en pl
en pl

Coaching Review

Aktualny numer
Rok2018
Tom1/2018
Numer10
ISSN: 
2081-7029

O czasopiśmie

Czasopismo "Coaching Review" było wydawane przez Akademię Leona Koźmińskiego do 2018 roku.

Głównym celem istnienia "Coachnig Review" jest stworzenie przestrzeni do kreowania i upowszechniania wiedzy oraz weryfikowania i promowania najlepszych praktyk z zakresu coachingu i mentoringu, osadzonych w akademickim kontekście i potwierdzonych naukowymi badaniami. Nasz zespół naukowo-badawczy w ramach pracy nad czasopismem pragnie służyć swoim zaangażowaniem rozwojowi międzynarodowej kooperacji pomiędzy środowiskami akademickimi oraz kreowaniu aktywnego forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami. Upowszechniamy etyczne standardy coachingu i mentoringu (w oparciu o kodeksy etyczne międzynarodowych profesjonalnych stowarzyszeń: ICF oraz EMCC). Pragniemy też testować i weryfikować istniejące podejścia, a także propagować najlepsze rozwiązania w tym obszarze. Chcemy przyczyniać się do procesu profesjonalizacji zawodów coacha i mentora poprzez naukowe badania i tworzenie teoretycznych podstaw dla coachingowej i mentoringowej praktyki.

Dla autorów

Informacje o roczniku „Coaching Review“

„Coaching Review“ jest ogólnopolskim naukowym rocznikiem akademickim, wydawanym przy Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Naszą misją jest:

Stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz upowszechnianie idei coachingu i mentoringu, aby ułatwiać odkrywanie, rozwój i pełną aktualizację ludzkiego potencjału.

Cele pisma:

·         kooperacja badawcza między środowiskami naukowymi oraz kreowanie forum dialogu naukowców i praktyków,

·         służba procesowi profesjonalizacji zawodów coacha i mentora poprzez naukowe badania i tworzenie teoretycznych podstaw dla coachingowej i mentoringowej praktyki,

·         upowszechnianie etycznych standardów oraz weryfikacja i dzielenie się najlepszymi praktykami w obszarze coachingu i mentoringu.

Publikowane teksty:

Zapraszamy do nadsyłania tekstów o charakterze naukowym, w tym:

·  artykułów prezentujących problematykę coachingu oraz mentoringu z rozmaitych perspektyw badawczych i teoretycznych,

·         opisów przypadków (case study) dotyczących wdrożeń coachingu lub mentoringu,

·         raportów z badań naukowych prowadzonych w obszarze coachingu i mentoringu,

·         opisów technik i narzędzi stosowanych w coachingowej i mentoringowej praktyce,

·         recenzji polskich i zagranicznych książek oraz omówień artykułów naukowych dotyczących tej problematyki.

 

Składanie tekstu do publikacji

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mailowy: gorynska@kozminski.edu.pl.

 

 Objętość artykułu nie może przekraczać 22 stron; minimalna objętość to 11 stron standardowego maszynopisu (format A4; czcionka Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm). W przypadku recenzji długość nadesłanego materiału nie powinna przekraczać 5 stron. Teksty powinny być przysłane w formacie Word, wykresy – Excel. Tabele, rysunki, ilustracje, muszą być wyraźnie opisane i załączone w osobnych plikach; w tekście trzeba zaznaczyć miejsce ich zamieszczenia. W przypadku, gdy tekst zawiera fotografie, wskazane jest nadesłanie ich oryginału.

Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie znajdują się w posiadaniu osób trzecich.

Materiały nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane – ani w całości, ani w części i nie mogą być przesłane do recenzji w tym samym czasie w innych pismach lub wydawnictwach.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 bezpłatny egzemplarz rocznika.

Układ tekstu

W artykule należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy, ew. certyfikaty coachingowe, adres e-mail, adres do wysyłki egzemplarzy autorskich.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

1.      Tytuł – w językach polskim i angielskim.

2.      Abstrakty – w językach polskim i angielskim, prezentujące główne tezy artykułu (do 600 znaków ze spacjami każdy).

3.      Słowa kluczowe (do 5) – w językach polskim i angielskim.

4.      Wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie.

5.      Przypisy.

6.      Bibliografia.

Bibliografia, cytaty, przypisy

Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście.

Autorzy proszeni są o alfabetyczne sporządzanie bibliografii w następującym formacie:

Publikacje książkowe

Nowak, J. (rok) Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Publikacje książkowe redagowane

Nowak, J. (red.) (rok) Tytuł książki Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w książce

Nowak, J. (rok) tytuł rozdziału. w: Kowalski, A. (red.) Tytuł książki. miejsce wydania: Wydawnictwo, s. … – … .

Artykuły w czasopiśmie naukowym

Nowak, J. (rok) Tytuł artykułu. Tytuł Pisma, Numer pisma, s. … – … .

Artykuł w gazecie
Nowak, J. (rok) Tytuł artykułu. Tytuł Gazety, dzień lub miesiąc wydania, s. … .

Raport
Instytucja (rok) Tytuł Raportu. Miejsce wydania: Instytucja.

Doktorat (niepublikowany)
Nowak, J. (rok) Tytuł doktoratu. Niepublikowany doktorat, Wydział i Nazwa Uczelni.

Książka online
Nowak, J. (rok) Tytuł książki Dostępny na: http://www.adresinternetowy (data dostępu dd.mm.rok).

Czasopismo online

Nowak, J. (2008) Tytuł artykułu. Tytuł pisma, Numer, s… . Dostępny na: http://www.adresinternetowy (data dostępu dd.mm.rok).

Odwołania w tekście, powinny mieć postać: (autor, rok wydania), np. (Nowak 2008)

Cytaty w tekście, , powinny mieć następującą postać:

(autor, rok wydania: numer strony), np. (Nowak 2005: 35).

Jeżeli w tekście są przypisy autora, to powinny być one nieliczne, krótkie i umieszczone przed bibliografią.

 

Poprawki

W przypadku konieczności naniesienia poprawek lub skrótów tekst będzie zwracany do autora, który zobowiązany jest dokonać wymaganych zmian w terminie wskazanym przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych skrótów i językowych korekt.