en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce

Wojciech Zoń
Uniwersytet w Białymstoku

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.455

Abstrakt

Celem badań było zidentyfikowanie uwarunkowań i form współpracy międzynarodowej i transgranicznej polskich uczelni. Aby zrealizować cel, zastosowano metodę formalno-dogmatyczną, analizując literaturę dotyczącą omawianego zagadnienia, prawo (przede wszystkim polskie), a także różne zestawienia i informacje prasowe. Posłużono się również wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Pierwsza część artykułu dotyczy uwarunkowań współpracy międzynarodowej i transgranicznej polskich uczelni. Kolejna obejmuje formy współpracy zidentyfikowane przez autora, a ostatnia odnosi się do formuły europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej jako formy współpracy uczelni. Wyniki badań pokazują, że tytułowa współpraca polskich uczelni znajduje swoją podstawę przede wszystkim w prawie krajowym, jednak jego zmienność nie sprzyja budowaniu stabilnych relacji. Współpraca uczelni przybiera różne formy, od niezinstytucjonalizowanych po quasi-zinstytucjonalizowane i zinstytucjonalizowane.
Polskie uczelnie starają się włączać w proces umiędzynarodowienia, a dostępność
zewnętrznego finansowania sprzyja stopniowej instytucjonalizacji współpracy
uczelni. Istnieje deficyt opracowań odnoszących się do tytułowego zagadnienia,
dlatego też artykuł może mieć dużą wartość poznawczą dla nauki prawniczej.

Powiązania

 1. 9.1 million euros for trinational quantum research, Eucor 7.03.2019, https://www.eucor-uni.org/en/9-1-million-euros-for-trinational-quantum-research/ (dostęp: 26.11.2020). [Google Scholar]
 2. Antonowicz D., Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian, Toruń 2015. [Google Scholar]
 3. Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Domański T., Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych, [w:] T. Domański, A. Stępień- -Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, Łódź 2017, s. 63–80. [Google Scholar]
 5. Etel L., Perkowski M., Kierznowski Ł., The Border University Network as a Response to Academic Challenges in the Field of Internationalization, „Eastern European Journal of Transnational Relations” 2017, 1(1), s. 11–18. [Google Scholar]
 6. Giełda M., Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, [w:] R. Kusiak-Winter (red.), Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, Wrocław 2015, s. 121–139. [Google Scholar]
 7. Kierznowski Ł., Globalization and Education. The Internationalization of Access to Higher Education in Poland – Selected Legal Aspects, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2017, 52(1), s. 133–142 [Google Scholar]
 8. Kobylański M., Ranking Wydziałów Prawa 2020: czołówka bez dużych zmian, „Rzeczpospolita” 26.06.2020, https://www.rp.pl/Rankingi/306269996-Ranking-Wydzialow-Prawa2020-czolowka-bez-duzych-zmian.html (dostęp: 26.11.2020). [Google Scholar]
 9. Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Białystok 2010. [Google Scholar]
 10. Perkowski M., hasło Współpraca transgraniczna, [w:] J. Symonides, D. Pyć (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 567–568. [Google Scholar]
 11. Przyborowska-Klimczak A., hasło Współpraca międzynarodowa, [w:] J. Symonides, D. Pyć (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 566–567. [Google Scholar]
 12. Rybkowski R., Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2015, 1(45), s. 95–115. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zoń, Wojciech (2021). Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce. (2021). Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 158-177. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.455 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Zoń, Wojciech. „Współpraca Międzynarodowa I Transgraniczna Polskich Uczelni W Prawie I Praktyce”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 158-177.

Chicago style

Zoń, Wojciech. „Współpraca Międzynarodowa I Transgraniczna Polskich Uczelni W Prawie I Praktyce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 158-177. doi:10.7206/kp.2080-1084.455.