en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Odpowiedzialność obiektywna kontra odpowiedzialność absolutna na gruncie kar administracyjnych (art. 189d pkt 4 k.p.a.)

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.331

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie nowej regulacji zawartej w art. 189d pkt 4 k.p.a. tj. wpływu na karę administracyjną okoliczności przyczynienia się sprawcy do zaistnienia deliktu administracyjnego. W pierwszej kolejności po przeprowadzeniu analizy dochodzę do wniosku, że przyczynienie się nie wpływa na sam fakt poniesienia odpowiedzialności, a jedynie brane jest pod uwagę na etapie ustalania wysokości kary. Świadczy to o ograniczonym jego zastosowaniu. Następnie dokonuję krytycznej analizy występującego ograniczenia, odwołując się do podstawowych zasad, które powinny być brane pod uwagę w procesie wykonywania prawa, czyli również podczas nakładania sankcji oraz funkcji jakie pełni administracyjna kara pieniężna.

Powiązania

 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2015, nr 3(4). [Google Scholar]
 3. Błachucki M., Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 4. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 5. Czichy K., O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12, s. 93–105. [Google Scholar]
 6. Draniewicz B., Minimalne standardy stosowanie sankcji administracyjnych, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1. [Google Scholar]
 7. Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska?, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 3, s. 71–80. [Google Scholar]
 8. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 9. Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 10. Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? w: Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Jendrośka J., Kary administracyjne, w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 12. Kaczocha M., Miarkowanie sankcji administracyjnej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” [Google Scholar]
 13. 2013, nr 3(85). [Google Scholar]
 14. Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 2(88). [Google Scholar]
 15. Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Warszawa 2018, komentarz do art. 435 k.c. [Google Scholar]
 16. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 2, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 17. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 18. Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 19. Michór A., O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. LX. [Google Scholar]
 20. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 21. Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewickiego, M. Lewickiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 22. Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, red. M. Bojarski, Wrocław 1994. [Google Scholar]
 23. Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), Tuluza 2009. [Google Scholar]
 24. Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11). [Google Scholar]
 25. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004. [Google Scholar]
 26. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4, s. 143–144. [Google Scholar]
 27. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 28. Witkowski S., Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r. (II GSK 917/11), z dnia 19 grudnia 2012 r. (II GSK 1823/11), z dnia 6 lutego 2013 r. (II GSK 2171/11), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1, s. 181–199. [Google Scholar]
 29. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9. [Google Scholar]
 30. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., w: System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 31. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 32. Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2015, nr 3(4). [Google Scholar]
 33. Błachucki M., Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 34. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 35. Czichy K., O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12, s. 93–105. [Google Scholar]
 36. Draniewicz B., Minimalne standardy stosowanie sankcji administracyjnych, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1. [Google Scholar]
 37. Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska?, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 3, s. 71–80. [Google Scholar]
 38. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 39. Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 40. Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? w: Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 41. Jendrośka J., Kary administracyjne, w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 42. Kaczocha M., Miarkowanie sankcji administracyjnej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” [Google Scholar]
 43. 2013, nr 3(85). [Google Scholar]
 44. Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 2(88). [Google Scholar]
 45. Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Warszawa 2018, komentarz do art. 435 k.c. [Google Scholar]
 46. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 2, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 47. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 48. Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 49. Michór A., O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. LX. [Google Scholar]
 50. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 51. Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewickiego, M. Lewickiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 52. Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, red. M. Bojarski, Wrocław 1994. [Google Scholar]
 53. Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), Tuluza 2009. [Google Scholar]
 54. Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11). [Google Scholar]
 55. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004. [Google Scholar]
 56. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4, s. 143–144. [Google Scholar]
 57. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 58. Witkowski S., Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r. (II GSK 917/11), z dnia 19 grudnia 2012 r. (II GSK 1823/11), z dnia 6 lutego 2013 r. (II GSK 2171/11), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1, s. 181–199. [Google Scholar]
 59. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9. [Google Scholar]
 60. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., w: System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Witkowski, Stanisław (2019). Witkowski, S. . (2019). Odpowiedzialność obiektywna kontra odpowiedzialność absolutna na gruncie kar administracyjnych (art. 189d pkt 4 k.p.a.). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 257-277. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.331 (Original work published 2019)

MLA style

Witkowski, Stanisław. Witkowski, S. . „Odpowiedzialność Obiektywna Kontra Odpowiedzialność Absolutna Na Gruncie Kar Administracyjnych (Art. 189D Pkt 4 K.p.a.)”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 257-277.

Chicago style

Witkowski, Stanisław. Witkowski, Stanisław . „Odpowiedzialność Obiektywna Kontra Odpowiedzialność Absolutna Na Gruncie Kar Administracyjnych (Art. 189D Pkt 4 K.p.a.)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 257-277. doi:10.7206/kp.2080-1084.331.