en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2020 
Issue 162

The Philosophy of the Business Enterprise by Józef Maria Bocheński

2020 (162) Prakseologia

DOI 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_31

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gasparski, Wojciech W. (2020). The Philosophy of the Business Enterprise by Józef Maria Bocheński. (2020). The Philosophy of the Business Enterprise by Józef Maria Bocheński. Prakseologia, 2020(162). https://doi.org/ 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_31

MLA style

Gasparski, Wojciech W.. “The Philosophy Of The Business Enterprise By Józef Maria Bocheński”. Prakseologia, vol. 2020, no. 162, 2020.

Chicago style

Gasparski, Wojciech W.. “The Philosophy Of The Business Enterprise By Józef Maria Bocheński”. Prakseologia, Prakseologia, 2020, no. 162 (2020). doi: 10.7206/prak.0079-4872_2015_160_31.