en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce

Jakub Dorosz-Kruczyński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.435

Abstrakt

W wyroku w sprawie C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że przepisy prawa krajowego nie mogą ograniczać prawa do sądowej kontroli decyzji administracyjnej zawartego w art. 32 ust. 2 Kodeksu Wizowego. Przepis ten musi być wykładany w kontekście Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Orzeczenie było odpowiedzią na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pojawiło się na gruncie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ustawa wyłącza z właściwości sądów administracyjnych sprawy dotyczące decyzji wizowych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi, że sprawa ta mogła zostać załatwiona przez sąd powszechny bez uszczerbku dla praw osób ubiegających się o wydanie wizy. Taka możliwość wynika z szerokiej definicji sprawy cywilnej w k.p.c. i właściwości sądów powszechnych w niektórych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Powiązania

 1. Białocerkiewicz J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. (sygn. akt P. 12/99), „Przegląd Sejmowy” 2001, 4(45). [Google Scholar]
 2. B. Banaszak, uwagi do art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis. [Google Scholar]
 3. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Daniel P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 września 2012 r., I OSK 1816/12, OSP 2013, 10. [Google Scholar]
 5. Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz. Art. 1–729, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Góral J., Hauser J., Trzciński J. (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 7. Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, 76(2). [Google Scholar]
 8. Haczkowska M., Masternak-Kubiak M., Art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [online], LexisNexis, 20.06.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587599171/396611 (dostęp: 21.08.2018). [Google Scholar]
 9. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 10. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 11. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 12. Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729 [online]. System Informacji Prawnej LEX. [Google Scholar]
 13. Jaworska M., Konstytucyjna formuła prawa do „sądu właściwego” a sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, 3. [Google Scholar]
 14. Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, 2. [Google Scholar]
 15. Krzysztofik E., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, „Roczniki Administracji i Prawa Rok” 2014, 14. [Google Scholar]
 16. Kmieciak Z., Czy sądy administracyjne stosują przepisy prawa materialnego?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, 2. [Google Scholar]
 17. Kulikowska-Kulesza J.E., Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego, Kraków–Legionowo. [Google Scholar]
 18. Piasecki K., Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 19. Ratusińska I. (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 20. Razowski P., Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, Legalis. [Google Scholar]
 22. Siedlecki W., Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 23. Sanetra W., Spór o spory kompetencyjne, PS 2003, 9. [Google Scholar]
 24. Wiatrowski R., Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej interpretacji podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, 71(3). [Google Scholar]
 25. Suwaj R., Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, 9. [Google Scholar]
 26. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 27. Woś T., Art. 5, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6, [online], Wolters Kluwer, 18.07.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587524690/505226 (dostęp: 27.08.2018). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dorosz-Kruczyński, Jakub (2021). Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce. (2021). Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 191–208. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.435 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Dorosz-Kruczyński, Jakub. „Sprawa El-Hassani Przeciwko Polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych A Sądowa Kontrola Działalności Administracji Publicznej W Polsce”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 191–208.

Chicago style

Dorosz-Kruczyński, Jakub. „Sprawa El-Hassani Przeciwko Polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych A Sądowa Kontrola Działalności Administracji Publicznej W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 191–208. doi:10.7206/kp.2080-1084.435.