en pl
en pl

Prakseologia

Aktualny numer
ISSN: 
0079-4872

O czasopiśmie

Prakseologia” jest ogólnopolskim czasopismem poświęconym zagadnieniem sprawności efektywności i etyczności działania, wydawanym przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN.  W latach 2012-2022 roku „Prakseologia” była wydawana w kooperacji IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie wydawcą jest wyłącznie IFIS PAN.

Nowa strona "Prakseologii": https://prakseologia.ifispan.pl/

Najnowszy numer 163-164 jest dostępny na prakseologia.ifispan.pl/home/prakseologia-163-164-2021-2022/

Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały Prakseologiczne”. Stanowi miejsce debaty nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma.

W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie i prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, a także najnowszych osiągnięć nauki, cechujące się nowatorstwem w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Publikujemy również polemiki i debaty oraz recenzje książek.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych MNISW za rok 2019 liczba punktów za publikację w "Prakseologii" wynosi 40.

 

 

 

Redakcja

REDAKCJA

Marcin W. Bukała - redaktor naczelny

Elżbieta Morawska - redaktor techniczny

Ryszard Banajski

Hanna Bojar

Bartosz Rydliński

 

RADA REDAKCYJNA

Anna Lewicka-Strzałecka - przewodnicząca

Timo Airaksinen

Anna Brożek

Alojzy Czech

Jerzy Kolarzowski

Piotr T. Makowski

Piotr Masiukiewicz 

Zofia Ratajczak

Jacek Sójka

Czesław Szmidt

Tadeusz Tyszka

Ryszard Wiśniewski

Laszlo Zsolnay

Dla autorów

Wymagania techniczne

Teksty powinny być nadsyłane na adres prakseologia@kozminski.edu.pl.

W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail, adres do wysyłki egzemplarzy autorskich i umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Teksty powinny być przysłane w formacie Word, wykresy – Excel. Tabele, rysunki, ilustracje, muszą być wyraźnie opisane i załączone w osobnych plikach; w tekście trzeba zaznaczyć miejsce ich zamieszczenia. W przypadku, gdy tekst zawiera fotografie, wskazane jest nadesłanie ich oryginału.

Sugerowana objętość prac to ok. jeden arkusz wydawniczy (ok. 40 000 znaków), jednak w uzasadnionych przypadkach Redakcja dopuszcza także artykuły o większej objętości.

Autor ma obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
1.Tytuł – w językach polskim i angielskim.
2. Streszczenia – w językach polskim i angielskim (do 250 słów każdy).
3.Słowa kluczowe (do 5) – w językach polskim i angielskim.
4.Wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie.
5. Bibliografię.

Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście. Autorzy proszeni są o alfabetyczne sporządzanie bibliografii w następującym formacie:

Airaksinen T. 2017, Professor Gasparski on Design and Entrepreneurship, “Zagadnienia naukoznawstwa”, 53, 2 (212): 135–147.

Capitani O. 2010, »Settimo non rubare«. A margine di un recente libro di Paolo Prodi, „Studi Medievali” (ser. 3a), 51, 1: 279–305.

Hatch M.J., Schultz M.  2017, Toward a Theory of Using History Authentically: Historicizing in the Carlsberg Group, „Administrative Science Quarterly”, 62, 4: 657–697.

Makowski P.T. 2017, Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory: Reinterpretive Studies, Cham: Palgrave Macmillan

Porębski Cz. 2019, “Bocheński: Morality, Ethics, and Analysis”, [w:] tegoż, Lectures on Polish Value Theory (Studien zur Osterreichischen Philosophie, 47), Leiden–Boston (MA): Brill: 100–112.

Kirzner I. 1995, The Nature of Profits: some Economic Insights and their Ethical Implications, [w:] R. Covan & M. Rizzo [red.], Profits and Morality, Chicago: Chicago University Press: 22–47.

Forcellini Ae. 1864–1890 = Lexicon totius latinitatis, J. Facciolati, Ae. Forcellini & J. Furlanetti cura, opera et studio lucubratum, t. I–IV

(dostępny również on line: <http://www.lexica.linguax.com/forc.php>).

Betti A. 2021, "Kazimierz Twardowski", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, [red.] E. N. Zalta, URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/twardowski/> (dostęp: 09.2022).

Abstrakty i indeksacja

"Prakseologia" jest czasopismem indeksowanym w następujących bazach: CEJSH Scopus ERIH PLUS Index Copernicus Google Scholar ProQuest

Standardy etyczne

Zasady etyczne obowiązujące w „Prakseologii”

Redakcja „Prakseologii” dba o utrzymywanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji naukowych. Artykuły przekazane do publikacji w są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.

Poniższe zasady zostały oparte na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki Rady Redakcyjnej

Decyzje o publikacji

Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za decyzję, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane.

Redaktor naczelny konsultuje swoje decyzje z Radą Redakcyjną i ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor naczelny może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Fair play

Redaktor naczelny i Rada Redakcyjna oceniają przysłane artykuły pod kątem zawartych w nich treści merytorycznych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autorów.

Poufność

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Ujawnienie i konflikt interesów

Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki Recenzentów

Udział w decyzjach Rady Redakcyjnej

Recenzent wspiera Radę Redakcyjną w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Terminowość

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym przez sekretarza redakcji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnienie i konflikt interesów

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Obowiązki autorów

Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane leżące u podstaw powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor jest proszony o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy przedłożonej do recenzji i powinni być gotowi umożliwić dostęp do takich danych. Powinien być gotowi do zachowania tych danych przez rok od momentu publikacji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów, cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł

W każdej sytuacji autor musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

Autorstwo pracy

Autorstwo winno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy i że widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić w swojej pracy wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację ich pracy. Wszelkie źródła finansowania projektów winny być ujawnione.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach

W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

 

Kontakt

"Prakseologia"

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 00-330 WARSZAWA

 NOWY ŚWIAT 72

tel. +48 22 657 28 28

e-mail: prakseologia@ifispan.edu.pl