en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 3

Interesariusze spółek kapitałowych z udziałem państwa

Igor Postuła
University of Warsaw

2014 22 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.110

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest określenie, kto jest interesariuszem spółki kapitałowej z udziałem państwa.

Metodologia: Badania miały charakter interdyscyplinarny; składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych polskich spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), nadzorujących spółki. Próba badawcza obejmowała całą populację, czyli wszystkie spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz wszystkich pracowników MSP nadzorujących spółki.

Wnioski: Interesariuszami spółek Skarbu Państwa są członkowie ich zarządów, rad nadzorczych oraz pracownicy spółek. Cechy interesariuszy poosiadają także minister i wiceministrowie Skarbu Państwa oraz pracownicy MSP. Akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, nie jest interesariuszem samoistnym (autonomicznym), ponieważ jest reprezentowany przez ministra lub wiceministrów, którzy z kolei są obsługiwani przez pracowników MSP.

Implikacje badawcze: Wnioski wyprowadzone w artykule mogą mieć znaczenie nie tylko w odniesieniu do polskich spółek Skarbu Państwa, lecz także mogą mieć charakter uniwersalny, odnosząc się również do spółek z udziałem państwa w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w reakcji na skutki kryzysu fi nansowego państwa
zwiększają swoją aktywność w gospodarce, także jako akcjonariusze spółek kapitałowych, problematyka interesariuszy
spółek z udziałem państwa oraz wpływu czynników politycznych i administracyjnych na te spółki
może stanowić istotne pole badań w dziedzinie nadzoru korporacyjnego.
Oryginalność: Badania są pierwszymi badaniami obejmującymi wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa.
Ich istotnym walorem jest interdyscyplinarność, co pozwoliło wskazać, jakie są implikacje praktyczne przyjętych
rozwiązań regulacyjnych. W badaniach ankietowych udało się uzyskać wysoką stopę zwrotu kwestionariuszy
ankietowych, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnego wnioskowania statystycznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Postuła, Igor (2014). Postuła, I.. (2014). Interesariusze spółek kapitałowych z udziałem państwa. Central European Management Journal, 22(3), 102-121. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.110 (Original work published 2014)

MLA style

Postuła, Igor. Postuła, I.. „Interesariusze Spółek Kapitałowych Z Udziałem Państwa”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 3, 2014, ss. 102-121.

Chicago style

Postuła, Igor. Postuła, Igor . „Interesariusze Spółek Kapitałowych Z Udziałem Państwa”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 3 (2014): 102-121. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.110.