en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 3

Kognicja sądowoadministracyjna a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17

Michał Kowalski
Akademia Leona Koźmińskiego, Zakład Prawa Konstytucyjnego

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.327

Abstrakt

W artykule wskazano najbardziej istotne argumenty podnoszone przez uczestników sporu dotyczącego możliwości kontroli przez sądy administracyjne postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania na stanowisko sędziego oraz podjęto próbę dokonania ich merytorycznej oceny. Zdaniem autora odmowa powołania na stanowisko sędziowskie oraz niewyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przewidziane na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o SN powinny mieć charakter ściśle wyjątkowy i w zasadzie znajdować swoje uzasadnienie na płaszczyźnie konstytucyjnej, w czym należy upatrywać realizacji obowiązku Prezydenta czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji. Zarówno jedno, jak i drugie rozstrzygnięcie powinno zawierać motywy, jakimi kierował się Prezydent, co czyniłoby ten akt, przy całej jego arbitralności, bardziej transparentnym. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia samego zainteresowanego, ale ma także ważny wymiar społeczny. Społeczeństwo ma bowiem prawo wiedzieć nie tylko, którzy kandydaci spełniający wymogi do objęcia urzędu sędziego i rekomendowani przez KRS nie zostali powołani przez Prezydenta, ale także jakie przyczyny legły u podstawy takiej decyzji Głowy Państwa.

Powiązania

 1. Adamiak B., Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, tom 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic. In Search of Constitutional Balance, “European Public Law” 2010, nr 16. [Google Scholar]
 4. Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87). [Google Scholar]
 6. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 7. Garlicki L., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, Tom IV, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 8. Garlicki L., Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa Sądu Najwyższego w Indiach), w: Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Legnica 2017. [Google Scholar]
 9. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 10. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 11. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, ZNSA 2016, nr 2(65). [Google Scholar]
 12. Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Kowalski M., Terminy w postępowaniu administracyjnymi i sądowoadministracyjnym, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 14. Kuczyński T., Z problematyki postępowania w sprawie powołania sędziego sądu administracyjnego, w: Balicki R., M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Adamiak B., Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, tom 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 16. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Bobek M., The Administration of Courts in the Czech Republic. In Search of Constitutional Balance, “European Public Law” 2010, nr 16. [Google Scholar]
 18. Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87). [Google Scholar]
 20. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 21. Garlicki L., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, Tom IV, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 22. Garlicki L., Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa Sądu Najwyższego w Indiach), w: Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, red. H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska, Legnica 2017. [Google Scholar]
 23. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 24. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 25. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, ZNSA 2016, nr 2(65). [Google Scholar]
 26. Kowalski M., Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 27. Kowalski M., Terminy w postępowaniu administracyjnymi i sądowoadministracyjnym, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 28. Kuczyński T., Z problematyki postępowania w sprawie powołania sędziego sądu administracyjnego, w: Balicki R., M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kowalski, Michał (2019). Kowalski, M. . (2019). Kognicja sądowoadministracyjna a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 186-205. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.327 (Original work published 2019)

MLA style

Kowalski, Michał. Kowalski, M. . „Kognicja Sądowoadministracyjna A Odmowa Powołania Na Stanowisko Sędziego – Kilka Refleksji Na Tle Postanowienia Nsa Z Dnia 7 Grudnia 2017 R. O Sygn. Akt I Osk 857/17”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 3, 2019, ss. 186-205.

Chicago style

Kowalski, Michał. Kowalski, Michał . „Kognicja Sądowoadministracyjna A Odmowa Powołania Na Stanowisko Sędziego – Kilka Refleksji Na Tle Postanowienia Nsa Z Dnia 7 Grudnia 2017 R. O Sygn. Akt I Osk 857/17”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 3 (2019): 186-205. doi:10.7206/kp.2080-1084.327.