en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP

Joanna Kielin-Maziarz
Akademia Leona Koźmińskiego

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.370

Powiązania

 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 3. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009. [Google Scholar]
 4. Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, 4. [Google Scholar]
 5. Ciechanowicz J., Mering L., Ochrona środowiska w Konstytucji RP, [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, Toruń 1999. [Google Scholar]
 6. Cordonier Segger M.-C., Khalfan A., Sustainable Development Law Principles, Practices, and Prospects, Oxford 2004. [Google Scholar]
 7. Działocha K., komentarz do art. 86, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016, s. 1001. [Google Scholar]
 8. Epiney A., Environmental Principles, [w:] R. Marcory (red.), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law: A high Level of Protection?, Groningen 2006, s. 19–39. [Google Scholar]
 9. Garlicki L. (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 11. Górski M., komentarz do art. 86, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Komentarz, Warszawa 2016, s. 1899. [Google Scholar]
 12. Haładyj A., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównowa- żonego rozwoju, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, 1190, s. 136–145. [Google Scholar]
 13. Handl G., Environmental Security and Global Change: The Challenge to International Law, [w:] W. Lang, H. Neuhold, K. Zemanek (red.), Environmental Protection and International Law, London 1991. [Google Scholar]
 14. Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, „Państwo i Prawo”, Warszawa 1999, 1. [Google Scholar]
 15. Kalina-Prasznic U. (red.), Leksykon prawniczy, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 16. Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 17. Korzeniowski P. (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015. [Google Scholar]
 18. Korzeniowski P., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 19. Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010. [Google Scholar]
 20. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005. [Google Scholar]
 21. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 22. Lesiger K.M., Sustainable Development: A Common Challenge for North and South, „Inter- national Journal of Sociology and Social Policy” 1995, 15(8/9/10), s. 27–64. [Google Scholar]
 23. Leśniak N., Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 24. Lowe V., Sustainable Development and Unsustainable Arguments, [w:] A. Boyle, D. Freestone (red.), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford 1999. [Google Scholar]
 25. Mazurkiewicz M., Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1997, 2(8). [Google Scholar]
 26. Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 27. Paczuski R., Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrówno­ ważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 28. Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 29. Pułło A., Idea konstytucjonalizmu w systemie zasad prawa konstytucyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1997, 1969, Prawo CCLVIII. [Google Scholar]
 30. Radecki W., Konstytucyjny obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, „Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2000, 1(19). [Google Scholar]
 31. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 32. Sands P., Principles of International Environmental Law, Cambridge 2003. [Google Scholar]
 33. Sarnecki P., Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 34. Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 35. Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środowisko” 2001, 1(25). [Google Scholar]
 36. Wojtyczek K., Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych, [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 37. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zieliński M., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 38. Wrzosek S., Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, Lublin 2007. [Google Scholar]
 39. Wrzosek S., Wpływ konstytucyjnych zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej na zarządzanie ochroną środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1999, 3(17). [Google Scholar]
 40. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 41. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 42. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009. [Google Scholar]
 43. Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, 4. [Google Scholar]
 44. Ciechanowicz J., Mering L., Ochrona środowiska w Konstytucji RP, [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, Toruń 1999. [Google Scholar]
 45. Cordonier Segger M.-C., Khalfan A., Sustainable Development Law Principles, Practices, and Prospects, Oxford 2004. [Google Scholar]
 46. Działocha K., komentarz do art. 86, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016, s. 1001. [Google Scholar]
 47. Epiney A., Environmental Principles, [w:] R. Marcory (red.), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law: A high Level of Protection?, Groningen 2006, s. 19–39. [Google Scholar]
 48. Garlicki L. (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 49. Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 50. Górski M., komentarz do art. 86, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Komentarz, Warszawa 2016, s. 1899. [Google Scholar]
 51. Haładyj A., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównowa- żonego rozwoju, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, 1190, s. 136–145. [Google Scholar]
 52. Handl G., Environmental Security and Global Change: The Challenge to International Law, [w:] W. Lang, H. Neuhold, K. Zemanek (red.), Environmental Protection and International Law, London 1991. [Google Scholar]
 53. Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, „Państwo i Prawo”, Warszawa 1999, 1. [Google Scholar]
 54. Kalina-Prasznic U. (red.), Leksykon prawniczy, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 55. Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 56. Korzeniowski P. (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015. [Google Scholar]
 57. Korzeniowski P., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 58. Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010. [Google Scholar]
 59. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005. [Google Scholar]
 60. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 61. Lesiger K.M., Sustainable Development: A Common Challenge for North and South, „Inter- national Journal of Sociology and Social Policy” 1995, 15(8/9/10), s. 27–64. [Google Scholar]
 62. Leśniak N., Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 63. Lowe V., Sustainable Development and Unsustainable Arguments, [w:] A. Boyle, D. Freestone (red.), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford 1999. [Google Scholar]
 64. Mazurkiewicz M., Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1997, 2(8). [Google Scholar]
 65. Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 66. Paczuski R., Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrówno­ ważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 67. Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 68. Pułło A., Idea konstytucjonalizmu w systemie zasad prawa konstytucyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1997, 1969, Prawo CCLVIII. [Google Scholar]
 69. Radecki W., Konstytucyjny obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, „Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2000, 1(19). [Google Scholar]
 70. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 71. Sands P., Principles of International Environmental Law, Cambridge 2003. [Google Scholar]
 72. Sarnecki P., Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 73. Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005. [Google Scholar]
 74. Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środowisko” 2001, 1(25). [Google Scholar]
 75. Wojtyczek K., Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych, [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 76. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zieliński M., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 77. Wrzosek S., Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, Lublin 2007. [Google Scholar]
 78. Wrzosek S., Wpływ konstytucyjnych zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej na zarządzanie ochroną środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1999, 3(17). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kielin-Maziarz, Joanna (2020). Kielin-Maziarz, J. . (2020). Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 206-228. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.370 (Original work published 2020)

MLA style

Kielin-Maziarz, Joanna. Kielin-Maziarz, J. . „Zasada Zrównoważonego Rozwoju – Uwagi Na Tle Jej Miejsca W Konstytucji Rp”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 206-228.

Chicago style

Kielin-Maziarz, Joanna. Kielin-Maziarz, Joanna . „Zasada Zrównoważonego Rozwoju – Uwagi Na Tle Jej Miejsca W Konstytucji Rp”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 206-228. doi:10.7206/kp.2080-1084.370.