en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2013 
Volume 1/2013 
Issue 5

Wstęp

Lidia Czarkowska
Centrum Coachingu ALK

2013 1/2013 (5) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.1

Full metadata record

Cite this record

APA style

Czarkowska, Lidia D. (2013). Wstęp. (2013). Wstęp. Coaching Review, 1/2013(5), 2-5. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.1 (Original work published 2013)

MLA style

Czarkowska, Lidia D.. “Wstęp”. 2013. Coaching Review, vol. 1/2013, no. 5, 2013, pp. 2-5.

Chicago style

Czarkowska, Lidia D.. “Wstęp”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2013, no. 5 (2013): 2-5. doi:10.7206/cr.2081-7029.1.