en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD

Łukasz Jabłoński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.59

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie argumentów o charakterze teoretycznym i empirycznym na rzecz przyczynowości występującej między rosnącymi nierównościami dochodowymi wewnątrz krajów oraz wzrostem zadłużenia publicznego gospodarek kapitalistycznych.

Metodologia: Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej porównano długookresowe trendy zmian nierówności dochodowych wewnątrz krajów oraz wielkości długu publicznego gospodarek kapitalistycznych, a także zaprezentowano teoretyczne argumenty na rzecz przyczynowości występującej między tymi kategoriami. W części drugiej podjęto próbę badań empirycznych zależności między nierównościami w górnych i dolnych przedziałach dystrybucji oraz długiem publicznym w grupie krajów OECD w latach 1995–2010.

Badanie empiryczne oparto na analizie korelacji oraz parametrów funkcji regresji poziomu oraz stopy wzrostu wielkości długu publicznego w badanych krajach. Obliczenia prowadzono, opierając się na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów oraz metodzie z ustalonym estymatorem, czyli fixed effects.

Wnioski: Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż rosnące nierówności dochodowe ogółem, a także w górnych i dolnych przedziałach dystrybucji, silnie dodatnio determinowały wzrost wielkości długu publicznego krajów OECD.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jabłoński, Łukasz (2013). Jabłoński, Ł. . (2013). Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD. Central European Management Journal, 21(2), 64-81. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.59 (Original work published 2013)

MLA style

Jabłoński, Łukasz. Jabłoński, Ł. . „Nierówności Dochodowe A Zadłużenie Publiczne Krajów Oecd”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 64-81.

Chicago style

Jabłoński, Łukasz. Jabłoński, Łukasz . „Nierówności Dochodowe A Zadłużenie Publiczne Krajów Oecd”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 64-81. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.59.