en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?

Jagna Mucha
University of Warsaw

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.447

Abstrakt

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest problematyka egzekwowania prawa ochrony konsumentów w interesie publicznym w Polsce. Niniejsza analiza ograniczona jest wyłącznie do fazy postępowania administracyjnego i nie obejmuje sądowej kontroli wydawanych rozstrzygnięć. Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko imposybilizmu prawnego można zaobserwować w obszarze postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK w celu realizacji zadań polityki konsumenckiej. W artykule weryfikowana jest hipoteza mówiąca o tym, że (i) w prawie polskim istnieją mechanizmy proceduralne umożliwiające organowi realizację ochrony konsumentów w interesie publicznym oraz że (ii) istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mechanizmy te są skutecznie wykorzystywane w praktyce przez Prezesa UOKiK. W pierwszej części artykułu dokonano analizy ram prawnych stanowiących podstawę dla działalności organu właściwego w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów w Polsce. W drugiej – zawarto uwagi dotyczące wykorzystania konkretnych instrumentów prawnych w działalności Prezesa UOKiK. Przedstawione wnioski stanowią asumpt do podjęcia dalszych, pogłębionych badań empirycznych dotyczących działalności Prezesa UOKiK na rzecz realizacji ochrony praw konsumentów w Polsce.

Powiązania

 1. Jagielska M., Collective Redress and Consumer Enforcement in Poland: Why Doesn’t It Work?, [in:] R. Simon, H. Mullerowa (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?, Praha 2019. [Google Scholar]
 2. Kohutek K., Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne, “Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2019, 1(24). [Google Scholar]
 3. Kunkiel-Kryńska A., Prawo konsumenckie UE – dyrektywy oparte na metodzie harmonizacji zupełnej – wprowadzenie i wyrok TS z 10.01.2006 r. w sprawie C-402/03 Skov Æg v. Bilka Lavprisvarehus A/S i Bilka Lavprisvarehus A/S v. [Google Scholar]
 4. Jette Mikkelsen i Michael Due Nielsen, “Europejski Przegląd Sądowy” 2011, 11. [Google Scholar]
 5. Mucha J., Nowy model ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE i możliwości jego wdrożenia do prawa polskiego, “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, 8. [Google Scholar]
 6. Namysłowska M., Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, 5. [Google Scholar]
 7. Namysłowska M., Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym, “Monitor Prawniczy” 2016, 18. [Google Scholar]
 8. Pacuła K., Komentarz do artykułu 23a, [in:] K. Osajda (ed.), Ustawa i ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz 2020, 3rd edition, C.H. Beck 2020. [Google Scholar]
 9. Pluskwa-Dąbrowski K., Collective Redress in Consumer Cases: How to Launch in Practice in Poland, [in:] R. Simon, H. Mullerowa (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?, Praha 2019. [Google Scholar]
 10. Sieradzka M., Rekompensata publiczna a inne środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, 6(7). [Google Scholar]
 11. Szczepańska K., Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich” Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13771/1/17_SZCZEPA%C5%83SKA. pdf (access: 2.10.2020). [Google Scholar]
 12. Żurawik A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mucha, Jagna (2021). Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?. (2021). Public Enforcement of Consumer Law in Poland: Mission Impossible?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 29-44. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.447 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Mucha, Jagna. „Public Enforcement Of Consumer Law In Poland: Mission Impossible?”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 29-44.

Chicago style

Mucha, Jagna. „Public Enforcement Of Consumer Law In Poland: Mission Impossible?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 29-44. doi:10.7206/kp.2080-1084.447.