en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych

Anna-Oleksandra Golińska
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest tematyce ochrony praw pracownika-cudzoziemca, który pracuje w Polsce nielegalnie. Autorka pokazuje nieskuteczność obecnego instrumentarium prawnego. Cudzoziemiec często jest zmuszany do podjęcia nielegalnego zatrudnienia, dlatego istnieje konieczność zbadania, jakie są uwarunkowania i przyczyny tego zjawiska. Wydaje się, że niedocenianie znaczenia tego zjawiska przez organy państwa oraz brak adekwatnej reakcji ustawodawcy mają na to kluczowy wpływ.
Dla zbadania tego zagadnienia zostało przeprowadzone badanie ankietowe 50 losowo wybranych osób, cudzoziemców, którzy kiedykolwiek pracowali lub aktualnie pracują nielegalnie w Polsce. Na podstawie jego wyników przedstawiono główne powody, dla których cudzoziemcy podejmują nielegalną pracę, w tym przypadki stosowania przymusu, ich wyzysku i oszustw, a także pokazano, jakie są warunki wykonywanej przez nich pracy, mianowicie czy są zgodne z prawami pracownika oraz prawami człowieka.
Analiza zjawiska daje podstawy, by sądzić, że istnieje potrzeba wzmocnienia systemu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Rozważenia wymaga także kwestia, czy polskie prawo powinno przewidywać, tak jak obecnie, dość łagodne kary zarówno dla cudzoziemca, jak i dla podmiotu powierzającego nielegalne wykonanie pracy.

Powiązania

  1. Cichoń, J. (2012). Legalność zatrudnienia cudzoziemców. Informator dla pracodawców. [Google Scholar]
  2. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy. [Google Scholar]
  3. Hofmańska, E. (2009). Zapobieganie zjawisku pracy nierejestrowanej i jego zwalczanie. [Google Scholar]
  4. Monitor Prawa Pracy, 10. [Google Scholar]
  5. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej: jej skala, charakter i skutki społeczne. Raport końcowy z badań. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. [Google Scholar]
  6. Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.). (2008). Polityka migracyjna jako instrument promocji [Google Scholar]
  7. zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW. [Google Scholar]
  8. Makowski, M. (2018). Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. Nowe zasady zatrudniania i dodatkowe obowiązki. Warszawa: INFOR PL. [Google Scholar]
  9. Matkowska, M. (2010). Imigranci na polskim rynku pracy. W: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
  10. Piotrowski, M., Organisciak-Krzykowska. A. (2014). Rola cudzoziemców na rynku pracy w Polsce/The role of the foreign workers on the labor market in Poland. Studia Prawno-Ekonomiczne. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Golińska, Anna-Oleksandra (2019). Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych. (2019). Nielegalna praca cudzoziemców w Polsce w kontekście naruszeń praw pracowniczych. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Golińska, Anna-Oleksandra. „Nielegalna Praca Cudzoziemców W Polsce W Kontekście Naruszeń Praw Pracowniczych”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Golińska, Anna-Oleksandra. „Nielegalna Praca Cudzoziemców W Polsce W Kontekście Naruszeń Praw Pracowniczych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).