en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego

Krystian Kowalewski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.437

Abstrakt

Zgodnie z art. 55 dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego każde państwo członkowskie musi powołać organ regulacyjny dla sektora kolejowego. W Polsce zadania tego organu realizuje Prezes Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Zmiany w zakresie pozycji i zadań ww. organu są związane z wejściem w życie IV pakietu kolejowego – zbioru 6 aktów prawnych stanowiących kontynuację reform rynku kolejowego w Europie. Przepisy IV pakietu kolejowego nakładają na regulatorów nowe obowiązki, m.in. w zakresie spraw dotyczących zarządzania ruchem kolejowym oraz planowanych i nieplanowanych prac utrzymaniowych linii. Zmieniają też model współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (AKUE – ang. EURA). Krajowe organy mogą m.in. zwrócić się do Agencji z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie aspektów bezpieczeństwa i interoperacyjności. Agencja może również przeprowadzić wizytację w państwie członkowskim. Prezes UTK pełni w Polsce ponadto funkcję krajowego organu ds. bezpieczeństwa i jest organem właściwym w zakresie wydawania jednolitego certyfikatu. W tym Prezes UTK również zobowiązany jest do współpracy z Agencją. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych obowiązków nałożonych na Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w związku z koniecznością implementacji IV pakietu kolejowego, zarówno w zakresie obu pełnionych przez niego funkcji.

Powiązania

  1. Będkowski-Kozioł M., Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE, IKA 2014, 7, s. 36–56. [Google Scholar]
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L z dnia 14.12. 2012). [Google Scholar]
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. [Google Scholar]
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą. [Google Scholar]
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 881/2004. [Google Scholar]
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych. [Google Scholar]
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Krajowy Plan Kolejowy do 2023 r. [Google Scholar]
  8. Pieriegud J., Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, 1(4). [Google Scholar]
  9. Przewodniki po IV pakiecie kolejowym – jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, UTK, https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14939,Przewodniki-po-IV-pakiecie-kolejowym-jednolite-certyfikaty-bezpieczenstwa.html; 24.04.2019 r. (dostęp: 7.11.2019). [Google Scholar]
  10. Zięba M., Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego, IKA 2018, 7, s. 119–122. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kowalewski, Krystian (2021). Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. (2021). Pozycja i zadania Urzędu Transportu Kolejowego po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 220–235,. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.437 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Kowalewski, Krystian. „Pozycja I Zadania Urzędu Transportu Kolejowego Po Wdrożeniu Iv Pakietu Kolejowego”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 220–235,.

Chicago style

Kowalewski, Krystian. „Pozycja I Zadania Urzędu Transportu Kolejowego Po Wdrożeniu Iv Pakietu Kolejowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 220–235,. doi:10.7206/kp.2080-1084.437.