en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

The stimulating function of betting and gambling tax in theoretical terms and in the assumptions of the Polish legislator

Michalina Duda-Hyz
Katolicki Uniwersytet Lubelski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.217

Abstrakt

The article addresses the issues of the stimulating (intervention) function of the betting and gambling tax. It attempts to answer the question whether the intention of the Polish legislator was to ascribe this function to the betting and gambling tax, and if so, to what extent such assumptions were reflected in the legal provisions and the resulting norms. The first part of the article identifies the basic levels of the performance of the stimulating function of the betting and gambling tax in theoretical terms. The second part presents the functions that were attributed to the lottery monopoly and the taxes that affected the organisation of gambling games in the interwar period and in the Polish People’s Republic. The third part of the article analyses the provisions of the Act on Games and Mutual Wagering as well as the Gambling Law in the context of the extent to which these regulations were expected to have an interventional effect at the drafting and adoption stage.

Powiązania

 1. Biliński L., System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876. [Google Scholar]
 2. Clotfelter Ch.T., Gambling Taxes, [w:] S. Cnossen (red.), Economics and Politics of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 3. Cnossen S., Economics and Politics of Excise Taxation, [w:] S. Cnossen (red.), Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 4. Collins P., Gambling and the Public Interest, Westport–London 2003. [Google Scholar]
 5. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 6. Duda M., Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, „Review of Comparative Law” 2009–2010, 14–15. [Google Scholar]
 7. Duda M., Urządzanie loterii charytatywnych jako przedmiot preferencyjnego opodatkowania podatkami od gier, [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015. [Google Scholar]
 8. Duda-Hyz M., Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768–1871, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, 69(2). Gajl N. Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 9. Głąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem o skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911. [Google Scholar]
 10. Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894. [Google Scholar]
 11. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 12. Halliday D., Egalitarianism and Consumption Tax, [w:] H.P. Gaisbauer, G. Schweiger,C. Sedmak (red.), Philosophical Explorations of Justice and Taxation. National Global Issues, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2015. [Google Scholar]
 13. Harvey P.J., Swayze J.P., Walls W.D., The Revealed Revenue Effects of Gambling Taxation: Logit Analysis of Better Behavior in a Laboratory Casino, „International Journal of Management” 2004, 21(4). [Google Scholar]
 14. Jakubowski T., Monopol loteryjny, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 15. Kaburakis A., European Union Law, Gambling, and Sport Betting: European Court of Justice Jurisprudence, Member Stares Case Law, and Policy, [w:] P.M. Anderson, J.S. Blackshaw,R.C.R. Siekmann, J. Soek (red.), Sports Betting: Law and Policy, The Hague 2012. [Google Scholar]
 16. Kulski J., Możliwość rozwoju podatków pośrednich, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 17. Lorenzi P., Taxing Antisocial Behavior for the Common Good, „Society” 2010, 47. [Google Scholar]
 18. Łacny J., Gry hazardowe w Internecie – ustępstwo wobec swobód rynku wewnętrznego?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, 1. [Google Scholar]
 19. McGee R.W., The Philosophy of Taxation and Public Finance, Boston–Dordrecht–London 2004. [Google Scholar]
 20. McMillen J., Understanding Gambling. History, concepts and theories, [w:] J. McMillen (red.), Gambling Cultures, London 1996. [Google Scholar]
 21. Miller S., Ludeña C., Protecting Goods by Taxing “Bads”, [w:] A. Corbacho, V.F. Cibils, E. Lora (red.), More than Revenue. Taxation as a development tool, New York 2013. [Google Scholar]
 22. O’Brien D.P., Creedy J. (red.), Taxation and Promotion of Human Happiness. An Essay by George Warde Norman, Cheltenham–Northampton 2009. [Google Scholar]
 23. Ofiarski Z., Opodatkowanie działalności w zakresie urządzania loterii – reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej oraz czasy współczesne, [w:] C. Kosikowski (red.), Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Białystok 2013. [Google Scholar]
 24. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 25. Reith G., The Age of Chance. Gambling in Western Culture, London–New York 1999. [Google Scholar]
 26. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 27. Saad G., The Evolutionary Basis of Consumption, Mahwah, N.J.–London 2007. [Google Scholar]
 28. Samson W.D., History of Taxation, [w:] A. Lymer, J. Hasseldine (red.), The International Taxation System, Boston–Dordrecht–London 2002. [Google Scholar]
 29. Suits D.B., Gambling Taxes: Regressivity and Revenue Potential, „National Tax Journal” 1977, 30. [Google Scholar]
 30. Tegler E., Funkcje systemu podatkowego i cena jego sprawności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, 54. [Google Scholar]
 31. Thompson W.N., Gambling Taxes: The Philosophy, the Constitution and Horizontal Equity, „Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal” 2010, 17(2). [Google Scholar]
 32. Vermeed V., van der Ploeg R., Timmer J.W., Taxes and the Economy. A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment, Northampton 2009. [Google Scholar]
 33. Walker D.S., The Economics of Casino Gambling, Berlin–Heidelberg 2007. [Google Scholar]
 34. Weinfeld I., Skarbowość polska, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 35. Welte J.W., Barnes G.M., Wieczorek W.F. et al., Gambling Participation in the U.S. – Results from a National Survey, „Journal of Gambling Studies” 2002, 18(4). [Google Scholar]
 36. Weralski M., Instrumenty prawno-finansowe, [w:] M. Weralski, System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 1, Instytucje ogólne, Wrocław 1982. [Google Scholar]
 37. Whelan J.P., Steenbergh T.A., Meyers A.W., Problem and Pathological Gambling, Toronto 2007, e-book. [Google Scholar]
 38. Wilk L., W sprawie zakazu hazardu niereglamentowanego, „Państwo i Prawo” 2013, 4. [Google Scholar]
 39. Wójtowicz W., Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 40. Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., Warszawa 2011, https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne (dostęp: 16.12.2016). [Google Scholar]
 41. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej skarbowej, druk sejmowy nr 1256, Sejm II kad., s. 4–5, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 42. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 771, Sejm II kad. [Google Scholar]
 43. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, druk sejmowy nr 2481, Sejm VI kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 44. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3860, Sejm VI kad. [Google Scholar]
 45. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 795, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 46. Wypowiedź posła Bogdana Łukasiewicza w trakcie posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 20 lutego 1992 r., Biuletyn nr 196/I kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 47. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jana Bogutyna na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji ustawodawczej w dniu 16 maja 1996 r., Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Biuletyn Nr 2593/II kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 48. Wypowiedź ministra Michała Boniego na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych (nr 231) w dniu 18 listopada 2009 r., Biuletyn Nr 2986/VI, s. 4, Archiwum Sejmu. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy i grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w dniu 15 marca 2011 r., zapis dźwiękowy, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 49. Wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy oraz senatorów w trakcie prac nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Sprawozdanie stenograficzne z 76. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11–12 maja 2011 r. [Google Scholar]
 50. Wypowiedź Wiesława Janczyka sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795) w dniu 4 kwietnia 2016 r., zapis audiowizualny, http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&8&795 (dostęp: 1.09.2017). [Google Scholar]
 51. Wypowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu w dniu 14 grudnia 2016 r. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2018). The stimulating function of betting and gambling tax in theoretical terms and in the assumptions of the Polish legislator. (2018). The stimulating function of betting and gambling tax in theoretical terms and in the assumptions of the Polish legislator. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 507-521. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.217 (Original work published 2018)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. „The Stimulating Function Of Betting And Gambling Tax In Theoretical Terms And In The Assumptions Of The Polish Legislator”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 507-521.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. „The Stimulating Function Of Betting And Gambling Tax In Theoretical Terms And In The Assumptions Of The Polish Legislator”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 507-521. doi:10.7206/kp.2080-1084.217.