en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Subsidiary as a Fixed Establishment

Rafał Lipniewicz
University of Wroclaw

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.450

Abstrakt

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (FE) stanowi jedną z instytucji unijnego systemu podatku od wartości dodanej, której konstrukcja ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego ustalenia właściwej jurysdykcji podatkowej państwa członkowskiego UE dla celów rozliczenia podatku VAT w sytuacjach świadczenia usług o transgranicznym charakterze. Jednakże przyjęta przez prawodawcę unijnego (a w rezultacie adaptowana do legislacji krajowych państw członkowskich) konstrukcja prawna FE budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Wobec braku jednoznacznie sformułowanych w prawie UE warunków uznania określonej obecności i aktywności przedsiębiorstwa za konstytuujące FE istotną rolę odgrywają reguły interpretacyjne zawarte w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE. Wśród podejmowanych przez TSUE prób doprecyzowania „obszarów nieostrości” wynikających z dynamiki współczesnych procesów biznesowych jednym z najbardziej interesujących jest kwestia możliwości uznania spółki zależnej za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej. Celem niniejszego artykułu jest analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, których spełnienie może stanowić przesłankę uznania spółki zależnej za FE spółki dominującej, ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięcia TS z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie Dong Yang (C‑547/18).

Powiązania

  1. Beretta G., Dong Yang Electronics (Case C-547/18): Oh Yes, a Subsidiary Can (also) Be a Fixed Establishment under EU VAT, but Information Asymmetries May Save You!, “Kluwer International Tax Blog” 15.06.2020, http://kluwertaxblog.com/2020/06/15/dongyang-electronics-case-c-547-18-oh-yes-a-subsidiary-can-also-be-a-fixed-establishment-under-eu-vat-but-information-asymmetries-may-save-you/ (access: 5.11.2020). [Google Scholar]
  2. Beretta G., Dong Yang Electronics (Case C-547/18): Can a Subsidiary Be (also) a Fixed Establishment under EU VAT?, “Kluwer International Tax Blog” 22.11.2019, http://kluwertaxblog.com/2019/11/22/dong-yang-electronics-case-c-547-18-can-a-subsidiarybe-also-a-fixedestablishment- under-eu-vat/ (access: 5.11.2020). [Google Scholar]
  3. Bijl J., The EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities, Tilburg 2019. [Google Scholar]
  4. Doesum, van, A., Nellen F., Economic Reality in EU VAT, “EC Tax Review” 2020, 5. [Google Scholar]
  5. Heydari S., When One Becomes Two: The Forlorn Future of the Fixed Establishment, “Derivatives & Financial Instruments” 2014, 3 [Google Scholar]
  6. Rutkowska-Brdulak A., Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka, LEX 2018. [Google Scholar]
  7. Terra B., Kajus J., Introduction to European VAT, “IBFD” 2019. [Google Scholar]
  8. Sarnowski J., Selera P., Bartosiak A., Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie niemieckiego podatku VAT i niemieckiej praktyki podatkowej, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, 3 [Google Scholar]
  9. Schippers M.L., Boender J.M.B., VAT and Fixed Establishments: Mysteries Solved?, “Intertax” 2015, 11. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Lipniewicz, Rafał (2021). Subsidiary as a Fixed Establishment. (2021). Subsidiary as a Fixed Establishment. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 78-94. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.450 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Lipniewicz, Rafał. „Subsidiary As A Fixed Establishment”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 78-94.

Chicago style

Lipniewicz, Rafał. „Subsidiary As A Fixed Establishment”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 78-94. doi:10.7206/kp.2080-1084.450.