en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 3

Interesariusze spółek kapitałowych z udziałem państwa

Igor Postuła
University of Warsaw

2014 22 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.110

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest określenie, kto jest interesariuszem spółki kapitałowej z udziałem państwa.

Metodologia: Badania miały charakter interdyscyplinarny; składały się na nie analiza regulacji prawnych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród członków zarządów i rad nadzorczych polskich spółek Skarbu Państwa, a także wśród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), nadzorujących spółki. Próba badawcza obejmowała całą populację, czyli wszystkie spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz wszystkich pracowników MSP nadzorujących spółki.

Wnioski: Interesariuszami spółek Skarbu Państwa są członkowie ich zarządów, rad nadzorczych oraz pracownicy spółek. Cechy interesariuszy poosiadają także minister i wiceministrowie Skarbu Państwa oraz pracownicy MSP. Akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, nie jest interesariuszem samoistnym (autonomicznym), ponieważ jest reprezentowany przez ministra lub wiceministrów, którzy z kolei są obsługiwani przez pracowników MSP.

Implikacje badawcze: Wnioski wyprowadzone w artykule mogą mieć znaczenie nie tylko w odniesieniu do polskich spółek Skarbu Państwa, lecz także mogą mieć charakter uniwersalny, odnosząc się również do spółek z udziałem państwa w innych krajach. Z uwagi na fakt, iż w reakcji na skutki kryzysu fi nansowego państwa
zwiększają swoją aktywność w gospodarce, także jako akcjonariusze spółek kapitałowych, problematyka interesariuszy
spółek z udziałem państwa oraz wpływu czynników politycznych i administracyjnych na te spółki
może stanowić istotne pole badań w dziedzinie nadzoru korporacyjnego.
Oryginalność: Badania są pierwszymi badaniami obejmującymi wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa.
Ich istotnym walorem jest interdyscyplinarność, co pozwoliło wskazać, jakie są implikacje praktyczne przyjętych
rozwiązań regulacyjnych. W badaniach ankietowych udało się uzyskać wysoką stopę zwrotu kwestionariuszy
ankietowych, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnego wnioskowania statystycznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Postuła, I.. (2014). Interesariusze spółek kapitałowych z udziałem państwa. Central European Management Journal, 22(3), 102-121. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.110 (Original work published 2014)

MLA style

Postuła, I.. „Interesariusze Spółek Kapitałowych Z Udziałem Państwa”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 3, 2014, ss. 102-121.

Chicago style

Postuła, Igor . „Interesariusze Spółek Kapitałowych Z Udziałem Państwa”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 3 (2014): 102-121. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.110.