en pl
en pl

Prakseologia

Latest issue
ISSN: 
0079-4872

About the Journal

"Prakseologia" is a noted scholarly journal in the field praxiology in Poland. It is dedicated mostly to the issues of effectiveness, efficiency and ethics of action. The journal is edited by the Institute of Philosophy and Sociology (IFiS) of Polish Academy of Sciences (PAN). From 2012 to 2022, “Prakseologia” was published in cooperation with Koźmiński University.

New website of "Prakseologia": https://prakseologia.ifispan.pl/

The newest issue (163-164) is available on prakseologia.ifispan.pl/home/prakseologia-163-164-2021-2022/

Established in 1962, „Prakseologia” for the first four years it appeared under the name of “Materiały prakseologiczne” [Praxeological Materials]. It offers space for debate about the efficiency and the ethics of action and for presentation of scientific research - both in terms of philosophy and applied sciences. Among the latter, a special emphasis is placed on the theory of organization and management, which has been the subject of our reflection since the early stage of the Journal. This reflection has been subsequently enriched with ethical considerations; as a result, business ethics is now a significant part of the Journal's content.
“Prakseologia” publishes quality papers on advanced theoretical issues as well as those presenting empirical work stemming from traditional and cutting-edge research, which display novel substantive and methodological approaches. The journal also includes sections devoted to discussion, polemics and book reviews.

"Prakseologia"  appears on the list of Polish and foreign scientific journals led by the Minister of Science and Higher Education for the parametric evaluation of the scientific units with the allocated number of points 40.

 

Editorial board

Editorial Collegium

Marcin W. Bukała - Editor-in-Chief

Elżbieta Morawska - Technical Editor

Ryszard Banajski

Hanna Bojar

Bartosz Rydliński

 

International Scientific Council

Anna Lewicka-Strzałecka - Chairman

Timo Airaksinen

Alojzy Czech

Jerzy Kolarzowski

Zofia Ratajczak

Jacek Sójka

Czesław Szmidt

Tadeusz Tyszka

Ryszard Wiśniewski

Laszlo Zsolnay

 

Information for Authors

Technical Requirements
All submissions should be sent online to redakcja@prakseologia.pl.
The file should contain the following information about the author(s): the first and the last name, scholarly degree, professional affiliation, e-mail address, regular mail address (for receiving the author’s copies and the contract concerning copyright).
All text should be submitted in Microsoft Word while the charts should be in Excel. Tables, figures, and other illustrative material must be clearly described and appended in separate files. In the case the paper contains photographs, the author is advised to send the originals.
The suggested length of the paper is about 40,000 characters, but in justified situations it could be extended.
The author must provide information concerning the sources of financing the research, the input from scientific research institutions, associations, and other supporters included.
The text should contain the following elements (in the order indicated below):
1.  The title – both in Polish and English.
2.  The abstract – both in Polish and English (up to 250 words each).
3.  Up to five key words – both in Polish and English.
4.  The body of the paper consisting of the introduction, the ordered sequence of subsections, and the conclusion.
5.  References provided in the following format:

Airaksinen T. 2017, Professor Gasparski on Design and Entrepreneurship, “Zagadnienia naukoznawstwa”, 53, 2 (212): 135–147.

Capitani O. 2010, »Settimo non rubare«. A margine di un recente libro di Paolo Prodi, „Studi Medievali” (ser. 3a), 51, 1: 279–305.

Hatch M.J., Schultz M. 2017, Toward a Theory of Using History Authentically: Historicizing in the Carlsberg Group, „Administrative Science Quarterly”, 62, 4: 657–697.

Makowski P.T. 2017, Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory: Reinterpretive Studies, Cham: Palgrave Macmillan

Porębski Cz. 2019, “Bocheński: Morality, Ethics, and Analysis”, in: idem, Lectures on Polish Value Theory (Studien zur Osterreichischen Philosophie, 47), Leiden–Boston (MA): Brill: 100–112.

Kirzner I. 1995, The Nature of Profits: some Economic Insights and their Ethical Implications, in: R. Covan & M. Rizzo (eds), Profits and Morality, Chicago: Chicago University Press: 22–47.

Forcellini Ae. 1864–1890 = Lexicon totius latinitatis, J. Facciolati, Ae. Forcellini & J. Furlanetti cura, opera et studio lucubratum, t. I–IV

(accessible also on line: <http://linguax.com/lexica/forc.php> ).

Betti A. 2021, "Kazimierz Twardowski", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, [red.] E. N. Zalta, URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/twardowski/> (dostęp: 09.2022).

Abstracting and indexing

"Prakseologia" jest czasopismem indeksowanym w następujących bazach: CEJSH Scopus ERIH PLUS Index Copernicus Google Scholar ProQuest

Ethical standards

Zasady etyczne obowiązujące w „Prakseologii”

 „Prakseologia” dba o utrzymywanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji naukowych. Artykuły przekazane do publikacji w są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki Rady Redakcyjnej

Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za decyzję, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane.

Redaktor naczelny konsultuje swoje decyzje z Radą Redakcyjną i ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor naczelny może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Fair play

Redaktor naczelny i Rada Redakcyjna oceniają przysłane artykuły pod kątem zawartych w nich treści merytorycznych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autorów.

Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki Recenzentów

Udział w decyzjach Rady Redakcyjnej

Recenzent wspiera Radę Redakcyjną w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym przez sekretarza redakcji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnienie i konflikt interesów

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Obowiązki autorów

Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane leżące u podstaw powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor jest proszony o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy przedłożonej do recenzji i powinni być gotowi umożliwić dostęp do takich danych. Powinien być gotowi do zachowania tych danych przez rok od momentu publikacji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów, cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł

W każdej sytuacji autor musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

Autorstwo pracy

Autorstwo winno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy i że widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić w swojej pracy wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację ich pracy. Wszelkie źródła finansowania projektów winny być ujawnione.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

 

Contact

"Prakseologia"

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 00-330 WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 72

tel. +48 22 657 28 28

e-mail: prakseologia@ifispan.edu.pl