en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu

Natalia Cieślewicz
Akademia Leona Koźmińskiego, interdyscyplinarne studia doktoranckie "Między prawem a gospodarką"

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.361

Powiązania

 1. Bąk P., Sierpińska-Sawicz A., The effects of cash pooling application in funds management in a capital group in hard coal mining industry, „Archives of Mining Sciences” 2016, 61(1), s. 95–107. [Google Scholar]
 2. Czuba-Kulisińska B., Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, 25(1), s. 194–204. [Google Scholar]
 3. Dąbrowska J., Opodatkowanie dochodu nierezydentów, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Gajewski D., Cash pooling – aspekty podatkowe, „Palestra” 2013, 58(1–2). Kocurek K., Polak P., Cash Pooling in the Czech Republic, „International Journal of Accounting and Financial Management” 2013, 12(7). [Google Scholar]
 5. Niemczyk W., Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw, „Palestra” 2013, 58(1–2), s. 47–56. [Google Scholar]
 6. OECD, Base Erosion and Shift Profiting (BEPS), Public Discussion Draft, BEPS Actions 8–10, Financial Transactions, 3 July–7 September 2018. [Google Scholar]
 7. Piazzessi M., Schneider M., Payments, Credit and Asset Prices, „BIS Working Papers” 2018, 734. [Google Scholar]
 8. Remlein M., Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, 70, s. 135–145. [Google Scholar]
 9. Szlęzak-Matusewicz J. Tax risk in cash pooling agreements in polish enterprises, „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, 36(4), s. 977–987. 981 [Google Scholar]
 10. Tymczak J., Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Łódź–Warszawa 2018. [Google Scholar]
 11. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 12. Raporty korporacyjne, blogi podatkowe i inne Accace, 2018 Tax Guidline, Czech Republic, 2018. CMS, Cash pooling, July 2013 (raport korporacyjny). [Google Scholar]
 13. Kwaśniewski M, Wojszko-Maciulewicz P., Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza – co to znaczy?, blog podatkowy Crido Taxand, 20.11.2018. [Google Scholar]
 14. Matyszewska E., Cash pooling to dobry sposób na optymalizację podatkową, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.ozog.pl/pdfs/1276594079-dziennik-gazeta-prawna-14062010-cash-pooling-to-dobry-sposob-na-optymalizacje-podatkowa.pdf (dostęp: 22.06.2018). [Google Scholar]
 15. Szatkowska M., Makieła A., Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników, ale również szereg problemów praktycznych przy stosowaniu przepisów o podatku u źródła, KPMG Frontiers in Tax. Polish edition, czerwiec 2019. [Google Scholar]
 16. Witucki M., Prezydent Konfederacji Lewiatan, list: Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła” z dnia 28 czerwca 2019 r. nr KL/237/119/PP/2019 skierowany do Ministra Finansów. [Google Scholar]
 17. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Interpretacje podatkowe w Polsce, Warszawa, wrzesień 2018. [Google Scholar]
 18. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., IBPBI/2/4510-123/15/MO. [Google Scholar]
 19. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2013 r., ILPB4/423-310/13-2/ŁM. [Google Scholar]
 20. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., III SA/Wa 2056/09. [Google Scholar]
 21. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., II FSK 1277/09. [Google Scholar]
 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13. Judgement of the Court (Grand Chamber) In joined Cases C-116/16 and C-117/16, T Denmark, Y Denmark Aps, 26 February 2019, ECLI:EU:C:2019:135. [Google Scholar]
 23. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2019 (requests for a preliminary ruling from the Østre Landsret, Vestre Landsret – Denmark) – N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Denmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) v Skatteministeriet. [Google Scholar]
 24. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5). [Google Scholar]
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.). [Google Scholar]
 26. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). [Google Scholar]
 27. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.). [Google Scholar]
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.). [Google Scholar]
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). [Google Scholar]
 30. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.). [Google Scholar]
 31. Bąk P., Sierpińska-Sawicz A., The effects of cash pooling application in funds management in a capital group in hard coal mining industry, „Archives of Mining Sciences” 2016, 61(1), s. 95–107. [Google Scholar]
 32. Czuba-Kulisińska B., Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, 25(1), s. 194–204. [Google Scholar]
 33. Dąbrowska J., Opodatkowanie dochodu nierezydentów, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 34. Gajewski D., Cash pooling – aspekty podatkowe, „Palestra” 2013, 58(1–2). Kocurek K., Polak P., Cash Pooling in the Czech Republic, „International Journal of Accounting and Financial Management” 2013, 12(7). [Google Scholar]
 35. Niemczyk W., Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw, „Palestra” 2013, 58(1–2), s. 47–56. [Google Scholar]
 36. OECD, Base Erosion and Shift Profiting (BEPS), Public Discussion Draft, BEPS Actions 8–10, Financial Transactions, 3 July–7 September 2018. [Google Scholar]
 37. Piazzessi M., Schneider M., Payments, Credit and Asset Prices, „BIS Working Papers” 2018, 734. [Google Scholar]
 38. Remlein M., Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, 70, s. 135–145. [Google Scholar]
 39. Szlęzak-Matusewicz J. Tax risk in cash pooling agreements in polish enterprises, „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, 36(4), s. 977–987. 981 [Google Scholar]
 40. Tymczak J., Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Łódź–Warszawa 2018. [Google Scholar]
 41. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 42. Raporty korporacyjne, blogi podatkowe i inne Accace, 2018 Tax Guidline, Czech Republic, 2018. CMS, Cash pooling, July 2013 (raport korporacyjny). [Google Scholar]
 43. Kwaśniewski M, Wojszko-Maciulewicz P., Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza – co to znaczy?, blog podatkowy Crido Taxand, 20.11.2018. [Google Scholar]
 44. Matyszewska E., Cash pooling to dobry sposób na optymalizację podatkową, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.ozog.pl/pdfs/1276594079-dziennik-gazeta-prawna-14062010-cash-pooling-to-dobry-sposob-na-optymalizacje-podatkowa.pdf (dostęp: 22.06.2018). [Google Scholar]
 45. Szatkowska M., Makieła A., Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników, ale również szereg problemów praktycznych przy stosowaniu przepisów o podatku u źródła, KPMG Frontiers in Tax. Polish edition, czerwiec 2019. [Google Scholar]
 46. Witucki M., Prezydent Konfederacji Lewiatan, list: Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła” z dnia 28 czerwca 2019 r. nr KL/237/119/PP/2019 skierowany do Ministra Finansów. [Google Scholar]
 47. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Interpretacje podatkowe w Polsce, Warszawa, wrzesień 2018. [Google Scholar]
 48. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., IBPBI/2/4510-123/15/MO. [Google Scholar]
 49. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2013 r., ILPB4/423-310/13-2/ŁM. [Google Scholar]
 50. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., III SA/Wa 2056/09. [Google Scholar]
 51. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., II FSK 1277/09. [Google Scholar]
 52. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13. Judgement of the Court (Grand Chamber) In joined Cases C-116/16 and C-117/16, T Denmark, Y Denmark Aps, 26 February 2019, ECLI:EU:C:2019:135. [Google Scholar]
 53. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2019 (requests for a preliminary ruling from the Østre Landsret, Vestre Landsret – Denmark) – N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Denmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) v Skatteministeriet. [Google Scholar]
 54. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5). [Google Scholar]
 55. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.). [Google Scholar]
 56. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). [Google Scholar]
 57. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.). [Google Scholar]
 58. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.). [Google Scholar]
 59. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). [Google Scholar]
 60. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Cieślewicz, Natalia (2020). Cieślewicz, N.. (2020). Beneficial ownership w porozumieniach cash poolingu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 35-57. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.361 (Original work published 2020)

MLA style

Cieślewicz, Natalia. Cieślewicz, N.. „Beneficial Ownership W Porozumieniach Cash Poolingu”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 35-57.

Chicago style

Cieślewicz, Natalia. Cieślewicz, Natalia . „Beneficial Ownership W Porozumieniach Cash Poolingu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 35-57. doi:10.7206/kp.2080-1084.361.