en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych

Ewa Kubas
Uniwersytet Rzeszowski

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.497

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, jak istotne znaczenie odgrywa zapewnienie bezpieczeństwa w czasie prowadzenia zbiórek publicznych osobom gromadzącym
ofiary oraz przekazującym je. Analiza ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1672) prowadzi
do wniosku, że ustawodawca w tym akcie nie odniósł się w żaden sposób do tego
zagadnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że uregulowanie tej kwestii jest niezbędne,
ponieważ w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych niejednokrotnie gromadzone są duże sumy pieniędzy czy też dary w naturze o znacznej wartości,
a osoby biorące w nich udział są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Ze
względu na to autorka sugeruje wprowadzenie do ustawy o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych przepisów regulujących ten problem na wzór rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Tekst jedn.
Dz.U. z 2019 r., poz. 631).

Powiązania

 1. Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), [Google Scholar]
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Jankowski W., Komentarz do art. 56 kodeksu wykroczeń, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2013 (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 4. Jeżewski J., Bezpieczeństwo publiczne, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939. [Google Scholar]
 6. Krajewski R., Żebractwo w ujęciu prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2013, 5. [Google Scholar]
 7. Łabuz P., Rola polskiej policji w bezpieczeństwie wewnętrznym, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2014, 15. [Google Scholar]
 8. Majka-Rostek D., Żebractwo jako strategia radzenia sobie z ubóstwem, [w:] M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel (red.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce, Gdańsk 2011. [Google Scholar]
 9. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 10. Moczuk E., Definicyjne ujęcie bezpieczeństwa, „Ius et Administratio” 2004, 2. [Google Scholar]
 11. Pakuła A., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego – zadanie publiczne i obywatelskie. Obywatel jako przedmiot i podmiot ochrony, [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016. [Google Scholar]
 12. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007. [Google Scholar]
 14. Pieprzny S., Prawo jednostki do bezpieczeństwa, [w:] J. Dobkowski (red.), Problemy współczesnego ustrojoznawstwa Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, Olsztyn 2007. [Google Scholar]
 15. Ploszka A., Żebractwo z perspektywy praw człowieka, „Państwo i Prawo” 2017, 6. [Google Scholar]
 16. Pomykała M., Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Rzeszów 2015. [Google Scholar]
 17. Sikorski G., Komentarz do art. 343 kodeksu cywilnego, [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis 2014, LEX (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 18. Tomaszewski R., Karno-prawna ochrona funkcjonariusza publicznego, s. 804, wspia.eu/file/20293/72-TOMASZEWSKI+ROMAN.pdf (dostęp: 12.12.2020). [Google Scholar]
 19. Ura E., Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 20. Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny”, „Zeszyty Naukowe ASW” 1985, 41. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. (2021). Bezpieczeństwo organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 138–149. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.497 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

„Bezpieczeństwo Organizacji I Prowadzenia Zbiórek Publicznych”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 138–149.

Chicago style

„Bezpieczeństwo Organizacji I Prowadzenia Zbiórek Publicznych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 138–149. doi: 10.7206/kp.2080-1084.497.