en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Nadmiar czy niedobór regulacji prawa czynności handlowych w kodeksie cywilnym?

Piotr Bielski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.338

Abstrakt

Jedną z konsekwencji znaczącej aktywności legislacyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. jest między innymi to, że licznym nowelizacjom podlegają również akty prawne pełniące w systemie prawa szczególną funkcję (kodeksy). Czy nowelizacje te wpływają na spójność i przejrzystość zawartych w kodeksach regulacji prawnych? Czy np. zasadniczym motywem podejmowania wielu zmian legislacyjnych, którym podlegał kodeks cywilny w odniesieniu do regulacji praw-nych obrotu gospodarczego - w tym zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawa czynności handlowych - po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego w latach 1989-1990, był zamiar realizacji zasługującego bez wątpienia na aprobatę postulatu uwzględniania potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, poprzez moderni-zację istniejących, wprowadzanie nowych i ewentualnie rezygnację z tych istnieją-cych regulacji prawnych w omawianej materii, których praktyczne znaczenie i za-stosowanie jest obecnie znikome? Czy wobec tego w odniesieniu do aktualnego kształtu regulacji prawa czynności handlowych w kodeksie cywilnym można mówić o jej optymalnym stanie, czy też może o nadmiarze albo niedoborze regulacji prawnych w tej materii? Czy istnieją projekty zmian wymienionego obszaru regu-lacji prawnych i w którym kierunku zmierzają? Przedmiotem niniejszego opraco-wania jest poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.

Powiązania

  1. Bielski P., Nadmiar czy niedobór regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym?, „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2019, 11(2), s. 140–154. [Google Scholar]
  2. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
  4. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
  5. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  6. Bielski P., Nadmiar czy niedobór regulacji prawnych części szczególnej prawa umów handlowych w kodeksie cywilnym?, „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2019, 11(2), s. 140–154. [Google Scholar]
  7. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z 2015 r. z objaśnieniami, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  8. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
  9. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości, Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961. [Google Scholar]
  10. Radwański Z. (red.), Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bielski, Piotr (2019). Bielski, P. . (2019). Nadmiar czy niedobór regulacji prawa czynności handlowych w kodeksie cywilnym?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 8-20. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.338 (Original work published 2019)

MLA style

Bielski, Piotr. Bielski, P. . „Nadmiar Czy Niedobór Regulacji Prawa Czynności Handlowych W Kodeksie Cywilnym?”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 8-20.

Chicago style

Bielski, Piotr. Bielski, Piotr . „Nadmiar Czy Niedobór Regulacji Prawa Czynności Handlowych W Kodeksie Cywilnym?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 8-20. doi:10.7206/kp.2080-1084.338.