en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 10.2020 
Tom 28 
Numer 3

Spatial Differentiation of Poverty in Polish Voivodships

Małgorzata Ćwiek
Cracow University of Economics
https:// orcid.org/0000-0002-6375-098X

Katarzyna Maj-Waśniowska
Cracow University of Economics
https:// orcid.org/0000-0003-0312-3359

Katarzyna Stabryła-Chudzio
Cracow University of Economics
https://orcid.org/0000-0001-9975-1899

10.2020 28 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/cemj.2658-0845.25

Abstrakt

Purpose: This study aims to assess the direction of changes in the extent of extreme, relative, and statutory poverty in 2008–2017 in Poland, along with the spatial differentiation of poverty in individual voivodships.

Methodology: The study of poverty differentiation based on data from Household Budgets Survey. Obtained results were subjected to statistical analysis, using elements of multidimensional analysis.

Results: The research revealed that there are significant differences in the level of poverty in individual voivodships, with lower values observed in Western Poland. A significant drop in the level of poverty, especially extreme poverty, was recorded in 2008–2017. Furthermore, fluctuations in the extent of poverty are strongly impacted by state policy.

Implications: Research results may be useful to policy-makers at the local government level not only in Poland but also in other countries, mainly from the perspective of the European Union’s Europe 2020 strategy.

Originality/Value: The article undertakes the topic of poverty, which constitutes an important and current socioeconomic concern. Despite progressive economic development, there still exist disadvantaged groups of entities and households.

Powiązania

 1. Auleytner, J. (2002). Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. [Google Scholar]
 2. Bird, K. (2019). Addressing Spatial Poverty Traps. Chronic Poverty Advisory Network. London: Overseas Development Institute. [Google Scholar]
 3. Banerjee, A. and Duflo, E. (2007). The Economic Lives of the Poor. Journal of Economic Perspectives, 21(1), 141–167. https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141. [Google Scholar]
 4. Copus, A., Melo, P.C., Kaup, S., Tagai, G. and Artelaris, P. (2015). Regional poverty mapping in Europe – Challenges, advances, benefits and limitations. Local Economy, 30(7), 742–764. https://doi.org/10.1177/0269094215601958. [Google Scholar]
 5. Fundowicz, J., Łapiński, K., Wyżnikiewicz, B. and Wyżnikiewicz, D. (2019). Szara strefa. Warszawa: Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. [Google Scholar]
 6. Fusco, A., Guio, A.C. and Marlier, E. (2017). Monitoring social inclusion in Europe 2017 Edition. Eurostat. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Google Scholar]
 7. Statistics Poland (2016). Budżety Gospodarstw Domowych w 2015 r. Warszawa. [Google Scholar]
 8. Statistics Poland (2018). Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej. Warszawa. [Google Scholar]
 9. Statistics Poland (2009–2018). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2008–2017. Warszawa. [Google Scholar]
 10. Statistics Poland (2019). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. (na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa. [Google Scholar]
 11. Statistics Poland (2019). Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r. Warszawa. [Google Scholar]
 12. Golinowska, S., Tarkowska, E. and Kopińska, I. (2005). Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, metody, wyniki. Warszawa: IPiSS. [Google Scholar]
 13. Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990–2015. Definicje, miary i wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 14. Haughton, J. and Khandker, S.R. (2009). Handbook on poverty and inequality. World Bank, Washington D.C. [Google Scholar]
 15. Jenkins, S.P. (2011). Changing Fortunes: Income Mobility and Poverty Dynamics in Britain. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199226436.001.0001 [Google Scholar]
 16. Lehtonen, R. and Veijanen, A. (2012). Small Area Estimation Poverty by Model Calibration. Journal of The Indian Society of Agricultural Statistics, 66(1), 125–133. [Google Scholar]
 17. Lelkes, O., Medgyesi, M. and György, T.I (2009). The Factors Affecting the Risk of Poverty and Inequalities in Income Distribution. In: T. Ward, O. Lelkes, H. Sutherland et al. (eds.), European Inequalities: Social Inclusion and Income Distribution in the European Union. Budapest: TÁRKI Social Research Institute. [Google Scholar]
 18. Madanipour, A., Shucksmith, M. and Talbot, H. (2015). Concepts of poverty and social exclusion in Europe. Local Economy, 30(7), 721–741, https://doi.org/10.1177/0269094215601634. [Google Scholar]
 19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2019). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa obszarów wiejskich i rybactwa w Polsce. Dokument służący opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Warszawa. [Google Scholar]
 20. Molina, I., Rao, J.N.K. and Nandram, B. (2014). Small Area Estimation of General Parameters with Application to Poverty Indicators: A Hierarchical Bayes Approach. The Annals of Applied Statistics, 8(2), 852–885, https://doi.org/10.1214/13-AOAS702. [Google Scholar]
 21. Nalaskowski, F. (2007). Ubóstwo a wykluczenie społeczne jako problem dla edukacji. Olsztyn: Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji. [Google Scholar]
 22. Panek, T. (2010). Multidimensional approach to poverty measurement: fuzzy measures of the incidence and the depth of poverty. Statistics in Transition, 11(2), 361–379. [Google Scholar]
 23. Panek, T. and Zwierzchowski, J. (2013). Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 35, Warszawa: 1–117. [Google Scholar]
 24. Panek, T. and Zwierzchowski, J. (2013a). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. [Google Scholar]
 25. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (2020). https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/85203/POPW_10022020.pdf. [Google Scholar]
 26. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych (2012). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. https://www.polskawschodnia.2007–2013.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SOOP_120912.pdf. [Google Scholar]
 27. Quintano, K.C., Castellano, R. and Punzo, G. (2007). Estimating Poverty in the Italian Provinces using Small Area Estimation Models. Metodološki zvezki, 4(1), 37–70. [Google Scholar]
 28. Rusnak, Z. (2011). Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego – problemy metodologiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 20, 387–408. [Google Scholar]
 29. Ruzik, A. and Styrc, M. (2006). Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Polityka Społeczna, 3(384), 34–38. [Google Scholar]
 30. Salejko-Szyszczak, I. and Szczepaniak, M. (2017). The risk of poverty and social exclusion in Poland in the period 2006–2015 in the comparison to the European Union countries. Ekonomia i Prawo, 16(2), 201–217. http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.014. [Google Scholar]
 31. Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7, 39–59, https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1038. [Google Scholar]
 32. Sen, A. (2000). Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf. [Google Scholar]
 33. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft Polska Sp. z o. o. [Google Scholar]
 34. Szarfenberg, R. (2012). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA ), Warszawa. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/uiws2012a.pdf. [Google Scholar]
 35. Szymkowiak, M., Beręsewicz M., Bieńkuńska A., Jastrzębski P., Józefowski T., Klimanek T., Kowalewski J., Kraj M., Łysoń P., Małasiewicz A., Młodak A., Panek T., Piasecki T., Pietrzak M. and Wawrowski Ł. (2014). Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów – etap I. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka. [Google Scholar]
 36. Szymkowiak, M., Beręsewicz M., Bieńkuńska A., Jastrzębski P., Jaworska M., Józefowski T., Klimanek T., Kowalewski J., Łysoń P., Młodak A., Panek T., Piasecki T., Pietrzak M., Skrzypczak A., Wawrowski Ł. and Włodarczyk A. (2015). Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów – etap II. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. Jachranka. [Google Scholar]
 37. The Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe. Applied Research 2013/1/24. Draft Final Report (2014). Luxembourg: Nordregio and James Hutton Institute. [Google Scholar]
 38. Topińska, I. (2008). Kierunki zmian w statystyce ubóstwa. In: I. Topińska, J. Ciecieląg and A. Szukiełojć-Bieńkuńska (eds.), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie. Warszawa: IPiSS. [Google Scholar]
 39. Townsend, P. (1987). Deprivation. Journal of Social Policy, 16(2), 125–146. https://doi.org/10.1017/S0047279400020341. [Google Scholar]
 40. Ulman, P., Ćwiek, M. (2014). Poverty of households due to their biological type in a multidimensional approach. Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 214–222. [Google Scholar]
 41. Ward, T. (2009). Material deprivation. In: T. Ward, O. Lelkes, H. Sutherland et al. (eds.), European Inequalities: Social Inclusion and Income Distribution in the European Union. Budapest: TÁRKI Social Research Institute. [Google Scholar]
 42. Whelan, C.T and Maître, B. (2010). Welfare regime and social class variation in poverty and economic vulnerability in Europe: an analysis of EU-SILC. Journal of European Social Policy, 20(4), 316–332. https://doi.org/10.1177/0958928710374378 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Małgorzata Ćwiek & Katarzyna Maj-Waśniowska & Katarzyna Stabryła-Chudzio (2020). Spatial Differentiation of Poverty in Polish Voivodships. (2020). Spatial Differentiation of Poverty in Polish Voivodships. Central European Management Journal, 28(3), 2-25. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.25 (Original work published 10.2020n.e.)

MLA style

Małgorzata Ćwiek and Katarzyna Maj-Waśniowska and Katarzyna Stabryła-Chudzio. „Spatial Differentiation Of Poverty In Polish Voivodships”. 10.2020n.e. Central European Management Journal, t. 28, nr 3, 2020, ss. 2-25.

Chicago style

Małgorzata Ćwiek and Katarzyna Maj-Waśniowska and Katarzyna Stabryła-Chudzio. „Spatial Differentiation Of Poverty In Polish Voivodships”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 28, nr 3 (2020): 2-25. doi:10.7206/cemj.2658-0845.25.