en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

The Form of Agreement on the Transfer of Rights and Obligations of a Party to a Contractual Relationship

Przemysław Drapała
Kozminski University

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.436

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problemu formy wymaganej dla umowy o przejęcie praw i obowiązków jednej ze stron stosunku obligacyjnego przez podmiot trzeci, uznawanej w naszym systemie prawnym za umowę nienazwaną, znanej szerzej w obcych ustawodawstwach (Vertragsübernahme, transfer of contract, cession de contract). Zagadnienie to rozważane jest z uwzględnieniem różnych możliwych konfiguracji podmiotowych tej umowy, a także różnej natury prawnej przejmowanych praw i obowiązków. Problem ten nie był dotąd przedmiotem pogłębionych rozważań w polskim piśmiennictwie. Zdaniem autora umowę przejęcia praw i obowiązków jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego należy zgodnie z teorią jedności kwalifikować jako jednorodną czynność prawną, nie zaś jako złożenie dwóch odrębnych (samodzielnych) czynności cesji wierzytelności (art. 509 k.c.) i przejęcia długu (teoria podziału). Wymaga ona zatem dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg ten odnoszony do całej umowy wynika z art. 522 zd. 1 k.c., przy czym wyczerpuje zarazem łagodniejsze wymogi formalne przewidziane dla cesji wierzytelności (art. 511 k.c.). W artykule autor odnosi się również do zagadnienia, czy do formy analizowanej umowy znajduje zastosowanie art. 77 § 1 k.c. oraz pactum de forma odnosząca się do czynności zmian treści umowy (art. 76 zd. 1 k.c.).

Powiązania

 1. Bar Ch., von (ed.), Study Group on a European Civil Code and Research Group on EC Private Law Acquis Group, Munich 2008. [Google Scholar]
 2. Bauer Ch., Parteiwechsel im Vertrag, Zürich 2010. [Google Scholar]
 3. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 4. Drapała P., Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy), Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Klimke D., Die Vertragsübernahme, Tübingen 2010. [Google Scholar]
 6. Łętowska E., [in:] System prawa cywilnego, Zobowiązania – część ogólna, Vol. III, part 1, Warszawa–Wrocław 1981. [Google Scholar]
 7. Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353 (1) k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa [Google Scholar]
 8. Mazza F., [in:] S. Vogenauer (ed.), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), New York 2015. [Google Scholar]
 9. Pisuliński J. [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, Vol. 4, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 10. Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. Radwański Z., O zmianie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących pisemnej formy oświadczeń woli, “Monitor Prawniczy” 2003, sentence 9. [Google Scholar]
 12. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 13. Rieble V., [in:] Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Vol. II [§§397–424], Berlin 2012. [Google Scholar]
 14. Strugała R., [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa. [Google Scholar]
 15. Tułodziecka A., [in:] I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka (eds.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Zawada K., [in:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 17. Zawada K., Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Drapała, Przemysław (2021). The Form of Agreement on the Transfer of Rights and Obligations of a Party to a Contractual Relationship. (2021). The Form of Agreement on the Transfer of Rights and Obligations of a Party to a Contractual Relationship. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 209-219. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.436 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Drapała, Przemysław. „The Form Of Agreement On The Transfer Of Rights And Obligations Of A Party To A Contractual Relationship”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 209-219.

Chicago style

Drapała, Przemysław. „The Form Of Agreement On The Transfer Of Rights And Obligations Of A Party To A Contractual Relationship”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 209-219. doi:10.7206/kp.2080-1084.436.