en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2012 
Volume 20 
Issue 1

Entrepreneuship and personality traits. A look at meta analytic studies. In the direction of scheme of research

Magdalena Kaczmarek
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Piotr Kaczmarek-Kurczak
Kozminski University

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstract

Cel: celem artykułu jest analiza dotychczasowych badań nad związkami intencji założenia
własnej firmy, sukcesu w prowadzeniu firmy a cechami osobowości przedsiębiorcy.

Metodologia: w ostatnich latach opublikowano kilka metaanaliz świadczących dobitnie o istnieniu ttakich związków. Skupiono się na: cechach tzw. Wielkiej Piątki (pozytywne związki z sumiennością, otwartością na doświadczenia i ekstrawersją, a negatywne – z ugodowością oraz z neurotycznością), potrzebie osiągnięć, skłonności do podejmowania ryzyka oraz poczuciu własnej skuteczności.

Wnioski/oryginalność: wyniki tych metaanaliz wskazują na istnienie systematycznych, istotnych statystycznie, ale umiarkowanych lub słabych związków zarówno z intencjami, jak
i z osiągnięciami przedsiębiorczymi. W podsumowaniu zaproponowano zarys modelu dalszych badań nad tą problematyką. Uwzględnia on zarówno mediatory, jak i moderatory, których wzięcie pod uwagę może istotnie zwiększyć predyktywność cech osobowości.
Ujawnionym brakiem w omawianych badaniach jest także mała liczba badań podłużnych – postulujemy więc, aby w przyszłych badaniach uwzględniać w większym stopniu ten schemat badań. Na uwagę zasługuje fakt, iż takie dane mogą pomóc w selekcji kandydatów otrzymujących pomoc w założeniu własnej firmy.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kaczmarek, Magdalena & Kaczmarek-Kurczak, Piotr (2012). Kaczmarek, M. , & Kaczmarek-Kurczak, P. . (2012). Entrepreneuship and personality traits. A look at meta analytic studies. In the direction of scheme of research. Central European Management Journal, 20(1), 49-63. (Original work published 2012)

MLA style

Kaczmarek, Magdalena and Kaczmarek-Kurczak, Piotr. Kaczmarek, M. , and P. Kaczmarek-Kurczak. “Entrepreneuship And Personality Traits. A Look At Meta Analytic Studies. In The Direction Of Scheme Of Research”. 2012. Central European Management Journal, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 49-63.

Chicago style

Kaczmarek, Magdalena and Kaczmarek-Kurczak, Piotr. Kaczmarek, Magdalena , and Piotr Kaczmarek-Kurczak. “Entrepreneuship And Personality Traits. A Look At Meta Analytic Studies. In The Direction Of Scheme Of Research”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, no. 1 (2012): 49-63.