en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Funkcja stymulacyjna podatku od gier w ujęciu teoretycznym oraz w założeniach polskiego prawodawcy

Michalina Duda-Hyz
Katolicki Uniwersytet Lubelski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.216

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki funkcji stymulacyjnej (interwencyjnej) podatku od gier, stanowiąc próbę odpowiedzi na pytanie, czy intencją polskiego prawodawcy było przypisanie tej daninie rzeczonej funkcji, a jeżeli tak, to w jakim zakresie powyższe założenia znalazły odzwierciedlenie w treści przepisów i wynikających z nich norm. W pierwszej części opracowania wyodrębniono podstawowe płaszczyzny realizacji funkcji stymulacyjnej podatków od gier w ujęciu teoretycznym. Druga część została poświęcona przedstawieniu funkcji, które przypisywano monopolowi loteryjnemu oraz podatkom obciążającym działalność polegającą na urządzaniu gier hazardowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Polski Ludowej. Trzecia część obejmuje analizę przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych w kontekście tego, w jakim zakresie na etapie projektowania i uchwalania rzeczonych regulacji zakładano ich interwencyjne oddziaływanie.

Powiązania

 1. Biliński L., System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876. [Google Scholar]
 2. Clotfelter Ch.T., Gambling Taxes, [w:] S. Cnossen (red.), Economics and Politics of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 3. Cnossen S., Economics and Politics of Excise Taxation, [w:] S. Cnossen (red.), Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 4. Collins P., Gambling and the Public Interest, Westport–London 2003. [Google Scholar]
 5. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 6. Duda M., Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, „Review of Comparative Law” 2009–2010, 14–15. [Google Scholar]
 7. Duda M., Urządzanie loterii charytatywnych jako przedmiot preferencyjnego opodatkowania podatkami od gier, [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015. [Google Scholar]
 8. Duda-Hyz M., Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768–1871, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, 69(2). Gajl N. Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 9. Głąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem o skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911. [Google Scholar]
 10. Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894. [Google Scholar]
 11. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 12. Halliday D., Egalitarianism and Consumption Tax, [w:] H.P. Gaisbauer, G. Schweiger,C. Sedmak (red.), Philosophical Explorations of Justice and Taxation. National Global Issues, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2015. [Google Scholar]
 13. Harvey P.J., Swayze J.P., Walls W.D., The Revealed Revenue Effects of Gambling Taxation: Logit Analysis of Better Behavior in a Laboratory Casino, „International Journal of Management” 2004, 21(4). [Google Scholar]
 14. Jakubowski T., Monopol loteryjny, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 15. Kaburakis A., European Union Law, Gambling, and Sport Betting: European Court of Justice Jurisprudence, Member Stares Case Law, and Policy, [w:] P.M. Anderson, J.S. Blackshaw,R.C.R. Siekmann, J. Soek (red.), Sports Betting: Law and Policy, The Hague 2012. [Google Scholar]
 16. Kulski J., Możliwość rozwoju podatków pośrednich, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 17. Lorenzi P., Taxing Antisocial Behavior for the Common Good, „Society” 2010, 47. [Google Scholar]
 18. Łacny J., Gry hazardowe w Internecie – ustępstwo wobec swobód rynku wewnętrznego?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, 1. [Google Scholar]
 19. McGee R.W., The Philosophy of Taxation and Public Finance, Boston–Dordrecht–London 2004. [Google Scholar]
 20. McMillen J., Understanding Gambling. History, concepts and theories, [w:] J. McMillen (red.), Gambling Cultures, London 1996. [Google Scholar]
 21. Miller S., Ludeña C., Protecting Goods by Taxing “Bads”, [w:] A. Corbacho, V.F. Cibils, E. Lora (red.), More than Revenue. Taxation as a development tool, New York 2013. [Google Scholar]
 22. O’Brien D.P., Creedy J. (red.), Taxation and Promotion of Human Happiness. An Essay by George Warde Norman, Cheltenham–Northampton 2009. [Google Scholar]
 23. Ofiarski Z., Opodatkowanie działalności w zakresie urządzania loterii – reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej oraz czasy współczesne, [w:] C. Kosikowski (red.), Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Białystok 2013. [Google Scholar]
 24. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 25. Reith G., The Age of Chance. Gambling in Western Culture, London–New York 1999. [Google Scholar]
 26. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 27. Saad G., The Evolutionary Basis of Consumption, Mahwah, N.J.–London 2007. [Google Scholar]
 28. Samson W.D., History of Taxation, [w:] A. Lymer, J. Hasseldine (red.), The International Taxation System, Boston–Dordrecht–London 2002. [Google Scholar]
 29. Suits D.B., Gambling Taxes: Regressivity and Revenue Potential, „National Tax Journal” 1977, 30. [Google Scholar]
 30. Tegler E., Funkcje systemu podatkowego i cena jego sprawności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, 54. [Google Scholar]
 31. Thompson W.N., Gambling Taxes: The Philosophy, the Constitution and Horizontal Equity, „Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal” 2010, 17(2). [Google Scholar]
 32. Vermeed V., van der Ploeg R., Timmer J.W., Taxes and the Economy. A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment, Northampton 2009. [Google Scholar]
 33. Walker D.S., The Economics of Casino Gambling, Berlin–Heidelberg 2007. [Google Scholar]
 34. Weinfeld I., Skarbowość polska, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 35. Welte J.W., Barnes G.M., Wieczorek W.F. et al., Gambling Participation in the U.S. – Results from a National Survey, „Journal of Gambling Studies” 2002, 18(4). [Google Scholar]
 36. Weralski M., Instrumenty prawno-finansowe, [w:] M. Weralski, System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 1, Instytucje ogólne, Wrocław 1982. [Google Scholar]
 37. Whelan J.P., Steenbergh T.A., Meyers A.W., Problem and Pathological Gambling, Toronto 2007, e-book. [Google Scholar]
 38. Wilk L., W sprawie zakazu hazardu niereglamentowanego, „Państwo i Prawo” 2013, 4. [Google Scholar]
 39. Wójtowicz W., Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 40. Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., Warszawa 2011, https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne (dostęp: 16.12.2016). [Google Scholar]
 41. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej skarbowej, druk sejmowy nr 1256, Sejm II kad., s. 4–5, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 42. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 771, Sejm II kad. [Google Scholar]
 43. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, druk sejmowy nr 2481, Sejm VI kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 44. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3860, Sejm VI kad. [Google Scholar]
 45. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 795, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 46. Wypowiedź posła Bogdana Łukasiewicza w trakcie posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 20 lutego 1992 r., Biuletyn nr 196/I kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 47. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jana Bogutyna na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji ustawodawczej w dniu 16 maja 1996 r., Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Biuletyn Nr 2593/II kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 48. Wypowiedź ministra Michała Boniego na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych (nr 231) w dniu 18 listopada 2009 r., Biuletyn Nr 2986/VI, s. 4, Archiwum Sejmu. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy i grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w dniu 15 marca 2011 r., zapis dźwiękowy, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 49. Wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy oraz senatorów w trakcie prac nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Sprawozdanie stenograficzne z 76. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11–12 maja 2011 r. [Google Scholar]
 50. Wypowiedź Wiesława Janczyka sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795) w dniu 4 kwietnia 2016 r., zapis audiowizualny, http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&8&795 (dostęp: 1.09.2017). [Google Scholar]
 51. Wypowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu w dniu 14 grudnia 2016 r. [Google Scholar]
 52. Biliński L., System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876. [Google Scholar]
 53. Clotfelter Ch.T., Gambling Taxes, [w:] S. Cnossen (red.), Economics and Politics of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 54. Cnossen S., Economics and Politics of Excise Taxation, [w:] S. Cnossen (red.), Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Driving, Oxford 2005. [Google Scholar]
 55. Collins P., Gambling and the Public Interest, Westport–London 2003. [Google Scholar]
 56. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 57. Duda M., Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, „Review of Comparative Law” 2009–2010, 14–15. [Google Scholar]
 58. Duda M., Urządzanie loterii charytatywnych jako przedmiot preferencyjnego opodatkowania podatkami od gier, [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015. [Google Scholar]
 59. Duda-Hyz M., Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768–1871, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, 69(2). Gajl N. Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 60. Głąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem o skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911. [Google Scholar]
 61. Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894. [Google Scholar]
 62. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 63. Halliday D., Egalitarianism and Consumption Tax, [w:] H.P. Gaisbauer, G. Schweiger,C. Sedmak (red.), Philosophical Explorations of Justice and Taxation. National Global Issues, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2015. [Google Scholar]
 64. Harvey P.J., Swayze J.P., Walls W.D., The Revealed Revenue Effects of Gambling Taxation: Logit Analysis of Better Behavior in a Laboratory Casino, „International Journal of Management” 2004, 21(4). [Google Scholar]
 65. Jakubowski T., Monopol loteryjny, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 66. Kaburakis A., European Union Law, Gambling, and Sport Betting: European Court of Justice Jurisprudence, Member Stares Case Law, and Policy, [w:] P.M. Anderson, J.S. Blackshaw,R.C.R. Siekmann, J. Soek (red.), Sports Betting: Law and Policy, The Hague 2012. [Google Scholar]
 67. Kulski J., Możliwość rozwoju podatków pośrednich, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym 1926–1931, t. 2, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 68. Lorenzi P., Taxing Antisocial Behavior for the Common Good, „Society” 2010, 47. [Google Scholar]
 69. Łacny J., Gry hazardowe w Internecie – ustępstwo wobec swobód rynku wewnętrznego?, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, 1. [Google Scholar]
 70. McGee R.W., The Philosophy of Taxation and Public Finance, Boston–Dordrecht–London 2004. [Google Scholar]
 71. McMillen J., Understanding Gambling. History, concepts and theories, [w:] J. McMillen (red.), Gambling Cultures, London 1996. [Google Scholar]
 72. Miller S., Ludeña C., Protecting Goods by Taxing “Bads”, [w:] A. Corbacho, V.F. Cibils, E. Lora (red.), More than Revenue. Taxation as a development tool, New York 2013. [Google Scholar]
 73. O’Brien D.P., Creedy J. (red.), Taxation and Promotion of Human Happiness. An Essay by George Warde Norman, Cheltenham–Northampton 2009. [Google Scholar]
 74. Ofiarski Z., Opodatkowanie działalności w zakresie urządzania loterii – reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej oraz czasy współczesne, [w:] C. Kosikowski (red.), Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Białystok 2013. [Google Scholar]
 75. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 76. Reith G., The Age of Chance. Gambling in Western Culture, London–New York 1999. [Google Scholar]
 77. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935. [Google Scholar]
 78. Saad G., The Evolutionary Basis of Consumption, Mahwah, N.J.–London 2007. [Google Scholar]
 79. Samson W.D., History of Taxation, [w:] A. Lymer, J. Hasseldine (red.), The International Taxation System, Boston–Dordrecht–London 2002. [Google Scholar]
 80. Suits D.B., Gambling Taxes: Regressivity and Revenue Potential, „National Tax Journal” 1977, 30. [Google Scholar]
 81. Tegler E., Funkcje systemu podatkowego i cena jego sprawności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, 54. [Google Scholar]
 82. Thompson W.N., Gambling Taxes: The Philosophy, the Constitution and Horizontal Equity, „Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal” 2010, 17(2). [Google Scholar]
 83. Vermeed V., van der Ploeg R., Timmer J.W., Taxes and the Economy. A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment, Northampton 2009. [Google Scholar]
 84. Walker D.S., The Economics of Casino Gambling, Berlin–Heidelberg 2007. [Google Scholar]
 85. Weinfeld I., Skarbowość polska, Warszawa 1931. [Google Scholar]
 86. Welte J.W., Barnes G.M., Wieczorek W.F. et al., Gambling Participation in the U.S. – Results from a National Survey, „Journal of Gambling Studies” 2002, 18(4). [Google Scholar]
 87. Weralski M., Instrumenty prawno-finansowe, [w:] M. Weralski, System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 1, Instytucje ogólne, Wrocław 1982. [Google Scholar]
 88. Whelan J.P., Steenbergh T.A., Meyers A.W., Problem and Pathological Gambling, Toronto 2007, e-book. [Google Scholar]
 89. Wilk L., W sprawie zakazu hazardu niereglamentowanego, „Państwo i Prawo” 2013, 4. [Google Scholar]
 90. Wójtowicz W., Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 91. Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., Warszawa 2011, https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne (dostęp: 16.12.2016). [Google Scholar]
 92. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej skarbowej, druk sejmowy nr 1256, Sejm II kad., s. 4–5, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 93. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 771, Sejm II kad. [Google Scholar]
 94. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, druk sejmowy nr 2481, Sejm VI kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 95. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3860, Sejm VI kad. [Google Scholar]
 96. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 795, Sejm VIII kad. [Google Scholar]
 97. Wypowiedź posła Bogdana Łukasiewicza w trakcie posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 20 lutego 1992 r., Biuletyn nr 196/I kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 98. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jana Bogutyna na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji ustawodawczej w dniu 16 maja 1996 r., Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Biuletyn Nr 2593/II kad., Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 99. Wypowiedź ministra Michała Boniego na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych (nr 231) w dniu 18 listopada 2009 r., Biuletyn Nr 2986/VI, s. 4, Archiwum Sejmu. Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy i grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w dniu 15 marca 2011 r., zapis dźwiękowy, Archiwum Sejmu. [Google Scholar]
 100. Wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy oraz senatorów w trakcie prac nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Sprawozdanie stenograficzne z 76. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11–12 maja 2011 r. [Google Scholar]
 101. Wypowiedź Wiesława Janczyka sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795) w dniu 4 kwietnia 2016 r., zapis audiowizualny, http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&8&795 (dostęp: 1.09.2017). [Google Scholar]
 102. Wypowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu w dniu 14 grudnia 2016 r. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Duda-Hyz, Michalina (2018). Funkcja stymulacyjna podatku od gier w ujęciu teoretycznym oraz w założeniach polskiego prawodawcy. (2018). Funkcja stymulacyjna podatku od gier w ujęciu teoretycznym oraz w założeniach polskiego prawodawcy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 487-506. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.216 (Original work published 2018)

MLA style

Duda-Hyz, Michalina. „Funkcja Stymulacyjna Podatku Od Gier W Ujęciu Teoretycznym Oraz W Założeniach Polskiego Prawodawcy”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 487-506.

Chicago style

Duda-Hyz, Michalina. „Funkcja Stymulacyjna Podatku Od Gier W Ujęciu Teoretycznym Oraz W Założeniach Polskiego Prawodawcy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 487-506. doi:10.7206/kp.2080-1084.216.