en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System

Agnieszka Choduń
University of Szczecin

Karolina Gmerek
University of Szczecin

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.501

Abstrakt

Jednym z podstawowych elementów współczesnej edukacji jest rozwój kompetencji kluczowych. Wymóg ten zawarty jest w tekstach aktów prawnych (lokalnych i unijnych), jak również w dokumentach określających podstawę programową w poszczególnych krajach. Analizując ten problem na przykładzie Polski, wykazujemy, że kompetencje komunikacyjne w zakresie języka tekstów aktów prawnych, mające podstawowe znaczenie dla nowoczesnego, świadomego społeczeństwa, stanowią nieobecny element kompetencji kluczowych. W niniejszym artykule pokazujemy, dlaczego w społeczeństwie, które szybko się zmienia i opiera na wiedzy, ważne jest, by uczyć się o tym, jakie są rzeczywiste cechy tekstów aktów prawnych. Prezentujemy wyniki analizy podstawy programowej obowiązującej w Polsce w odniesieniu do edukacji prawnej w szkole średniej. Podajemy również swoją propozycję włączenia do podstawy programowej dla szkół średnich kwestii, które rozwijają kompetencje komunikacyjne uczniów w zakresie prawa.

Powiązania

 1. Aspin D.N., Chapman J.D., Towards a Philosophy of Lifelong Learning, [in:] D.N. Aspin, [Google Scholar]
 2. Baroncelli S., Fonti F., Stevancevic G., Mapping Innovative Teaching Methods and Tools in European Studies: Results from a Comprehensive Study, [in:] S. Baroncelli, R. Farneti, I. Horga, S. Vanhoonacker (eds.), Teaching and Learning the European Union: Traditional and Innovative Methods, Dordrecht 2014, pp. 89–110. [Google Scholar]
 3. Bocconi S., Kampylis P., Punie Y., Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe, Report No. EUR 25446 EN, 2012. [Google Scholar]
 4. Brownhill B., Lifelong Learning, [in:] P. Jarvis (ed.), The Age of Learning. Education and the Knowledge Society, London–New York 2001, pp. 69–79. [Google Scholar]
 5. Carneiro R., Gordon J., Warranting Our Future: Literacy and Literacies, “European Journal of Education” 2013, 48(4), pp. 476–497. [Google Scholar]
 6. Choduń A., Leksyka tekstów aktów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, 68(4), pp. 19–30. [Google Scholar]
 7. Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Choduń A., Maciej Zieliński’s (Derivative) Concept of Legal Interpretation, „Studia Prawa Publicznego” 2015, 10(2), pp. 111–125. [Google Scholar]
 9. Choduń A., Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna, „Krytyka Prawa” 2018, 10(3), pp. 226–244. [Google Scholar]
 10. Choduń A., Dlaczego warto uczyć o języku prawnym, „Krytyka Prawa” 2020, 12(2), pp. 45–55. [Google Scholar]
 11. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the Establishment of the European Qualifications for Lifelong Learning and Repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the Establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning, OJ C 189, 15 June 2017, p. 15. [Google Scholar]
 12. Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning (Text with EEA relevance), OJ C 189, 4 June 2018, p. 1. [Google Scholar]
 13. Council Recommendation of 22 May 2018 on Promoting Common Values, Inclusive Education, and the European Dimension of Teaching, OJ C 195, 7 June 2018, p. 1. [Google Scholar]
 14. Corte, de E., Historical Developments in the Understanding of Learning, [in:] H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (ed.), The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, Paris 2010, pp. 35–67. [Google Scholar]
 15. Derlén M., Multilingual Interpretation of European Union Law, Alphen aan den Rijn 2009. [Google Scholar]
 16. Dinu M., What Is the Knowledge Society, “Theoretical and Applied Economics” 2008, 2(519), pp. 45–50. [Google Scholar]
 17. Doczekalska A., Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and Its Consequences for Judicial Interpretation, [in:] S. Marino, Ł. Biel, M. Bajčić, V. Sosoni (eds.), Language and Law: The Role of Language and Translation in EU Competition Law, Cham 2018, pp. 163–178. [Google Scholar]
 18. Dumont H., Istance D., Analysing and Designing Learning Environments for the 21st Century, [in:] H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (eds.), The Nature of European Commission/EACEA/Eurydice. 2019. The Structure of the European Education Learning: Using Research to Inspire Practice, Paris 2010, pp. 19–34. [Google Scholar]
 19. Systems 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxemburg, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7885072-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-107292535 (access: 25.01.2022). [Google Scholar]
 20. Farhan J.A., Jamiołkowska M., Nauczanie prawa w szkołach średnich – analiza status quo i ocena rozwiązań systemowych, „Krytyka Prawa” 2020, 2(12), pp. 56–78. [Google Scholar]
 21. Gizbert-Studnicki T., Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, [in:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (eds.), Prawo i język, Warszawa 2009, pp. 9–18. [Google Scholar]
 22. Glaesser J., Competence in Educational Theory and Practice: A Critical Discussion, “Oxford Review of Education” 2019, 45(1), pp. 70–85. [Google Scholar]
 23. Godek A., On Legal Situations and the Interpretation of European Union Law, „Studia Prawa Publicznego” 2015, 9(1), pp. 35–56. [Google Scholar]
 24. Gortych K., Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym, Poznań 2013. [Google Scholar]
 25. Grant Thornton, Polska liderem produkcji prawa w Unii Europejskiej. Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce. Edycja 2016, Grant Thornton, Zmienność prawa nadal przytłacza. Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce. Edycja 2020, https://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2020/03/Barometr-prawa-RAPORT-2020-03-05-2020.pdf (access: 25.01.2022). https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2016/02/BarometrPrawa_GT_luty2016.pdf (access: 25.01.2022). [Google Scholar]
 26. Halász G., Michel A., Key Competences in Europe: Interpretation, Policy Formulation and Implementation, “European Journal of Education” 2011, 46(3), pp. 289–306. [Google Scholar]
 27. Hattie J., Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning, London–New York 2012. [Google Scholar]
 28. Jadacka H., Dlaczego nie wszyscy mogą rozumieć teksty prawne, [in:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (eds.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010, pp. 27–30. [Google Scholar]
 29. Jopek-Bosiacka A., Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 30. Jopek-Bosiacka A., Theoretical and Logical Prerequisites for Legal Translation, “International Journal of Language and Law” 2018, 7, pp. 47–69. [Google Scholar]
 31. Longworth N., Davies K., Lifelong Learning: New Vision, New Implications, New Roles for People, Organizations, Nations and Communities in the 21st Century, London–New York 2013. [Google Scholar]
 32. Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 33. Nowak J., Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego, Poznań 2012. [Google Scholar]
 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie [Google Scholar]
 35. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. poz. 467 / Journal of Laws, item 467). [Google Scholar]
 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 i z 2018 r., poz. 1679 / Journal of Laws, item 356, and Journal of Laws of 2018, item 1679). [Google Scholar]
 37. Rychen D.S., Education 2030: Key Competencies for the Future (working paper OECD DeSeCo), Beijing 2016. [Google Scholar]
 38. Rychen D.S., Salganik L.H. (eds.), Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society, Göttingen, 2003. [Google Scholar]
 39. Šarčević S., New Approach to Legal Translation, The Hague–London–Boston 1997. [Google Scholar]
 40. Stehr N., Modern Societies as Knowledge Societies, [in:] M.T. Adolf (ed.), Nico Stehr: Pioneer in the Theory of the Society and Knowledge, Mosbach 2018, pp. 309–331. [Google Scholar]
 41. Stehr N., Knowledge Societies, [in:] N. Stehr, V. Meja, (eds.), Society and Knowledge: [Google Scholar]
 42. Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge and Science, 2nd ed., New York 2017, pp. 299–322. [Google Scholar]
 43. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. /Journal of Laws of 2019, item 1148 as amended). [Google Scholar]
 44. Wilson A., Knowledge Power: Interdisciplinary Education for a Complex World, Abingdon, Oxon 2010. [Google Scholar]
 45. Xiao F., Barnard-Brak L., Lan W., Burley H., Examining Problem-Solving Skills in Technology-Rich Environments as Related to Numeracy and Literacy, “International Journal of Lifelong Education” 2019, 38(3), pp. 327–338. [Google Scholar]
 46. Zhang Y.A., Cristol D. (eds.), Handbook of Mobile Teaching and Learning, 2nd ed., Singapore 2019. [Google Scholar]
 47. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, 7th ed., Warszawa 2017. [Google Scholar]
 48. Zieliński M., Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, [in:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą, Warszawa 2007, pp. 26–30. [Google Scholar]
 49. Zieliński M., O potrzebie nauczania języka prawa, [in:] W. Miodunka (ed.), Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, pp. 103–111. [Google Scholar]
 50. Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Choduń, Agnieszka & Gmerek, Karolina (2021). Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System. (2021). Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 217–237. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.501 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Choduń, Agnieszka and Gmerek, Karolina. „Knowledge About The Language Of Legislative Acts: An Absent Element In The Development Of Key Competences In The Polish Education System”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 217–237.

Chicago style

Choduń, Agnieszka and Gmerek, Karolina. „Knowledge About The Language Of Legislative Acts: An Absent Element In The Development Of Key Competences In The Polish Education System”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 217–237. doi:10.7206/kp.2080-1084.501.