en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji (SI) na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Możliwości, zagrożenia i wyzwania

Anastazja Gajda
Szkoła Główna Handlowa

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.574

Abstrakt

Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej sięgają po technologie sztucznej inteligencji (SI) w celu wzmocnienia kontroli granicznych. Jest to jeden z przejawów szerszego trendu podążania w kierunku tzw. inteligentnych granic Unii. Artykuł prezentuje unijne inicjatywy dotyczące opracowywania i wdrażania technologii cyfrowych opartych na SI w celu poprawy kontroli i bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii. Analizie zostały poddane główne kierunki wykorzystywania SI, tj. w zakresie automatycznego rozpoznawania odcisków palców i twarzy, wykrywania emocji, profilowania algorytmicznego oraz monitorowania, analizy i prognozowania migracji. Celem artykułu jest, z jednej strony, ukazanie, iż ostrożne wdrażanie i wykorzystywanie technologii opartej na SI w celu kontroli granic może przynieść wiele korzyści. Z drugiej zaś strony, korzyści te należy jednak zrównoważyć ze znaczącymzagrożeniem, jakie stwarzają te technologie dla ochrony praw podstawowych jednostki.

Powiązania

 1. Beduschi A., International migration management in the age of artificial intelligence, „Migration Studies” 2021, 9(3). [Google Scholar]
 2. Bircan T., Korkmaz E.E., Big data for whose sake? Governing migration through artificial intelligence, „Humanities and Social Sciences Communications” 2021, 8(1). [Google Scholar]
 3. Bither J., Ziebarth A., Automating decision-making in migration policy: a navigation guide, November 2021, https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2021 11/Automating%20Decision-Making%20in%20Migration%20Policy_Bither%20and%20Ziebarth.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 4. Campbell Z., Swarms of drones, piloted by artificial intelligence, may soon patrol Europe’s borders, „The Intercept” 11.05.2019, https://theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-roborder/ (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 5. Carriço G., The EU and artificial intelligence: A human-centred perspective, „European View” 2018, 17(1). [Google Scholar]
 6. Casagran C.B., Fundamental Rights Implications of Interconnecting Migration and Policing Databases in the EU, „Human Rights Law Review” 2021, 21(2). [Google Scholar]
 7. Chiusi F., Fischer S., Kayser-Bril N., Spielkamp M. (eds.), Automating Society Report 2020, AlgorithmWatch, October 2020, https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/12/Automating-Society-Report-2020.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 8. Crawford K., Atlas of AI: The Real Worlds of Artificial Intelligence, Yale University Press 2021. [Google Scholar]
 9. Crockett K., Antoniades A., Khan W., Boultadakis G.E, Intelligent deception detection through Machine Based interviewing, „Conference Paper” 2018, 1, https://www.researchgate. [Google Scholar]
 10. net/publication/328399576_Intelligent_Deception_Detection_through_Machine_Based_Interviewing (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 11. Deloitte, Opportunities and challenges for the use of artificial intelligence in border control, migration and security, Vol. 1, Main report, May 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8823cd1-a152-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 12. Dumbrava C., Artificial intelligence at EU borders. Overview of applications and key issues, European Parliament, European Parliamentary Research Service PE 690.706 – July 2021. [Google Scholar]
 13. Ecorys, Feasibility study on a forecasting and early warning tool for migration based on Artificial Intelligence technology, November 2020, https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/946b0bc7-7006-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF/sourcesearch (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 14. eu-LISA, Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-scale IT Systems, July 2020, https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/AI%20in%20the%20OM%20 of%20Large-scale%20IT%20Systems.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 15. Europejska Rada Ochrony Danych – Europejski Inspektor Ochrony Danych, Wspólna opinia 5/2021 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji („akt w sprawie sztucznej inteligencji”), 18.06.2021, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ [Google Scholar]
 16. edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_pl (dostęp: 1.02. 2022). [Google Scholar]
 17. Flynn M.J., Study on technical requirements for data spaces in law enforcement, June 2020, https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/0d02ee25-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-de (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 18. Forti M., AI-driven migration management procedures: fundamental rights issues and regulatory answers, „BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto” 2021, 2. [Google Scholar]
 19. Frontex, Artificial Intelligence-based capabilities for European Border and Coast Guard, March 2021, https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Frontex_AI_Research_Study_2020_final_report.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 20. Frontex, Artificial Intelligence-based capabilities, final report, 17.03.2021, https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Frontex_AI_Research_Study_2020_final_report.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 21. Frontex, Best Practice Operational Guidelines for Automated Border Control (ABC) Systems, September 2015, https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Best_Practice_Operational_Guidelines_ABC.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 22. Fundamental Rights Agency, Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, November 2019, https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 23. Gajda A., Najnowsze technologie i zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, „Krytyka Prawa” 2020, 12(4). [Google Scholar]
 24. Gajda A., Interoperacyjność unijnych systemów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony granic i zarządzania migracjami, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2019, 1(37). [Google Scholar]
 25. Gallagher R., Jona L., We tested Europe’s new lie detector for travelers – and immediately triggered a false positive, „The Intercept” 26.07.2019, https://theintercept.com/2019/07/26/europe-border-control-ai-lie-detector (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 26. Hildebrandt M., The Artificial Intelligence of European Union Law, „German Law Journal” 2020, 21(1). [Google Scholar]
 27. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Strategia na rzecz w pełni funkcjonującej i odpornej strefy Schengen, COM(2021) 277 final, Bruksela, 2.06.2021. [Google Scholar]
 28. Komisja Europejska, Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniający niektóre akty ustawodawcze Unii, COM(2021) 206 final, Bruksela, 21.04.2021 oraz Załączniki do Wniosku COM(2021) 206 final, Bruksela 21.04.2021. [Google Scholar]
 29. Kuskonmaz E.M., Guild E., Covid-19: A New Struggle over Privacy, Data Protection and Human Rights?, European Law Blog, 4.05.2020, https://europeanlawblog.eu/2020/05/04/covid-19-a-new-struggle-over-privacy-data-protection-and-human-rights/ (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 30. Molnar P., Gill L., Bots at the Gate: A Human Rights Analysis of Automated Decision-Making in Canada’s Immigration and Refugee System, Citizen Lab and International Human Rights Program (Faculty of Law, University of Toronto) Research Report No. 114, University of Toronto, September 2018. [Google Scholar]
 31. Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie sztucznej inteligencji w prawie karnym i jej stosowania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (2020/2016(INI)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_PL.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 32. Pfeifer M., Intelligent Borders? Securitizing Smartphones in the European Border Regime, „Culture Machine” 2021, 20, https://culturemachine.net/wp-content/uploads/2021/09/Michelle-Pfeifer.pdf (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 33. Renda A., Arroyo J., Fanni R., Laurer M., Sipiczki A., Yeung T., Maridis G., Fernandes M., Endrodi G., Milio S., Devenyi V., Georgiev S., de Pierrefeu G., Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe, April 2021, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-supporting-impact-assessment-ai-regulation (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 34. Sánchez-Monedero J., Dencik L., The politics of deceptive borders: ‘biomarkers of deceit’ and the case of iBorderCtrl, „Information, Communication & Society” 2020, 25(3). [Google Scholar]
 35. Schwartz O., Don’t look now: why you should be worried about machines reading your emotions, „The Guardian” 6.03.2019, https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/06/facial-recognition-software-emotional-science (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 36. Szostak P., Drony i algorytmy przeciwko uchodźcom. Europa buduje wirtualny mur, 16.09.2021, https://wyborcza.biz/biznes/7,177150,27578472,drony-i-algorytmy-przeciwko-uchodzcom.html (dostęp: 1.02.2022). [Google Scholar]
 37. Świerczyński M., Więckowski Z., Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań, Warszawa 2021. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gajda, Anastazja (2023). Wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji (SI) na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Możliwości, zagrożenia i wyzwania. (2023). Wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji (SI) na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Możliwości, zagrożenia i wyzwania. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 115-133. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.574 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Gajda, Anastazja. „Wykorzystywanie Systemów Sztucznej Inteligencji (Si) Na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej. Możliwości, Zagrożenia I Wyzwania”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 115-133.

Chicago style

Gajda, Anastazja. „Wykorzystywanie Systemów Sztucznej Inteligencji (Si) Na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej. Możliwości, Zagrożenia I Wyzwania”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 115-133. doi:10.7206/kp.2080-1084.574.