en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

The Protection of Employers’ Interests during the Coronavirus Pandemic. The Case of Poland

Monika Latos-Miłkowska
Kozminski University

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.425

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza i próba oceny rozwiązań wprowadzonych do polskiego prawa pracy w celu ochrony interesu pracodawcy w czasie epidemii koronawirusa i wywołanego nią kryzysu ekonomicznego. Analizie poddano rozwiązania wprowadzone przez polskiego ustawodawcę w związku z epidemią koronawirusa w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Ze względu na krajową specyfikę tych rozwiązań artykuł nie zawiera odwołania do uregulowań obowiązujących w innych krajach. Przeprowadzona analiza wpisuje się jednak w szerszy nurt badań nad rozwiązaniami wprowadzanymi w prawie pracy w związku z epidemią podejmowanych na gruncie ustawodawstw poszcze-gólnych państw europejskich. Autorka prezentuje tezę, że wprowadzone rozwią-zania oceniane łącznie spełniły swój cel - pozwoliły pracodawcom przetrwać pierwsze półrocze stanu epidemii i przyczyniły się do ograniczenia wzrostu bezrobocia. Analiza poszczególnych przyjętych rozwiązań ukazuje jednak ich liczne mankamenty, w tym również dotyczące zgodności z prawem europejskim i Konstytucją RP. Wyniki badań mają charakter oryginalny, mogą być przyczyn-kiem do dalszych, bardziej pogłębionych badań naukowych oraz stanowić punkt odniesienia dla badań o charakterze prawnoporówawczym. Przyjęte wnioski wskazują również kierunki zmiany regulacji.

Powiązania

 1. Baran K.W. (ed.), Tarcza Antykryzysowa 1.0–3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 2. Cudowski B., Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy, [in:] L. Florek (ed.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 3. Gersdorf M., Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu umów o pracę w polskim porządku prawnym, PIZS 2003, 1. [Google Scholar]
 4. Gładoch M., Praca zdalna w Polsce, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 5. Hajn Z., Ochrona miejsc pracy z interes pracodawców, [in:] L. Florek (ed.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 6. Latos-Miłkowska M., Działalność socjalna pracodawcy w czasie epidemii koronawirusa, PIZS 2021, 1. [Google Scholar]
 7. Latos-Miłkowska M., Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej, PIZS 2020, 10. [Google Scholar]
 8. Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 9. Latos-Miłkowska M., Przedstawiciele pracowników wyłaniani w trybie przyjętym u danego pracodawcy, PIZS 2010, 10. [Google Scholar]
 10. Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 11. Mitrus L., Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1, PIZS 2020, 10. [Google Scholar]
 12. Musiała A., Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 13. Pisarczyk Ł., Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności, [in:] L. Florek Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane (ed.), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 14. Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2020, 5. [Google Scholar]
 15. Rycak M., Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2020, 27. [Google Scholar]
 16. Skoczyński J., Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 17. Sobczyk A., Przedstawicielstwa pozazwiązkowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników. Stan obecny i kierunki zmian, [in:] A. Wypych-Żywicka, M. ników. Stan obecny i kierunki zmian, [in:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (eds.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Gdańsk 2010. [Google Scholar]
 18. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Latos-Miłkowska, Monika (2021). The Protection of Employers’ Interests during the Coronavirus Pandemic. The Case of Poland. (2021). The Protection of Employers’ Interests during the Coronavirus Pandemic. The Case of Poland. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 7-24. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.425 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Latos-Miłkowska, Monika. „The Protection Of Employers’ Interests During The Coronavirus Pandemic. The Case Of Poland”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 7-24.

Chicago style

Latos-Miłkowska, Monika. „The Protection Of Employers’ Interests During The Coronavirus Pandemic. The Case Of Poland”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 7-24. doi:10.7206/kp.2080-1084.425.