en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa

Wojciech Góralczyk
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.218

Abstrakt

W administracji publicznej zachodzą pewne typowe relacje: kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja i współdziałanie. Dwie ostatnie rzadko stają się przedmiotem zainteresowania nauki prawa administracyjnego. Celem artykułu jest rozpoczęcie dyskusji nad wypełnieniem tej luki. Prawne wyodrębnienie koordynacji stwarza pewne trudności. W większości przypadków koordynacja występuje bowiem łącznie z kierownictwem, nadzorem albo kontrolą. Taki rodzaj koordynacji można by określić jako koordynację funkcjonalną. Istnieje jednak także koordynacja samodzielna. Wobec szczupłości norm prawa pozytywnego dotyczących takiej koordynacji ogranicza się one przeważnie do stosowania niewładczych środków działania organu koordynującego. Administracyjnoprawny stosunek koordynacji ma charakter osobliwy. Dla jego zawiązania konieczny jest udział nie dwóch, ale co najmniej trzech podmiotów: koordynatora i dwóch podmiotów koordynowanych. Punktem wyjścia do rozważań o współdziałaniu w administracji publicznej jest propozycja wyodrębnienia zasady powszechnego współdziałania. Mogłaby mieć ona status jednej z ogólnych zasad prawa administracyjnego. W chwili obecnej prawo pozytywne nie wypowiada jej wprost. Można ją jednak wyprowadzić z rożnych norm obowiązujących, w tym rangi konstytucyjnej. Nakazuje ona, aby wszystkie podmioty sprawujące administrację publiczną współdziałały ze sobą. Zakazuje konkurencji między nimi. W artykule podjęto próbę typologii form współdziałanie, zwracając uwagę na ich różnorodność. Wiele kwestii związanych z koordynacją i współdziałaniem w administracji wymaga jeszcze naukowego oświetlenia. Kolejnym etapem powinno być ujęcie ich w ramy norm prawa pozytywnego. Mogłoby to nastąpić w przyszłej ustawie „Przepisy ogólne prawa administracyjnego”.

Powiązania

 1. Błaś A., Boć J., Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007. [Google Scholar]
 3. Brzozowski W., O potrzebie reformy konstytucyjnej, PiP, 2017, 12. [Google Scholar]
 4. Escuin Palop C., Curso de Derecho administrativo, Valencia 2004. [Google Scholar]
 5. Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część II, Kraków 2001. [Google Scholar]
 6. Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968. [Google Scholar]
 7. Góralczyk W., jr, Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2017. Góralczyk W., jr, Kierownictwo w prawie administracyjnym, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 8. Góralczyk W., jr, Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 9. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 10. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 11. Lipowicz I., Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991. [Google Scholar]
 12. Niżnik-Dobosz I., Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 13. Olejniczak-Szałowska E., Porozumienie w sprawie przekazywania zadań publicznych (uwagi dyskusyjne na tle modelu ustawodawczego, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 14. Piotrowska A., Europejska współpraca informacyjna w sieci organów, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 1, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 15. Rybicki Z., Administracja gospodarcza w PRL, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 16. Stahl M., Szczególne prawne formy działania organów administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 17. Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 18. Waligórski M.A., Koordynacja – sposób administrowania, czy prawna forma działania administracji, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 19. Wegner-Kowalska J., Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978. [Google Scholar]
 21. Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1 i 2, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 22. Błaś A., Boć J., Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 23. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007. [Google Scholar]
 24. Brzozowski W., O potrzebie reformy konstytucyjnej, PiP, 2017, 12. [Google Scholar]
 25. Escuin Palop C., Curso de Derecho administrativo, Valencia 2004. [Google Scholar]
 26. Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część II, Kraków 2001. [Google Scholar]
 27. Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968. [Google Scholar]
 28. Góralczyk W., jr, Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2017. Góralczyk W., jr, Kierownictwo w prawie administracyjnym, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 29. Góralczyk W., jr, Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 30. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 31. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 32. Lipowicz I., Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice 1991. [Google Scholar]
 33. Niżnik-Dobosz I., Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 34. Olejniczak-Szałowska E., Porozumienie w sprawie przekazywania zadań publicznych (uwagi dyskusyjne na tle modelu ustawodawczego, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 35. Piotrowska A., Europejska współpraca informacyjna w sieci organów, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 1, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 36. Rybicki Z., Administracja gospodarcza w PRL, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 37. Stahl M., Szczególne prawne formy działania organów administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 5, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 38. Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 39. Waligórski M.A., Koordynacja – sposób administrowania, czy prawna forma działania administracji, [w:] J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 40. Wegner-Kowalska J., Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 41. Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978. [Google Scholar]
 42. Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1 i 2, Warszawa 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Góralczyk, Wojciech jun. (2018). Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa. (2018). Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 522-542. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.218 (Original work published 2018)

MLA style

Góralczyk, Wojciech jun.. „Koordynacja I Współdziałanie W Administracji Publicznej W Świetle Prawa”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 522-542.

Chicago style

Góralczyk, Wojciech jun.. „Koordynacja I Współdziałanie W Administracji Publicznej W Świetle Prawa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 522-542. doi:10.7206/kp.2080-1084.218.