en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Ustalenie i zmiana rezydencji podatkowej – skutki dla osób fizycznych

Beata Kucia-Guściora
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.349

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza przesłanek i skutków ustalenia i zmiany re-zydencji podatkowej w świetle polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych. Problematyka ta wpisuje się w szerokie zagadnienie migracji w szczególności o charakterze zarobkowym. Autorka dokonuje prezentacji zagadnienia badawczego w oparciu o aktualne ustawodawstwo, dorobek doktryny oraz wskazuje na prak-tykę stosowania prawa przez sądownictwo i organy podatkowe. Analiza aktualnych przepisów prawa podatkowego pozwala twierdzić, że sytuacja podatkowa osób migrujących jest zróżnicowana i na tyle skomplikowana pod względem prawnym, że wzbudza uzasadnione wątpliwości praktyczne. W opracowaniu przyjęto zało-żenie, że rezydencja podatkowa ma charakter dynamiczny, więc może ulegać zmianom jako wynik zamierzonego lub niezamierzonego działania podatników, które wywołują określone skutki prawnopodatkowe. Mają one wyraz zarówno w preferencjach podatkowych, jak obowiązkach w zakresie rozliczeń podatko-wych. Autorka obok zwyczajnych następstw podatkowych ustalenia lub zmiany rezydencji podatkowej odnosi się do szczególnych rozwiązań prawnych, takich jak: podatek od niezrealizowanych zysków, opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych, czy stosowanie postanowień Konwencji MLI. Poruszone kwestie mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak praktyki stosowania prawa podatkowego.

Powiązania

 1. Arnold B.J., Aperçu général des aspects liés à l’application des conventions concernant la double imposition, [w:] A. Trepelkov, H. Tonino, D. Halka (red.), Manuel de l’ONU relatif à certains aspects de l’administration des conventions concernant la double imposition établi à l’intention des pays en développement, New York 2015. [Google Scholar]
 2. Bacia B., Toporowski P., Instrument wielostronny MLI – nowa era w międzynarodowym prawie podatkowym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, 1. [Google Scholar]
 3. Franczak A., Konwencja Wielostronna (MLI) – podatkowa ewolucja czy rewolucja?, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 2, http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629/pdf_1 (dostęp: 24.07.19). [Google Scholar]
 4. Głowacka B., Dochody uzyskiwane za granicą przez rezydenta Wielkiej Brytanii świadczącego usługi doradcze na rzecz polskiej spółki a obowiązek poboru podatku, „Doradca Podatnika” 2012, 9. [Google Scholar]
 5. Hagen B., Schumacker, Comparability – the Conditions of the Schumacker Doctrine, [w:] K. Dziurdź, Ch. Marchgraber (red.), Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law, Wien 2015. [Google Scholar]
 6. Homoncik T., Pujer K., Wolańska I., Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 7. Kane M.A., A Defense of Source Rules in International Taxation, „Yale Journal on Regulation” 2015, 32(2). [Google Scholar]
 8. Kawa W., Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji warunkiem skorzystania z opcji niepobrania podatku u źródła, „Monitor Podatkowy” 2017, 12. [Google Scholar]
 9. Kleist D., The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS – Some Thoughts on Complexity and Uncertainty, „Nordic Tax Journal” 2018, 1. [Google Scholar]
 10. Kucia-Guściora B., Międzynarodowe prawo podatkowe, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 11. Kucia-Guściora B., Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania, [w:] D. Gajewskiego (red.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Kudert S., Aspekty podatkowe swobody przepływu pracowników między Niemcami a Polską, [w:] D. Jajeśniak-Quast (red.), Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven, Berlin 2014. [Google Scholar]
 13. Lipniewicz R., Zasada niedyskryminacji w międzynarodowym prawie podatkowym, [w:] B. Mielnik (red.), Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego: księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 14. Lipniewicz R., Podatkowy zakład zagraniczny: koncepcja i funkcjonowanie, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Majdowski F., Czy stosowanie regulacji CFC stoi w sprzeczności z postanowieniami Dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach?, „Monitor Podatkowy” 2018, 6. [Google Scholar]
 16. Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – stanowisko judykatury w wybranych państwach, cz. 2, „Monitor Podatkowy” 2017, 3. [Google Scholar]
 17. Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – ocena stanowiska OECD, „Monitor Podatkowy” 2016, 9. [Google Scholar]
 18. Mason R., Knoll M.S., What Is Tax Discrimination? „Faculty Scholarship” 2012, pap. 404, http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/404 (dostęp: 27.07.2019). Matkowska M., Współczesne problemy migracji w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, 115(24). [Google Scholar]
 19. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona 15 lipca 2014, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 20. Morawski W., Opodatkowanie dochodów pracy najemnej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2006, 9. [Google Scholar]
 21. Nowak-Piechota A., Propozycja wprowadzenia podatku od wyjścia w związku z implementacją Dyrektywy ATAD, „Monitor Podatkowy” 2018, 7. [Google Scholar]
 22. Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Łódź 2018. [Google Scholar]
 23. Nykiel W., Zalasiński A. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S., Ograniczenia w wydawaniu certyfikatu rezydencji polskim podatnikom, „Monitor Podatkowy” 2008, 6. [Google Scholar]
 25. Pogroszewska M., Rozliczenie podatkowe Ukraińców i Białorusinów, „Rzeczpospolita” 22.07.2019. [Google Scholar]
 26. Pogroszewska M., Skarbówka: zagraniczny pracownik nie musi mieć certyfikatu rezydencji, „Rzeczpospolita” 14.02.2019. [Google Scholar]
 27. Interpretacja indywidualna z 5 marca 2007 r., sygn. DD4-033-01692/ZKK/06/869. [Google Scholar]
 28. Interpretacja indywidualna z 11 września 2013 r., sygn. IPPB1/415-631/13-4/EC. [Google Scholar]
 29. Interpretacja indywidualna z 6 czerwca 2014 r., sygn. IPPB2/415-212/14-2/MG. [Google Scholar]
 30. Interpretacja indywidualna z 16 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-806/14/MCZ. [Google Scholar]
 31. Interpretacja indywidualna z 3 lipca 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-270/15-4/ASZ. [Google Scholar]
 32. Interpretacja indywidualna z 16 sierpnia 2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-587/16-1/JG. [Google Scholar]
 33. Interpretacja indywidualna z 30 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.830.2016.2.AK. [Google Scholar]
 34. Interpretacja indywidualna z 22 grudnia 2016 r., sygn. IBPBII/1/415-444/13-1/BD. [Google Scholar]
 35. Interpretacja indywidualna z 4 stycznia 2017 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.905.2016.2.AP. [Google Scholar]
 36. Interpretacja indywidualna z 12 czerwca 2017 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.64.2017.1.AN. [Google Scholar]
 37. Interpretacja indywidualna z 22 listopada 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-34011.419.2017.JK2. [Google Scholar]
 38. Interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.552.2017.1.JM. [Google Scholar]
 39. Interpretacja indywidualna z 7 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM. [Google Scholar]
 40. Interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR. [Google Scholar]
 41. Interpretacja indywidualna z 19 lutego 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.457.2018.2.AGR. [Google Scholar]
 42. Interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.103.2019.2.AMN. [Google Scholar]
 43. Wyrok ETS z 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECLI:EU:C:1995:31. [Google Scholar]
 44. Wyrok ETS z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94, G. H. E. J. Wielockx v. Inspecteur der directe belastingen, ECLI:EU:C:1995:271. [Google Scholar]
 45. Wyrok ETS z 14 września 1999 r. w sprawie C-391/97 Frans Gschwind v. Finanzamt Aachen-Aussenstadt ECLI:EU:C:1999:409. [Google Scholar]
 46. Wyrok ETS z 21 września 1999 r. w sprawie C-307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v. Finanzamt Aachen-Innenstadt, ECLI:EU:C:1999:438. [Google Scholar]
 47. Wyrok ETS z 16 maja 2000 r. w sprawie C-87/99 Patrick Zurstrassen v. Administration des Contributions Directes, ECLI:EU:C:2000:251. [Google Scholar]
 48. Wyrok ETS z 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-234/01 Arnoud Gerritse v. Finanzamt Neukölln-Nord, ECLI:EU:C:2003:340. [Google Scholar]
 49. Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-329/05 Finanzamt Dinslaken v. Gerold Meindl, ECLI:EU:C:2007:57. [Google Scholar]
 50. Wyrok TS z 23 stycznia 2014 r. w sprawie Komisja Europejska v. Królestwo Belgii, sygn. akt C-296/12, ECLI:EU:C:2014:24. [Google Scholar]
 51. Wyrok TS z 18 czerwca 2015 r. w sprawie C-9/14 Staatssecretaris van Financiën v. o D. G. Kieback, SIP LEX 1740353. [Google Scholar]
 52. Wyrok TS z 6 grudnia 2018 r. w sprawie Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte, sygn. akt C-480/17, ECLI:EU:C:2019:428. [Google Scholar]
 53. Wyrok TK z 7 listopada 2007 r., sygn. akt K 18/06 (Dz.U. z 2007 r. Nr 211, poz. 1549). [Google Scholar]
 54. Wyrok NSA z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1658/11, CBOSA. [Google Scholar]
 55. Wyrok NSA z 18 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2822/14, CBOSA. [Google Scholar]
 56. Wyrok NSA z 25 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1043/15, CBOSA. [Google Scholar]
 57. Wyrok NSA z 11 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2082/17, CBOSA. [Google Scholar]
 58. Wyrok NSA z 3 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2790/16, CBOSA. [Google Scholar]
 59. Postanowienie NSA z 16 marca 2018 r., sygn. akt I OW 326/17, CBOSA. [Google Scholar]
 60. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Go 74/06, CBOSA. [Google Scholar]
 61. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 października 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 622/15, CBOSA. [Google Scholar]
 62. Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1562/15, CBOSA. [Google Scholar]
 63. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1671/15, CBOSA. [Google Scholar]
 64. Wyrok WSA w Krakowie z 13 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1763/15, CBOSA. [Google Scholar]
 65. Wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1965/15, CBOSA. [Google Scholar]
 66. Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 798/16, CBOSA. [Google Scholar]
 67. Wyrok WSA w Olsztynie z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 272/16, CBOSA. [Google Scholar]
 68. Wyrok WSA w Łodzi z 5 października 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 493/17, CBOSA. [Google Scholar]
 69. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 983/17, CBOSA. [Google Scholar]
 70. Wyrok WSA w Szczecinie z 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 1063/17, CBOSA. [Google Scholar]
 71. Wyrok WSA w Gdańsku z 4 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 670/18, CBOSA. [Google Scholar]
 72. Wyrok WSA w Olsztynie z 20 września 2018r., sygn. akt I SA/Ol 391/18, CBOSA. [Google Scholar]
 73. Wyrok WSA w Gdańsku z 10 października 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 786/18, CBOSA. [Google Scholar]
 74. Wyrok WSA w Szczecinie z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 333/16, CBOSA. [Google Scholar]
 75. Wyrok NSA z 20 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2272/15, CBOSA. [Google Scholar]
 76. Wyrok WSA w Gdańsku z 16 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1253/16, CBOSA. [Google Scholar]
 77. Wyrok WSA w Gdańsku z 23 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 285/12, CBOSA. [Google Scholar]
 78. Wyrok WSA w Krakowie z 14 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 368/13, CBOSA. [Google Scholar]
 79. Arnold B.J., Aperçu général des aspects liés à l’application des conventions concernant la double imposition, [w:] A. Trepelkov, H. Tonino, D. Halka (red.), Manuel de l’ONU relatif à certains aspects de l’administration des conventions concernant la double imposition établi à l’intention des pays en développement, New York 2015. [Google Scholar]
 80. Bacia B., Toporowski P., Instrument wielostronny MLI – nowa era w międzynarodowym prawie podatkowym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, 1. [Google Scholar]
 81. Franczak A., Konwencja Wielostronna (MLI) – podatkowa ewolucja czy rewolucja?, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 2, http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629/pdf_1 (dostęp: 24.07.19). [Google Scholar]
 82. Głowacka B., Dochody uzyskiwane za granicą przez rezydenta Wielkiej Brytanii świadczącego usługi doradcze na rzecz polskiej spółki a obowiązek poboru podatku, „Doradca Podatnika” 2012, 9. [Google Scholar]
 83. Hagen B., Schumacker, Comparability – the Conditions of the Schumacker Doctrine, [w:] K. Dziurdź, Ch. Marchgraber (red.), Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law, Wien 2015. [Google Scholar]
 84. Homoncik T., Pujer K., Wolańska I., Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 85. Kane M.A., A Defense of Source Rules in International Taxation, „Yale Journal on Regulation” 2015, 32(2). [Google Scholar]
 86. Kawa W., Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji warunkiem skorzystania z opcji niepobrania podatku u źródła, „Monitor Podatkowy” 2017, 12. [Google Scholar]
 87. Kleist D., The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS – Some Thoughts on Complexity and Uncertainty, „Nordic Tax Journal” 2018, 1. [Google Scholar]
 88. Kucia-Guściora B., Międzynarodowe prawo podatkowe, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 89. Kucia-Guściora B., Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania, [w:] D. Gajewskiego (red.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 90. Kudert S., Aspekty podatkowe swobody przepływu pracowników między Niemcami a Polską, [w:] D. Jajeśniak-Quast (red.), Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven, Berlin 2014. [Google Scholar]
 91. Lipniewicz R., Zasada niedyskryminacji w międzynarodowym prawie podatkowym, [w:] B. Mielnik (red.), Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego: księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 92. Lipniewicz R., Podatkowy zakład zagraniczny: koncepcja i funkcjonowanie, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 93. Majdowski F., Czy stosowanie regulacji CFC stoi w sprzeczności z postanowieniami Dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach?, „Monitor Podatkowy” 2018, 6. [Google Scholar]
 94. Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – stanowisko judykatury w wybranych państwach, cz. 2, „Monitor Podatkowy” 2017, 3. [Google Scholar]
 95. Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – ocena stanowiska OECD, „Monitor Podatkowy” 2016, 9. [Google Scholar]
 96. Mason R., Knoll M.S., What Is Tax Discrimination? „Faculty Scholarship” 2012, pap. 404, http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/404 (dostęp: 27.07.2019). Matkowska M., Współczesne problemy migracji w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, 115(24). [Google Scholar]
 97. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona 15 lipca 2014, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 98. Morawski W., Opodatkowanie dochodów pracy najemnej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2006, 9. [Google Scholar]
 99. Nowak-Piechota A., Propozycja wprowadzenia podatku od wyjścia w związku z implementacją Dyrektywy ATAD, „Monitor Podatkowy” 2018, 7. [Google Scholar]
 100. Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Łódź 2018. [Google Scholar]
 101. Nykiel W., Zalasiński A. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 102. Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S., Ograniczenia w wydawaniu certyfikatu rezydencji polskim podatnikom, „Monitor Podatkowy” 2008, 6. [Google Scholar]
 103. Pogroszewska M., Rozliczenie podatkowe Ukraińców i Białorusinów, „Rzeczpospolita” 22.07.2019. [Google Scholar]
 104. Pogroszewska M., Skarbówka: zagraniczny pracownik nie musi mieć certyfikatu rezydencji, „Rzeczpospolita” 14.02.2019. [Google Scholar]
 105. Interpretacja indywidualna z 5 marca 2007 r., sygn. DD4-033-01692/ZKK/06/869. [Google Scholar]
 106. Interpretacja indywidualna z 11 września 2013 r., sygn. IPPB1/415-631/13-4/EC. [Google Scholar]
 107. Interpretacja indywidualna z 6 czerwca 2014 r., sygn. IPPB2/415-212/14-2/MG. [Google Scholar]
 108. Interpretacja indywidualna z 16 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-806/14/MCZ. [Google Scholar]
 109. Interpretacja indywidualna z 3 lipca 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-270/15-4/ASZ. [Google Scholar]
 110. Interpretacja indywidualna z 16 sierpnia 2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-587/16-1/JG. [Google Scholar]
 111. Interpretacja indywidualna z 30 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.830.2016.2.AK. [Google Scholar]
 112. Interpretacja indywidualna z 22 grudnia 2016 r., sygn. IBPBII/1/415-444/13-1/BD. [Google Scholar]
 113. Interpretacja indywidualna z 4 stycznia 2017 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.905.2016.2.AP. [Google Scholar]
 114. Interpretacja indywidualna z 12 czerwca 2017 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.64.2017.1.AN. [Google Scholar]
 115. Interpretacja indywidualna z 22 listopada 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-34011.419.2017.JK2. [Google Scholar]
 116. Interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.552.2017.1.JM. [Google Scholar]
 117. Interpretacja indywidualna z 7 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM. [Google Scholar]
 118. Interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR. [Google Scholar]
 119. Interpretacja indywidualna z 19 lutego 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.457.2018.2.AGR. [Google Scholar]
 120. Interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.103.2019.2.AMN. [Google Scholar]
 121. Wyrok ETS z 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECLI:EU:C:1995:31. [Google Scholar]
 122. Wyrok ETS z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94, G. H. E. J. Wielockx v. Inspecteur der directe belastingen, ECLI:EU:C:1995:271. [Google Scholar]
 123. Wyrok ETS z 14 września 1999 r. w sprawie C-391/97 Frans Gschwind v. Finanzamt Aachen-Aussenstadt ECLI:EU:C:1999:409. [Google Scholar]
 124. Wyrok ETS z 21 września 1999 r. w sprawie C-307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v. Finanzamt Aachen-Innenstadt, ECLI:EU:C:1999:438. [Google Scholar]
 125. Wyrok ETS z 16 maja 2000 r. w sprawie C-87/99 Patrick Zurstrassen v. Administration des Contributions Directes, ECLI:EU:C:2000:251. [Google Scholar]
 126. Wyrok ETS z 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-234/01 Arnoud Gerritse v. Finanzamt Neukölln-Nord, ECLI:EU:C:2003:340. [Google Scholar]
 127. Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-329/05 Finanzamt Dinslaken v. Gerold Meindl, ECLI:EU:C:2007:57. [Google Scholar]
 128. Wyrok TS z 23 stycznia 2014 r. w sprawie Komisja Europejska v. Królestwo Belgii, sygn. akt C-296/12, ECLI:EU:C:2014:24. [Google Scholar]
 129. Wyrok TS z 18 czerwca 2015 r. w sprawie C-9/14 Staatssecretaris van Financiën v. o D. G. Kieback, SIP LEX 1740353. [Google Scholar]
 130. Wyrok TS z 6 grudnia 2018 r. w sprawie Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte, sygn. akt C-480/17, ECLI:EU:C:2019:428. [Google Scholar]
 131. Wyrok TK z 7 listopada 2007 r., sygn. akt K 18/06 (Dz.U. z 2007 r. Nr 211, poz. 1549). [Google Scholar]
 132. Wyrok NSA z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1658/11, CBOSA. [Google Scholar]
 133. Wyrok NSA z 18 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2822/14, CBOSA. [Google Scholar]
 134. Wyrok NSA z 25 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1043/15, CBOSA. [Google Scholar]
 135. Wyrok NSA z 11 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2082/17, CBOSA. [Google Scholar]
 136. Wyrok NSA z 3 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2790/16, CBOSA. [Google Scholar]
 137. Postanowienie NSA z 16 marca 2018 r., sygn. akt I OW 326/17, CBOSA. [Google Scholar]
 138. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Go 74/06, CBOSA. [Google Scholar]
 139. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 października 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 622/15, CBOSA. [Google Scholar]
 140. Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1562/15, CBOSA. [Google Scholar]
 141. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1671/15, CBOSA. [Google Scholar]
 142. Wyrok WSA w Krakowie z 13 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1763/15, CBOSA. [Google Scholar]
 143. Wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1965/15, CBOSA. [Google Scholar]
 144. Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 798/16, CBOSA. [Google Scholar]
 145. Wyrok WSA w Olsztynie z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 272/16, CBOSA. [Google Scholar]
 146. Wyrok WSA w Łodzi z 5 października 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 493/17, CBOSA. [Google Scholar]
 147. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 983/17, CBOSA. [Google Scholar]
 148. Wyrok WSA w Szczecinie z 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 1063/17, CBOSA. [Google Scholar]
 149. Wyrok WSA w Gdańsku z 4 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 670/18, CBOSA. [Google Scholar]
 150. Wyrok WSA w Olsztynie z 20 września 2018r., sygn. akt I SA/Ol 391/18, CBOSA. [Google Scholar]
 151. Wyrok WSA w Gdańsku z 10 października 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 786/18, CBOSA. [Google Scholar]
 152. Wyrok WSA w Szczecinie z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 333/16, CBOSA. [Google Scholar]
 153. Wyrok NSA z 20 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2272/15, CBOSA. [Google Scholar]
 154. Wyrok WSA w Gdańsku z 16 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1253/16, CBOSA. [Google Scholar]
 155. Wyrok WSA w Gdańsku z 23 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 285/12, CBOSA. [Google Scholar]
 156. Wyrok WSA w Krakowie z 14 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 368/13, CBOSA. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kucia-Guściora, Beata (2019). Kucia-Guściora, B.. (2019). Ustalenie i zmiana rezydencji podatkowej – skutki dla osób fizycznych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 182-209. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.349 (Original work published 2019)

MLA style

Kucia-Guściora, Beata. Kucia-Guściora, B.. „Ustalenie I Zmiana Rezydencji Podatkowej – Skutki Dla Osób Fizycznych”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 182-209.

Chicago style

Kucia-Guściora, Beata. Kucia-Guściora, Beata . „Ustalenie I Zmiana Rezydencji Podatkowej – Skutki Dla Osób Fizycznych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 182-209. doi:10.7206/kp.2080-1084.349.