en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/21 
Tom 13 
Numer 4

Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19

Karolina Komarnicka-Boberska
Sąd Rejonowy w Nysie

Mariusz Ulman
Sąd Rejonowy w Nysie

12/21 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.491

Abstrakt

Opracowanie omawia tryb postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia tzw. zgody zastępczej na wykonanie świadczenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem szczepienia przeciwko COVID-19, wobec osób, które z przyczyn obiektywnych – stan zdrowia lub wiek – nie są w stanie podjąć w tym zakresie świadomej decyzji. Analizie poddano obecnie obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z uwagi na brak jakiejkolwiek odrębnej regulacji procesowej dotyczącej postępowania w tym przedmiocie szczególną uwagę poświęcono kwestii prawidłowej reprezentacji procesowej osoby, której dotyczy zgoda, jak również problemowi gromadzenia i oceny dowodów. Celem autorów było dokonanie w szczególności oceny dostrzeżonych w praktyce luk prawnych oraz wskazanie możliwych rozwiązań praktycznych i proceduralnych, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej, jako że tego typu postępowania stanowią obecnie znaczny odsetek spraw rozpoznawanych przez sądy.

Powiązania

  1. Gniadek M., Znaczenie zgody na leczenie w odniesieniu do prawa konstytucyjnego i karnego, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2018, 2. [Google Scholar]
  2. Gudowski J., Komentarz do art. 570 k.p.c., [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  3. Hajdukiewicz D., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny, Warszawa 2019. [Google Scholar]
  4. Janiszewska B., Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013. [Google Scholar]
  5. Karczewska-Kamińska N., Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  6. Kos M., Furtak-Niczyporuk M., Świadoma zgoda pacjenta na leczenie szpitalne, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2018, 1. [Google Scholar]
  7. Pruś P., [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478–1217, art. 600, wyd. 4, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  8. Wołoszyn-Cichocka A., Prawo pacjenta – dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, „Studia Prawnicze KUL” 2018, 4. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Komarnicka-Boberska, Karolina & Ulman, Mariusz (2021). Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19. (2021). Zastępcza zgoda sądu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 37–51. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.491 (Original work published 12/21n.e.)

MLA style

Komarnicka-Boberska, Karolina and Ulman, Mariusz. „Zastępcza Zgoda Sądu Na Wykonanie Szczepienia Przeciwko Covid-19”. 12/21n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 37–51.

Chicago style

Komarnicka-Boberska, Karolina and Ulman, Mariusz. „Zastępcza Zgoda Sądu Na Wykonanie Szczepienia Przeciwko Covid-19”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 37–51. doi:10.7206/kp.2080-1084.491.