en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 1

Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań

Magdalena Kaczmarek
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Piotr Kaczmarek-Kurczak
Kozminski University

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest analiza dotychczasowych badań nad związkami intencji założenia
własnej firmy, sukcesu w prowadzeniu firmy a cechami osobowości przedsiębiorcy.

Metodologia: w ostatnich latach opublikowano kilka metaanaliz świadczących dobitnie o istnieniu ttakich związków. Skupiono się na: cechach tzw. Wielkiej Piątki (pozytywne związki z sumiennością, otwartością na doświadczenia i ekstrawersją, a negatywne – z ugodowością oraz z neurotycznością), potrzebie osiągnięć, skłonności do podejmowania ryzyka oraz poczuciu własnej skuteczności.

Wnioski/oryginalność: wyniki tych metaanaliz wskazują na istnienie systematycznych, istotnych statystycznie, ale umiarkowanych lub słabych związków zarówno z intencjami, jak
i z osiągnięciami przedsiębiorczymi. W podsumowaniu zaproponowano zarys modelu dalszych badań nad tą problematyką. Uwzględnia on zarówno mediatory, jak i moderatory, których wzięcie pod uwagę może istotnie zwiększyć predyktywność cech osobowości.
Ujawnionym brakiem w omawianych badaniach jest także mała liczba badań podłużnych – postulujemy więc, aby w przyszłych badaniach uwzględniać w większym stopniu ten schemat badań. Na uwagę zasługuje fakt, iż takie dane mogą pomóc w selekcji kandydatów otrzymujących pomoc w założeniu własnej firmy.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaczmarek, Magdalena & Kaczmarek-Kurczak, Piotr (2012). Kaczmarek, M. , & Kaczmarek-Kurczak, P. . (2012). Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań. Central European Management Journal, 20(1), 49-63. (Original work published 2012)

MLA style

Kaczmarek, Magdalena and Kaczmarek-Kurczak, Piotr. Kaczmarek, M. , i P. Kaczmarek-Kurczak. „Przegląd Metaanaliz Dotyczących Związku Cech Osobowości I Przedsiębiorczości. W Stronę Modelu Badań”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 1, 2012, ss. 49-63.

Chicago style

Kaczmarek, Magdalena and Kaczmarek-Kurczak, Piotr. Kaczmarek, Magdalena , i Piotr Kaczmarek-Kurczak. „Przegląd Metaanaliz Dotyczących Związku Cech Osobowości I Przedsiębiorczości. W Stronę Modelu Badań”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 1 (2012): 49-63.