en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 1

Władza a kultura

Waldemar Jan Wołpiuk
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

2019 11 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.288

Abstrakt

Władza – choć tak może być odczytane brzmienie tytułu tej pracy – nie jest fenomenem przeciwstawnym kulturze. Jest ona bowiem wytworem kultury właśnie, albo jak się niekiedy twierdzi, osiągnięć cywilizacji. Skoro władza jest wytworem kultury, to nie może być traktowana jako zjawisko od niej odrębne i niemające związków z wzorcami kultury, które wskutek tego mogą być determinantami instytucjonalnych i funkcjonalnych cech władzy. Kultura i jej wytwory (m.in. wiedza, prawo, religia, moralność itp.), podobnie jak inne fenomeny społeczne mogą być czynnikami stymulującymi działalność władzy, albo być czynnikiem tę działalność stabilizującą bądź ją ograniczającą w ramach wzorców (norm) przez nią wytworzonych. Społeczeństwa nieustannie dokonują wyborów w zakresie przyswajania, modyfikowania i odrzucania wzorców kultury.

Powiązania

 1. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 2. Civilization, [w:] Collier’s Encyclopedia, red. W.T. Couch, t. 5, New York 1957, s. 295–302. [Google Scholar]
 3. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie. O starości. O przyjaźni. O wróżbiarstwie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 5. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2017. [Google Scholar]
 6. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 7. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 8. Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921. [Google Scholar]
 9. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 10. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. Rozprawa nad zasadami filozofii i inne pisma, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 11. Kołakowski L. Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 12. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 13. Krzemińska A., Wszyscy jesteśmy biegunami, „Polityka” 24–29.10.2018, 43(3183), s. 62. [Google Scholar]
 14. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 15. Mill J.S., O wolności, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 16. Miłosz Cz., Zniewolony umysł, Kraków 2009. [Google Scholar]
 17. Mises L., von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 18. Mises L., von, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 19. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 20. Oniszczuk J., Kultura i wartości państwa i prawa, [w:] J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 22. Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 23. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 1–2, Warszawa 1959–1960. [Google Scholar]
 24. Podgórska J., Gen suwerena, „Polityka” 14–21.08.2018, 33(3173), s. 26–28. [Google Scholar]
 25. Rousseau J.J., Umowa społeczna, Kęty 2009. [Google Scholar]
 26. Schmitt C., Nauka o konstytucji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 27. Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000. [Google Scholar]
 28. Tatarkiewicz W., Cywilizacja i kultura, [w:] Nauka w kulturze ogólnej, cz. 1., Problemy upowszechniania postawy naukowej, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 29. Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 30. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 31. Tylor E.B., Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, „Art and Custom”, t. 1, London 1871. [Google Scholar]
 32. Wołpiuk W.J., Inwentarium współtworzenia przez społeczeństwo Konstytucji RP z 1997 roku,[w:] J. Kuciński (red.), Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 33. Wołpiuk W.J., Pozycja Rady Ministrów w zakresie inicjatywy ustawodawczej, [w:] P. Radziewicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja, rząd, parlament, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 34. Wołpiuk W.J., Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 35. Wołpiuk W.J., Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń 2010, s. 520–541. [Google Scholar]
 36. Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, 4(31). [Google Scholar]
 37. Ziembiński Z., Normy postępowania, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001. [Google Scholar]
 38. Ash T.G., Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018. [Google Scholar]
 39. Civilization, [w:] Collier’s Encyclopedia, red. W.T. Couch, t. 5, New York 1957, s. 295–302. [Google Scholar]
 40. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie. O starości. O przyjaźni. O wróżbiarstwie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 41. Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013. [Google Scholar]
 42. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2017. [Google Scholar]
 43. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 44. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 45. Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921. [Google Scholar]
 46. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 47. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. Rozprawa nad zasadami filozofii i inne pisma, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 48. Kołakowski L. Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 49. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 50. Krzemińska A., Wszyscy jesteśmy biegunami, „Polityka” 24–29.10.2018, 43(3183), s. 62. [Google Scholar]
 51. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 52. Mill J.S., O wolności, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 53. Miłosz Cz., Zniewolony umysł, Kraków 2009. [Google Scholar]
 54. Mises L., von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 55. Mises L., von, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 56. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 57. Oniszczuk J., Kultura i wartości państwa i prawa, [w:] J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 58. Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 59. Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 60. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 1–2, Warszawa 1959–1960. [Google Scholar]
 61. Podgórska J., Gen suwerena, „Polityka” 14–21.08.2018, 33(3173), s. 26–28. [Google Scholar]
 62. Rousseau J.J., Umowa społeczna, Kęty 2009. [Google Scholar]
 63. Schmitt C., Nauka o konstytucji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 64. Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000. [Google Scholar]
 65. Tatarkiewicz W., Cywilizacja i kultura, [w:] Nauka w kulturze ogólnej, cz. 1., Problemy upowszechniania postawy naukowej, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 66. Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 67. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 68. Tylor E.B., Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, „Art and Custom”, t. 1, London 1871. [Google Scholar]
 69. Wołpiuk W.J., Inwentarium współtworzenia przez społeczeństwo Konstytucji RP z 1997 roku,[w:] J. Kuciński (red.), Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 70. Wołpiuk W.J., Pozycja Rady Ministrów w zakresie inicjatywy ustawodawczej, [w:] P. Radziewicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja, rząd, parlament, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 71. Wołpiuk W.J., Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 72. Wołpiuk W.J., Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń 2010, s. 520–541. [Google Scholar]
 73. Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, 4(31). [Google Scholar]
 74. Ziembiński Z., Normy postępowania, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wołpiuk, Waldemar Jan (2019). Wołpiuk, W. J.. (2019). Władza a kultura. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(1), 306-334. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.288 (Original work published 2019)

MLA style

Wołpiuk, Waldemar Jan. Wołpiuk, W. J.. „Władza A Kultura”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 1, 2019, ss. 306-334.

Chicago style

Wołpiuk, Waldemar Jan. Wołpiuk, Waldemar Jan . „Władza A Kultura”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 1 (2019): 306-334. doi:10.7206/kp.2080-1084.288.