en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

A Comparative Study on the Conformity of Goods under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Ukrainian Sales Law

Liudmyla Savanets
West Ukrainian National University

Hanna Stakhyra
West Ukrainian National University

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.528

Abstrakt

Zgodność towarów to centralna koncepcja leżąca u podstaw CISG, opierająca się na, ogólnie rzecz biorąc, naruszeniu umowy. Pojawiają się jednak pytania – zwłaszcza z powodu braku badań porównawczych na ten temat – o to, czy koncepcja zgodności w rozumieniu CISG znalazła swoje miejsce w ukraińskich przepisach dotyczących sprzedaży. Niniejszy artykuł stara się zatem odpowiedzieć na kluczowe pytania i wypełnić luki w badaniach dotyczących prawa. Artykuł w szczególności podkreśla różnice między CSIG a ukraińskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży i wskazuje, w którym miejscu te ostatnie wymagają poprawek.

Powiązania

 1. Aksenov A.H., Rehulyrovanye dohovora mezhdunarodnoi kuply-prodazhy tovarov mezhdu subъektamy predprynymatelskoi deiatelnosty stran SNH v ramkakh konventsyy OON «O dohovorakh mezhdunarodnoi kuply-prodazhy tovarov» 1980 h., “Vestnyk Nyzhehorodskoho unyversyteta ym.N.Y.Lobachevskoho” 2013, Vol. 3(2). [Google Scholar]
 2. Bertino L., Service Contracts and EU Directive 1999/44 on Consumer Sales, “Journal of European Consumer and Market Law” 2018, No. 5. [Google Scholar]
 3. Bianca C.M., Article 35, [in:] Bianca C.M., Bonell M.J., Commentary on the International Sales Law, Milan 1987. [Google Scholar]
 4. Bianca C.M., Bonell M.J., Commentary on the International Sales Law, Milan 1987. [Google Scholar]
 5. Blashchuk T., Poniattia yakosti v pravi Ukrainy, “Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo” 2011, No. 3. [Google Scholar]
 6. Błaszczyk C., Wpływ Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na prawo Unii Europejskiej w zakresie sprzedaży konsumenckiej, „Studia Prawnicze” 2014, No. 3. [Google Scholar]
 7. Bonell M.J., The CISG, European Contract Law and the Development of a World Contract Law, “American Journal of Comparative Law” 2008, Vol. 56(1). [Google Scholar]
 8. Caemmerer E. von, Die Haager Konferenz über die internationale Vereinheitlichung des Kaufrechts vom 2. bis 25. April 1964, “Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 1965, Vol. 29(1). [Google Scholar]
 9. Cerqueira G.V. da C., Defective Performance in Contracts for International Sale of Goods. A Comparative Analysis Between the Brazilian Law and the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, [in:] “Pace International Law Review” (ed.), Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 2005–2006, München 2007. [Google Scholar]
 10. Dalhuisen J.H., Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law, Oxford 2007. [Google Scholar]
 11. Dróżdż M., Podstawowe środki systemu ochrony prawnej w razie naruszenia zobowiązania na gruncie konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej umowie sprzedaży, „Przegląd Sądowy” 2014, No. 5. [Google Scholar]
 12. Dzera O.V., Kuznietsova N.S., Luts V.V. (eds.), Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy, T. II., Kyiv 2005. [Google Scholar]
 13. Eiselen S., Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (the CISG) in South Africa, “South African Law Journal” 1999, Vol. 116(1). [Google Scholar]
 14. Enderlein F., Maskow D., International Sales Law, New York 1992. [Google Scholar]
 15. Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf (accessed: 20.12.2021). [Google Scholar]
 16. Ferrari F. (ed.), The CISG and Its Impact on National Legal Systems, Munich 2008. [Google Scholar]
 17. Ferrari F., Kommentar zu den Artikeln 1–7, 10, 89–101, [in:] eds. Schlechtriem P., Schwenzer I. (eds.), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, München 2008. [Google Scholar]
 18. Gillette C.P., Ferrari F., Warranties and “Lemons” under CISG Article 35(2)(a), “Internationales Handesrecht” 2010, No. 1. [Google Scholar]
 19. Giuliano A.M., Non-conformity in the Sale of Goods Between the United States and China: The New Chinese Contract Law, the Uniform Commercial Code, and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, “Florida Journal of International Law” 2006, No. 18. [Google Scholar]
 20. Grundmann S., Consumer Law, Commercial Law, Private Law: How Can the Sales Directive and the Sales Convention Be So Similar? “European Business Law Review” 2003, Vol. 14(3). [Google Scholar]
 21. Habryn-Motawska E., Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 22. Henschel R.F., Conformity of Goods in International Sales Governed by CISG Article 35: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a Competing Set of Rules, “Nordic Journal of Commercial Law” 2004, No. 1. [Google Scholar]
 23. Henschel R.F., Conformity of Goods in International Sales: An Analysis of Article 35 in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Copenhagen 2005. [Google Scholar]
 24. Herber R., Czerwenka B., Internationales Kaufrecht-Kommentar, München 1991. [Google Scholar]
 25. Honnold J.O., Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention, Hague 1999. [Google Scholar]
 26. Hyland R., Conformity of Goods to the Contract Under the United Nations Sales Convention and the Uniform Commercial Code, [in:] ed. Schlechtriem P., Einheitliches Kaufrecht und nationals Obligationenrecht, Baden-Baden 1987. [Google Scholar]
 27. Ivanenko L.M., Yazvinska O.M., Zakhyst prav spozhyvachiv, Kyiv 2014. [Google Scholar]
 28. Ivanenko L.M., Yazvinska O.M., Realizatsiia prav spozhyvachiv na prydbannia tovaru nalezhnoï yakosti, “Pravo Ukrainy” 2003, No. 8. [Google Scholar]
 29. Klatka J., Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, “Rejent” 1997, No. 4. [Google Scholar]
 30. Kossak V.M., Vybrani tvory: zbirnyk naukovykh prats, Khmelnytskyi 2015. [Google Scholar]
 31. Kot O., Porivnialnyi analiz norm Konventsii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro dohovory mizhnarodnoi kupivli-prodazhu tovariv i Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy, “Pravo Ukrainy” 2016, No. 5. [Google Scholar]
 32. Koch A., Wadliwość rzeczy sprzedanych w świetle Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, No. 10. [Google Scholar]
 33. Krüger U., Modifizierte Erfolgshaftung im UN-Kaufrecht, Frankfurt/M., Berlin, Bern, New [Google Scholar]
 34. York, Paris, Wien 1999. [Google Scholar]
 35. Kruisinga S.A., (Non-)Conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Uniform Concept? Antwerp; New York 2004. [Google Scholar]
 36. Kruisinga S.A., What Do Consumer and Commercial Sales Law Have in Common? A Comparison of EC Directive on Consumer Sales Law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, “European Review of Private Law” 2001, Vol. 9(2/3). [Google Scholar]
 37. Krupa B., Istotne naruszenie umowy w Konwencji wiedeńskiej jako przesłanka odstąpienia od umowy, „Problemy prawa prywatnego międzynarodowego” 2013, No. 12. [Google Scholar]
 38. Kuzmina M.M., Vyznachennia poniattia «yakist produktsii» ta kryterii yii otsinky, “Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo” 2007, No. 12. [Google Scholar]
 39. Lando O., CISG and Its Followers: A Proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law, “American Journal of Comparative Law” 2005, Vol. 53(2). [Google Scholar]
 40. Lansing P., The Change in American Attitude to the International Unification of Sales Law Movement and UNCITRAL, “American Business Law Journal” 1980, Vol. 18(2). [Google Scholar]
 41. Lee R.G., The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: OK for the UK? Journal of Business Law” 1993. [Google Scholar]
 42. Lookofsky J., Understanding the CISG in Scandinavia, Copenhagen 2002. [Google Scholar]
 43. Lookofsky J.M., Loose Ends and Contorts in International Sales: Problems in the Harmonization of Private Law Rules, “American Journal of Comparative Law” 1991, No. 39. [Google Scholar]
 44. Loureiro M.L., McCluskey J.J., Mittelhammer R.C., Will Consumers Pay a Premium for Eco-labeled Apples? “Journal of Consumer Affairs” 2002, Vol. 36(2). [Google Scholar]
 45. Magnus U., The CISG’s Impact on European Legislation, [in:] The 1980 Uniform Sales Law: Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences, ed. F. Ferrari, Milano, München 2003. [Google Scholar]
 46. Magnus U., The Vienna Sales Convention (CISG) between Civil and Common Law – Best of all Worlds? “Journal of Civil Law Studies” 2010, No. 3. [Google Scholar]
 47. Maley K., The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), “International Trade and Business Law Review” 2009, No. 12. [Google Scholar]
 48. Moon W., Balasubramanian S.K., Willingness to Pay for Non-biotech Foods in the U.S. and U.K., “Journal of Consumer Affairs” 2003, Vol. 37(2). [Google Scholar]
 49. Napierała J., Istotne naruszenie zobowiązania jako przesłanka odpowiedzialności w Konwencji wiedeńskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, No. 1. [Google Scholar]
 50. Napierała J., Odpowiedzialność eksportera i importera za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 51. Napierała J., Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy w świetle postanowień konwencji wiedeńskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, Vol. LV(4). [Google Scholar]
 52. Neumann Th., Features of Article 35 in the Vienna Convention; Equivalence, Burden of Proof and Awareness, “Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration” 2007, No. 11. [Google Scholar]
 53. Nicholas B., The Vienna Convention on International Sales Law, “Law Quarterly Review” 1989, No. 105. [Google Scholar]
 54. Pecyna M., Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 55. Pilich M., Prawo kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny w razie dostarczenia towarów niezgodnych z umową na tle art. 46 ust. 2 i 3 Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów, “Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2009, No. 4. [Google Scholar]
 56. Pohl M., Sytuacja prawna dotycząca świadczenia aliud na tle Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r.: wybrane zagadnienie, [in:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegl, eds. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 57. Rabel E., Das Recht des Warenkaufs, Berlin 1968. [Google Scholar]
 58. Reinhart G., UN-Kaufrecht, Heidelberg 1991. [Google Scholar]
 59. Reitz J.C., A History of Cutoff Rules as a Form of Caveat Emptor: Part I – The 1980 U.N. Convention on the International Sale of Goods, “American Journal of Comparative Law” 1988, No. 36. [Google Scholar]
 60. Reitz J.C., A History of Cutoff Rules as a Form of Caveat Emptor: Part II – From Roman Law to the Modern Civil and Common Law, “American Journal of Comparative Law” 1989, 37. [Google Scholar]
 61. Rozenberh M.H., Mezhdunarodnaia kuplia-prodazha tovarov. Kommentaryi k pravovomu rehulyrovanyiu v praktyke razreshenyia sporov, Moskva 2006. [Google Scholar]
 62. Saidov D., Article 35 of the CISG: Reflecting on the Present and Thinking About the Future, “Villanova Law Review” 2013, No. 58. [Google Scholar]
 63. Schlechtriem P., 25 Years of the CISG: An International lingua franca for Drafting Uniform Laws, Legal Principles, Domestic Legislation and Transnational Contracts, [in:] H.M. Flechtner, R.A. Brand, M.S. Walter, Drafting Contracts Under the CISG, Oxford 2008. [Google Scholar]
 64. Schlechtriem P., Basic Structures and General Concepts of the CISG as Models for a Harmonisation of the Law of Obligations, “Juridica International” 2005, No. 10. [Google Scholar]
 65. Schlechtriem P., Butler P., UN Law on International Sales, Berlin; Heidelberg 2009. [Google Scholar]
 66. Schlechtriem P., Internationales UN-Kaufrecht. Ein Studien- und Erläuterungsbuch zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG), Tübingen 2007. [Google Scholar]
 67. Schlechtriem P., Magnus U., Internationale Rechtsprechung zu EKG und EAG: Eine Sammlung belgischer, deutscher, italienischer, israelischer und niederländischer Entscheidungen zu den Haager Einheitlichen Kaufgesetzen, Baden-Baden 1987. [Google Scholar]
 68. Schroeter U.G., Das einheitliche Kaufrecht der afrikanischen OHADA-Staaten im Vergleich zum UN-Kaufrecht, “Recht in Afrika” 2001. [Google Scholar]
 69. Schulze R., The new shape of European contract law, “Journal of European Consumer and Market Law” 2015, Vol. 4(4). [Google Scholar]
 70. Schwenzer I., Hachem P., The CISG – Successes and Pitfalls, “American Journal of Comparative Law” 2009, No. 57. [Google Scholar]
 71. Shemshuchenko Yu.S. (red.), Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk, Kyiv 2012. [Google Scholar]
 72. Sutton K.C., The Draft Convention on International Sale of Goods (Part I), “Australian Business Law Review” 1976, No. 4. [Google Scholar]
 73. Tracz G., Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy na gruncie prawa polskiego oraz Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Uwagi prawnoporównawcze, [in:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, ed. W. Pyzioł, Kraków 1996. [Google Scholar]
 74. Troiano S., The CISG’s Impact on EU Legislation, [in:] Ferrari F. (ed.), The CISG and Its Impact on National Legal Systems, München 2008. [Google Scholar]
 75. Verkhola Yu.V., Prava spozhyvacha pry prydbanni tovaru nalezhnoi yakosti, “Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo” 2016, Vol. 37(1). [Google Scholar]
 76. Winship P., International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention, “Uniform Commercial Code Law Journal” 1984, No. 17. [Google Scholar]
 77. Yakovleva V.F., O roly norm sovetskoho hrazhdanskoho prava v borbe za kachestvo produktsyy, “Sovetskoe hosudarstvo y pravo” 1954, No. 3. [Google Scholar]
 78. Yanovytska H., Pravo spozhyvacha na nalezhnu yakist produktsii, “Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy” 2015, No. 3–4. [Google Scholar]
 79. Zoll F., Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 80. Zoll F., The Impact of the Vienna Convention on the International Sale of Goods on Polish Law, With Some References to Other Central and Eastern European Countries, “Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 2007, No. 71. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Savanets, Liudmyla & Stakhyra, Hanna (2022). A Comparative Study on the Conformity of Goods under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Ukrainian Sales Law. (2022). A Comparative Study on the Conformity of Goods under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Ukrainian Sales Law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 143-162. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.528 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Savanets, Liudmyla and Stakhyra, Hanna. „A Comparative Study On The Conformity Of Goods Under The Un Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (Cisg) And Ukrainian Sales Law”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 143-162.

Chicago style

Savanets, Liudmyla and Stakhyra, Hanna. „A Comparative Study On The Conformity Of Goods Under The Un Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (Cisg) And Ukrainian Sales Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 143-162. doi:10.7206/kp.2080-1084.528.