en pl
en pl

Central European Management Journal

Show issue
Year 2015 
Volume 23 
Issue 3

Components of Comprehensive Income and Statement of Changes in Equity: An Analysis of Public Companies’ Reporting Practices in Poland and Germany

Jacek Gad
University of Lodz

2015 23 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.151

Abstract

Purpose: Identification of methods for presenting the components of other comprehensive income
in the statement of changes in equity in the reporting practices of public companies in Poland and
Germany.

Methodology: A study of domestic and foreign literature was conducted with analysis of annual
reports of public companies. The study followed the method of induction and to analyse the results,
the structure similarity index was used.

Results: The results of the study supported conclusions that the companies under study had not
developed a uniform presentation of the components of comprehensive income in their statements
of changes in equity. Five options of presenting the components of other comprehensive income in
the statement of changes in equity were identified. Companies both from the WIG 30 and DAX
indices most frequently presented the statement of changes in equity in option 1, which consisted
of presenting the total comprehensive income item in a row and detailed items of equity in columns
in which capital gains and losses were recognized. The differentiated forms of presenting the
components of comprehensive income made it difficult to compare financial statements.

Scope of research: The survey examined the annual reports of the largest Polish and German
public companies respectively from the WIG 30 and DAX indices. The components of other comprehensive
income presented in the statements of changes in equity were the main subject of the
study.

Originality: Comparative studies on the presentation of the components of other comprehensive
income in the statement of changes in equity by public companies in Poland and Germany have
not yet been conducted. This was therefore the research gap addressed in this study.

References

 1. Bek-Gaik, B. (2012). Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne?. In: S. Sojak (ed.), Rachunkowość – dylematy praktyki gospodarczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 2. Buk, H. (2012a). Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 262: 81–92. [Google Scholar]
 3. Buk, H. (2012b). Dyskusyjność wartości informacyjnej zestawienia zmian w kapitale własnym. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122): 17–28. [Google Scholar]
 4. Bek-Gaik, B. (2013). Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 5. Deutche Borse Group (2012). Corporate report. [Google Scholar]
 6. Gad, J. (2014a). Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym – praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i Niemczech. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu [Google Scholar]
 7. Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63: 319–329. [Google Scholar]
 8. Gad, J. (2014b). Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego. Zeszyty [Google Scholar]
 9. Teoretyczne Rachunkowości, 75(131): 47–68, http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1098735 [Google Scholar]
 10. Hirst, D.E. i Hopkins, P.E. (1998). Comprehensive income reporting and analysts’ valuation judgments.Journal of Accounting Research, 36: 47–75, http://dx.doi.org/10.2307/2491306 [Google Scholar]
 11. Hirst, D.E., Hopkins, P.E. i Wahlen J.M. (2004). Fair values, income measurement, and bank analysts’ risk and valuation judgments. The Accounting Review, 79: 453–472, http://dx.doi.org/10.2308/accr.2004.79.2.453 [Google Scholar]
 12. Maines, L.A., McDaniel, L.S. (2000). Effects of comprehensive income characteristics in nonprofessional investors’ judgments: The role of financial statement presentation format. The Accounting Review, 75(2): 179–207, http://dx.doi.org/10.2308/accr.2000.75.2.179 [Google Scholar]
 13. Marcinkowska, M. (2003). Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 17(33): 89–109. [Google Scholar]
 14. International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements, IAS 1 (2012). In: Commission Regulation (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 [Google Scholar]
 15. adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 1 and International Accounting Standard (IAS) 19. [Google Scholar]
 16. Sajnóg, A. (2014). Analiza komparatywna wartości dochodu całkowitego i zysku netto w perspektywie corporate governance. Studia Prawno-Ekonomiczne, 91: 325–344. [Google Scholar]
 17. Szychta, A. (2010). Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55(115): 117–141. [Google Scholar]
 18. Szychta, A. (2012). Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Folia Oeconomica, 263: 65–88. [Google Scholar]
 19. Szychta, A., de la Rosa, D. (2012). Comprehensive income presentation under IAS 1: the reporting practices of the largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 68(124): 121–145. [Google Scholar]
 20. Walińska, E. (2008). Ogólny model sprawozdawczy według MSR nr 1. In: E. Walińska (ed.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 21. Walińska, E. (2010). Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości. W: E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 22. Walińska, E. (2012). Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć? Przegląd Organizacji, 12: 38–42. [Google Scholar]
 23. Walińska, E. (2013). Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego. In: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 24. Walińska, E. and Bek-Gaik, B. (2011). Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62(118): 324–341. [Google Scholar]
 25. Walińska, E. and Jurewicz, A. (2011). Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym. W: E. Walińska (ed.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gad, Jacek (2015). Gad, J. . (2015). Components of Comprehensive Income and Statement of Changes in Equity: An Analysis of Public Companies’ Reporting Practices in Poland and Germany. Central European Management Journal, 23(3), 71-88. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.151 (Original work published 2015)

MLA style

Gad, Jacek. Gad, J. . “Components Of Comprehensive Income And Statement Of Changes In Equity: An Analysis Of Public Companies’ Reporting Practices In Poland And Germany”. 2015. Central European Management Journal, vol. 23, no. 3, 2015, pp. 71-88.

Chicago style

Gad, Jacek. Gad, Jacek . “Components Of Comprehensive Income And Statement Of Changes In Equity: An Analysis Of Public Companies’ Reporting Practices In Poland And Germany”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 23, no. 3 (2015): 71-88. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.151.