en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

On the limits of the ne bis in idem and lex retro non agit principles. Comments against the judgment of the Constitutional Tribunal regarding the so-called „Act on the Beasts”

Jan Kluza
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.229

Abstrakt

The so-called „Beasts Act" is a legal regulation, which deals with particularly dangerous perpetrators convicted by valid sentences for many years before its entry into force and concerns the proceedings against them after serving their prison sentences. Its enactment and entry into force was accompanied by a lot of legal controversy, which ultimately led to its appeal to the Constitutional Tribunal. The Constitutional Tribunal held that the inclusion of people regarded as particularly dangerous does not violate constitutional guarantees of individual rights. The Court said that the placement of the Centre is not of a criminal nature, but only administrative and it is not ruling a second time in the same case. The article critically refers to the thesis of the Constitutional Tribunal and its argumentation.

Powiązania

 1. Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu - rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2014, 2, s. 7-8. [Google Scholar]
 2. Bocheński M., Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 k.k. i art. 200 k.k. w świetle teorii i badań empirycznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 3. Czarnecki P., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Czarnecki P., Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Daśko N., „Ustawa o bestiach" jako przykład populizmu penalnego, [w:] N. Daśko (red.), Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa, Toruń 2014. [Google Scholar]
 6. Długosz J., Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawców przestępstwa, „Prokuratura i Prawo" 2013, 7-8. [Google Scholar]
 7. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996. Gierowski J.K., Krajewski K., [w:] L. Paprzycki (red.), Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom VII, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Góralski P., Środki zabezpieczające a zasada lex severior retro non agit, „Ius Novum" 2014, 1. Grześkowiak A., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Holy K., Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14), „Europejski Przegląd Sądowy" 2016, 7. [Google Scholar]
 10. Kamiński I.C., Zakaz karania bez podstawy prawnej - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011-2014, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, 8. [Google Scholar]
 11. Karlik P., Sroka T., Wiliński P., [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 12. Kobus-Ogrodniczak K.I., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom, „Prokuratura i Prawo" 2016, 11. Krawczyk P., Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100(27). [Google Scholar]
 13. Mamak K., Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 14. Piech K., Konstytucyjność ustawy o 11zaburzonych". Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuki" 2015, 5. [Google Scholar]
 15. Pierzchała K., Co Polacy mają wspólnego z milczeniem owiec"? "Bestie" na wolności a ich uczłowieczenie". Zarys analityczno-syntetyczny problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie" 2014, 19, s. 63-73. [Google Scholar]
 16. Skowron M., Prawa człowieka a postpenalna izolacja sprawcy w Polsce - rozważania na tle wyroków ETPCz w sprawach niemieckich, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, 8. [Google Scholar]
 17. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 18. Szczepanek P., Zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym i innych postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Wróbel W., Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy" 1993, 4. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne - cześć ogólna, Kraków 2013. [Google Scholar]
 20. Zoll A., [w:] T. Bojarski (red.), Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego, t. 2, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kluza, Jan (2018). On the limits of the ne bis in idem and lex retro non agit principles. Comments against the judgment of the Constitutional Tribunal regarding the so-called „Act on the Beasts”. (2018). On the limits of the ne bis in idem and lex retro non agit principles. Comments against the judgment of the Constitutional Tribunal regarding the so-called „Act on the Beasts”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 59-74. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.229 (Original work published 2018)

MLA style

Kluza, Jan. „On The Limits Of The Ne Bis In Idem And Lex Retro Non Agit Principles. Comments Against The Judgment Of The Constitutional Tribunal Regarding The So-Called „Act On The Beasts””. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 59-74.

Chicago style

Kluza, Jan. „On The Limits Of The Ne Bis In Idem And Lex Retro Non Agit Principles. Comments Against The Judgment Of The Constitutional Tribunal Regarding The So-Called „Act On The Beasts””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 59-74. doi:10.7206/kp.2080-1084.229.