en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 1

Kwota wolna od podatku jako instrument realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej

Alicja Pomorska
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.179

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena najnowszych zmian, jakie nastąpiły w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Głównym efektem tychże zmian jest podwyższenie minimum wolnego od podatku do poziomu minimum egzystencji oraz ustawowy obowiązek Ministra Finansów corocznej weryfikacji obu tych wielkości. Autorka pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany, zauważając jednocześnie, iż powinny być traktowane jako wstęp do dyskusji nad nowym modelem opodatkowania osób fizycznych w Polsce.

Powiązania

 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., Podatki dochodowe, kierunek reform, „Przegląd Podatkowy” 2009, 8. [Google Scholar]
 2. Bieńkuńska A. (red.), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Cieślak-Wróblewska A., Kwota wolna od podatku nie dla najlepiej zarabiających, „Rzeczposp olita” 27.11.2016, www.rp.plDeniszczuk J., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 4. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 5. Duda-Hyż M., Tax free amount in Polish in Income tax, [w:] P. Smoleń (red.), Selected Issues of taxation and Tax Authorithies, Lublin 2016: 46–53. [Google Scholar]
 6. Famulska T., Bezpośrednie opodatkowanie dochodów ludności, „Przegląd Organizacji” 1992, 2. Głąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1919. [Google Scholar]
 7. Głuchowski J., Powody ustanawiania ulg i zwolnień podatkowych, [w:] J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania podatków w Polsce, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 8. Godar S., Truger A., Shifting Priorities in EU Tax Policies, „IMK Study” 2017, 55(5). [Google Scholar]
 9. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004. Hybka M.M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w RFN, Poznań 2005. [Google Scholar]
 10. Jacobs B., From Optimal Tax Theory to Applied Tax Policy, „Public Finance Analysis” 2013, 69(3). [Google Scholar]
 11. Kolanowska-Kowalska B., Kołodziejczyk L., Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach UE, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2003, 32. Kołodko G., Wędrujący świat, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 12. Komar A., Finanse publiczne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 13. Korolewska M., Minimum podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE, „Infos BAS” 10 września 2015, 15(198). [Google Scholar]
 14. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011. Kucia-Guściora B., Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, 7. Mastalski R. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 15. Nowak Z., Polityka budżetowa, [w:] A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków 1999. [Google Scholar]
 16. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 17. Pietrewicz N., Polityka fiskalna, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 18. Ploszka A., Konstytucyjnie gwarantowane minimum egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroków w sprawie K 21/14, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016, 1(17). [Google Scholar]
 19. Polarczyk K., Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 20. Russel P., Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 21. Sieroń A., Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, „Wrocław Economic Review” 2015, 21(1). [Google Scholar]
 22. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 70 posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285–295. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 23. Szołno-Koguc B., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995. Założenia a realizacja, Lublin 2000. [Google Scholar]
 24. Wernik A., Finanse publiczne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 25. Wiktorzak M., Wpływ zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT na dochody jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, 5. Wójtowicz K., Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, 47(3). Wyrzykowski W., Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcje, „Pieniądz i Więź” 2015, 3(68). [Google Scholar]
 26. Zieliński R., Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, „Annales UMCS” Sectio H, 2016, 1. [Google Scholar]
 27. Bartosiewicz A., Kubacki R., Podatki dochodowe, kierunek reform, „Przegląd Podatkowy” 2009, 8. [Google Scholar]
 28. Bieńkuńska A. (red.), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 29. Cieślak-Wróblewska A., Kwota wolna od podatku nie dla najlepiej zarabiających, „Rzeczposp olita” 27.11.2016, www.rp.plDeniszczuk J., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 30. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 31. Duda-Hyż M., Tax free amount in Polish in Income tax, [w:] P. Smoleń (red.), Selected Issues of taxation and Tax Authorithies, Lublin 2016: 46–53. [Google Scholar]
 32. Famulska T., Bezpośrednie opodatkowanie dochodów ludności, „Przegląd Organizacji” 1992, 2. Głąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1919. [Google Scholar]
 33. Głuchowski J., Powody ustanawiania ulg i zwolnień podatkowych, [w:] J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania podatków w Polsce, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 34. Godar S., Truger A., Shifting Priorities in EU Tax Policies, „IMK Study” 2017, 55(5). [Google Scholar]
 35. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004. Hybka M.M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w RFN, Poznań 2005. [Google Scholar]
 36. Jacobs B., From Optimal Tax Theory to Applied Tax Policy, „Public Finance Analysis” 2013, 69(3). [Google Scholar]
 37. Kolanowska-Kowalska B., Kołodziejczyk L., Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach UE, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2003, 32. Kołodko G., Wędrujący świat, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 38. Komar A., Finanse publiczne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 39. Korolewska M., Minimum podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE, „Infos BAS” 10 września 2015, 15(198). [Google Scholar]
 40. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011. Kucia-Guściora B., Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, 7. Mastalski R. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 41. Nowak Z., Polityka budżetowa, [w:] A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków 1999. [Google Scholar]
 42. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 43. Pietrewicz N., Polityka fiskalna, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 44. Ploszka A., Konstytucyjnie gwarantowane minimum egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroków w sprawie K 21/14, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016, 1(17). [Google Scholar]
 45. Polarczyk K., Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 46. Russel P., Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 47. Sieroń A., Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, „Wrocław Economic Review” 2015, 21(1). [Google Scholar]
 48. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 70 posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285–295. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 49. Szołno-Koguc B., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995. Założenia a realizacja, Lublin 2000. [Google Scholar]
 50. Wernik A., Finanse publiczne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 51. Wiktorzak M., Wpływ zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT na dochody jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, 5. Wójtowicz K., Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, 47(3). Wyrzykowski W., Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcje, „Pieniądz i Więź” 2015, 3(68). [Google Scholar]
 52. Zieliński R., Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, „Annales UMCS” Sectio H, 2016, 1. [Google Scholar]
 53. Bartosiewicz A., Kubacki R., Podatki dochodowe, kierunek reform, „Przegląd Podatkowy” 2009, 8. [Google Scholar]
 54. Bieńkuńska A. (red.), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 55. Cieślak-Wróblewska A., Kwota wolna od podatku nie dla najlepiej zarabiających, „Rzeczposp olita” 27.11.2016, www.rp.plDeniszczuk J., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 56. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 57. Duda-Hyż M., Tax free amount in Polish in Income tax, [w:] P. Smoleń (red.), Selected Issues of taxation and Tax Authorithies, Lublin 2016: 46–53. [Google Scholar]
 58. Famulska T., Bezpośrednie opodatkowanie dochodów ludności, „Przegląd Organizacji” 1992, 2. Głąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1919. [Google Scholar]
 59. Głuchowski J., Powody ustanawiania ulg i zwolnień podatkowych, [w:] J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania podatków w Polsce, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 60. Godar S., Truger A., Shifting Priorities in EU Tax Policies, „IMK Study” 2017, 55(5). [Google Scholar]
 61. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004. Hybka M.M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w RFN, Poznań 2005. [Google Scholar]
 62. Jacobs B., From Optimal Tax Theory to Applied Tax Policy, „Public Finance Analysis” 2013, 69(3). [Google Scholar]
 63. Kolanowska-Kowalska B., Kołodziejczyk L., Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach UE, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2003, 32. Kołodko G., Wędrujący świat, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 64. Komar A., Finanse publiczne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 65. Korolewska M., Minimum podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE, „Infos BAS” 10 września 2015, 15(198). [Google Scholar]
 66. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011. Kucia-Guściora B., Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, 7. Mastalski R. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 67. Nowak Z., Polityka budżetowa, [w:] A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków 1999. [Google Scholar]
 68. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 69. Pietrewicz N., Polityka fiskalna, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 70. Ploszka A., Konstytucyjnie gwarantowane minimum egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroków w sprawie K 21/14, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016, 1(17). [Google Scholar]
 71. Polarczyk K., Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 72. Russel P., Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 73. Sieroń A., Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, „Wrocław Economic Review” 2015, 21(1). [Google Scholar]
 74. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 70 posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285–295. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 75. Szołno-Koguc B., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995. Założenia a realizacja, Lublin 2000. [Google Scholar]
 76. Wernik A., Finanse publiczne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 77. Wiktorzak M., Wpływ zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT na dochody jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, 5. Wójtowicz K., Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, 47(3). Wyrzykowski W., Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcje, „Pieniądz i Więź” 2015, 3(68). [Google Scholar]
 78. Zieliński R., Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, „Annales UMCS” Sectio H, 2016, 1. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pomorska, Alicja (2018). Kwota wolna od podatku jako instrument realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. (2018). Kwota wolna od podatku jako instrument realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 168-192. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.179 (Original work published 2018)

MLA style

Pomorska, Alicja. „Kwota Wolna Od Podatku Jako Instrument Realizacji Zasady Sprawiedliwości Podatkowej”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 1, 2018, ss. 168-192.

Chicago style

Pomorska, Alicja. „Kwota Wolna Od Podatku Jako Instrument Realizacji Zasady Sprawiedliwości Podatkowej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 1 (2018): 168-192. doi:10.7206/kp.2080-1084.179.