en pl
en pl

Prakseologia

Zobacz wydanie
Rok 12/2019 
Tom 2019 
Numer 161

Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?

Mateusz Kucz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

12/2019 2019 (161) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_19

Abstrakt

W swoim tekście skupiam się na praktycznym zagadnieniu kształtowania postaw moralnych wśród przedstawicieli polskiego sektora bankowego w obliczu wymagań, jakie stawia przed nimi Sektorowa Rama Kwalifi kacji dla Sektora Bankowego (SRKB). Wstępne rozważania dotyczą refl eksji nad stanem dyskursu etycznego w polskim sektorze finansowym oraz wyjaśnieniu, czym jest SRKB. W drugiej części pracy zostaną poddane analizie kodeksy i zachęty, których aktualnie używa się, by kształtować postawy moralne w praktyce zawodowej, m.in. w sektorze bankowym. Po wykazaniu pewnych braków tych narzędzi w części trzeciej wskażę możliwe formy rozwiązania pojawiających się problemów adekwatne do wymagań stawianych przez SRKB. W tej części przedstawię podejście do budowania postaw moralnych oparte na arystotelesowskiej etyce cnoty, która w klasycznym rozumieniu często jest przeciwstawiana interesowym motywacjom ekonomicznym. Postaram się pokazać, że nie musi tak być i przy pewnych założeniach koncepcja Arystotelesa może być zgodna z działaniami rynkowymi. W szczególności jego koncepcja mądrości praktycznej – phronesis – może w istotny sposób poprawić i uzupełnić funkcjonujące mechanizmy i pomóc w budowaniu postaw moralnych opisanych w SRKB.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kucz, Mateusz (2019). Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?. (2019). Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?. Prakseologia, 2019(161), 95-114. https://doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_19 (Original work published 12/2019n.e.)

MLA style

Kucz, Mateusz. „Jak Kształtować Postawy Moralne W Polskim Sektorze Bankowym W Kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?”. 12/2019n.e. Prakseologia, t. 2019, nr 161, 2019, ss. 95-114.

Chicago style

Kucz, Mateusz. „Jak Kształtować Postawy Moralne W Polskim Sektorze Bankowym W Kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?”. Prakseologia, Prakseologia, 2019, nr 161 (2019): 95-114. doi:10.7206/prak.0079-4872_2015_160_19.