en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 28 
Numer 1

The Importance of Innovation in the Development of Polish Business Gazelles

Agnieszka Kuś
Nicolaus Copernicus University in Torun

2020 28 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/cemj.2658-0845.14

Powiązania

 1. Allen, J.A. (1966). Scientific Innovation and industrial prosperity. London: Longman. [Google Scholar]
 2. Barnett, H. (1953). Innovation. The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 3. Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 4. Baregheh, A. and Rowley and J., Smabrook, S. (2009), Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation. Management Decision, 47(8), 1323–1339, http://dx.doi.org/10.1108/002517409109 84578. [Google Scholar]
 5. Bogdanienko, J., Haffer, M. and Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 6. Borins, S. (2002). Leadership and innovation in public sector. Leadership & Organization Development Journal, 23(8), 467–476, http://dx.doi.org/10.1108/01437730210449357. [Google Scholar]
 7. Brown, T.E. and Ulijn, M.J. (2004). Innovation, entrepreneurship and culture: The interactive between technology, progress and economic growth. Northampton: Edward Elgar. [Google Scholar]
 8. Brzeziński, M. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 9. Carter, C.F. and Willams, B.R. (1958). Industry and Technological Process. London: Oxford University Press. [Google Scholar]
 10. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555–590, http://dx.doi.org/10.2307/256406. [Google Scholar]
 11. Davidsson, P., Steffens, P. and Fitzsimmons, J. (2009). Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart? Journal of Business Venturing, 24(4), 388–406, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1263088. [Google Scholar]
 12. Delmar, F. Davidsson, P. and Gartner, W.B. (2003). Arriving at the High-growth Firm. Journal of Business Venturing, 18(2), 189–216, http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00080-0. [Google Scholar]
 13. Dolińska, M. (2012). Activity of Companies in Innovation Networks. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 21–31, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.002. [Google Scholar]
 14. Drews, A. (2017). Kooperacja małych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Research on Enterprise in Modern Economy: Theory and Practise, 22(3), 39–53, http://doi.org/10.19253/reme.2017.03.003. [Google Scholar]
 15. Drucker, P.F. (1994). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 16. Freeman, Ch. (1997). The Economic of Industrial Innovation. London: Continuum. [Google Scholar]
 17. Glińska-Neweś, A., Sudolska, A., Karwacki, A. and Górka, J. (2017). Innovation among people: how positive relationship at work can trigger innovation creation, E&M Economics and Management, 20(3), 84–100, https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-3-006. [Google Scholar]
 18. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 19. Greenhalgh, T., Glenn, R., Fraser, M., Bate, P. and Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Quarterly, 82(4), 581–629, http://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x. [Google Scholar]
 20. Grudzewski, W.M. and Hejduk, I.K. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 21. Gust-Bardon, N.I. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, 43(1), 105–120, http://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.008. [Google Scholar]
 22. Harman, A. (1971). The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage. Cambridge: Harvard University Press. [Google Scholar]
 23. Heimonen, T. (2012). What Are the Factors that Affect Innovation in Growing SMEs? European Journal of Innovation Management, 15(1), 122–144, https://doi.org/10.1108/14601061211192861. [Google Scholar]
 24. Henrekson, M. and Johansson, D. (2008). Gazelles as Job Creators − a Survey and Interpretation of the Evidence. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics. Sweden IFN Working Paper no. 733, 1–28. [Google Scholar]
 25. Holstein-Beck, M. (1977). Problemy kierowania postępem. In: S. Kowalewski (ed.), Socjalistyczna teoria organizacji: koncepcje – kierunki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 26. Janasz, W. (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 27. Jurczyk-Bunkowska, M. (2014). Istota innowacyjności i jej cele. In: R. Knosala et al. (eds.), Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 28. Kasprzyk, S. (1980). Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych. [Google Scholar]
 29. Kotarba, W. (1987). Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Warszawa: Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji. [Google Scholar]
 30. Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA. [Google Scholar]
 31. Kraśnicka, T., Głód, W. and Wronka-Pośpiech, M. (2016). Innowacyjność polskich gazel biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 132–142. [Google Scholar]
 32. Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Chicago: Free Press. [Google Scholar]
 33. Lewandowska, A. and Stopa, M. (2018). SMEs innovativeness and institutional support system: the local experiences in qualitative perspective. Polish case study. Oeconomia Copernicana, 9(2), 333–351, http://doi.org/10.24136/oc.2018.017. [Google Scholar]
 34. Madej, Z. (1970). Nauka i rozwój gospodarczy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 35. Markman, G.D. and Gartner, W.B. (2002). Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 65–75, http://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-2-00004. [Google Scholar]
 36. Marshall, A. (1920). Industrial Organization, The concentration of Specialized Industries in Particular Localities. In: A. Marshall (ed.), Principles of Economics, 8th edition. London: MacMillan and Co. [Google Scholar]
 37. Mill, J.S. (1848). Principles of Political Economy. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing. [Google Scholar]
 38. Ministerstwo Rozwoju (2017). Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 39. Nieć, M. (2018). Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny. In: A. Skowrońska and A. Tarnawa (eds.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 40. Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 41. Niedzielski, P. and Łobacz, K. (2011). Istota współczesnych innowacji – specyfika, kierunki, trendy. In: J. Perenc and J. Hołub-Iwan, J. (eds.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 42. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [Google Scholar]
 43. Open Science Centre (2018). http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/innovation.all. [Google Scholar]
 44. Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. and Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 45. O’Sullivan D. and Dooley, L. (2009). Applying Innovation. California: Sage Publishing. [Google Scholar]
 46. Parker, J.E.S. (1974). The Economics of innovation. The national and multinational enterprise in technological change. London: Longman. [Google Scholar]
 47. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady działania. Warunki sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 48. Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 49. Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co. [Google Scholar]
 50. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 51. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press. [Google Scholar]
 52. Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. [Google Scholar]
 53. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press. [Google Scholar]
 54. Rothwell, R. (1986). Public Innovation Policy: To Have Or To Have Not? R&D Management, 16(1), 34–63, http://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1986.tb01154.x. [Google Scholar]
 55. Sachpazidu-Wójcicka, K. (2017). Innovation as a determinant of the competitiveness of Polish enterprises. Oeconomia Copernicana, 8(2), 301–316, http://doi.org/10.24136/oc.v8i2.18. [Google Scholar]
 56. Say, J.B. (1855). Of the Labour of Mankind of Nature and of Machinery Respectively. In: C.C. Biddle (ed.), A Treatise on Political Economy. Philadelphia Grambo & Co., http://www.econlib.org/library/Say/sayT7.html. [Google Scholar]
 57. Siau, K. and Messersmith, J. (2003). Analyzing ERP implementation at a public University using the innovation strategy model. International Journal of Human-Computer Interaction, 16(1), 57–80, http://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1601_5. [Google Scholar]
 58. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 59. Silverberg, G. and Soete, L. (1994). The Economics of Growth and Technical Change. Brookfield: Edward Elgar. [Google Scholar]
 60. Smith, A. (1904). Of the Division of Labour. In: E. Canaan (ed.), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co. [Google Scholar]
 61. Stamm, B. (2008). Managing Innovation, Design and Creativity. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. [Google Scholar]
 62. Strożek, P. and Jewczak, M. (2016). Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(957), 101–117, http://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907. [Google Scholar]
 63. Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 64. Szopik-Depczyńska, K. (2015). Effects of Innovation Activity in Industrial Enterprises in Eastern Poland. Oeconomia Copernicana, 6(2), 53–65, http://doi.org/10.12775/OeC.2015.012. [Google Scholar]
 65. Tarde, G. (1902). L’invention considereee comme, moteur de l’evolution sociale. Reveu Internationale de Sociologie, 7, 561–574. [Google Scholar]
 66. Tidd, J. and Bessant, J. (2013). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. London: John Wiley & Sons, Ltd. [Google Scholar]
 67. Timmerman, J.C. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. The Journal for Quality and Participation, 31(4), 4–10. [Google Scholar]
 68. Tokarski, J. (1971). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 69. Urabe, K. (1988). Innovation under Japanese management. In: K. Urabe, J. Child and T. Kagono (eds.), Innovation and Management. Berlin Walter de Gruyter. [Google Scholar]
 70. Urbancová, H. (2013), Competitve Advantage Achievement through Innovation and Knowledge, Journal of Competitiveness, 5(1), 82–96, http://doi.org/10.7441/joc.2013.01.06. [Google Scholar]
 71. Walker, R.M. (2006). Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. Public Administration, 84(2), 311–335, http://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00004.x. [Google Scholar]
 72. Wandelt, K. (1972). Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [Google Scholar]
 73. Webber, R.A. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 74. Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 75. Więckowski, J. and Pasieczny, L. (1981). Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 76. Wildowicz-Giegel, A. (2012). Intellectual Capital and Innovativeness of Polish Enterprises in the context of Europe 2020 Strategy Goals. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 33–45, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.003. [Google Scholar]
 77. Witkowska, J. and Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 78. Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 79. Zygmunt, A. (2017). Innovation activities of Polish firms. Multivariate analysis of the moderate innovator countries. Oeconomia Copernicana, 8(4), 505–521, http://doi.org/10.24136/oc.v8i4.31. [Google Scholar]
 80. Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 81. Allen, J.A. (1966). Scientific Innovation and industrial prosperity. London: Longman. [Google Scholar]
 82. Barnett, H. (1953). Innovation. The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 83. Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 84. Baregheh, A. and Rowley and J., Smabrook, S. (2009), Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation. Management Decision, 47(8), 1323–1339, http://dx.doi.org/10.1108/002517409109 84578. [Google Scholar]
 85. Bogdanienko, J., Haffer, M. and Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 86. Borins, S. (2002). Leadership and innovation in public sector. Leadership & Organization Development Journal, 23(8), 467–476, http://dx.doi.org/10.1108/01437730210449357. [Google Scholar]
 87. Brown, T.E. and Ulijn, M.J. (2004). Innovation, entrepreneurship and culture: The interactive between technology, progress and economic growth. Northampton: Edward Elgar. [Google Scholar]
 88. Brzeziński, M. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 89. Carter, C.F. and Willams, B.R. (1958). Industry and Technological Process. London: Oxford University Press. [Google Scholar]
 90. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555–590, http://dx.doi.org/10.2307/256406. [Google Scholar]
 91. Davidsson, P., Steffens, P. and Fitzsimmons, J. (2009). Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart? Journal of Business Venturing, 24(4), 388–406, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1263088. [Google Scholar]
 92. Delmar, F. Davidsson, P. and Gartner, W.B. (2003). Arriving at the High-growth Firm. Journal of Business Venturing, 18(2), 189–216, http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00080-0. [Google Scholar]
 93. Dolińska, M. (2012). Activity of Companies in Innovation Networks. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 21–31, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.002. [Google Scholar]
 94. Drews, A. (2017). Kooperacja małych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Research on Enterprise in Modern Economy: Theory and Practise, 22(3), 39–53, http://doi.org/10.19253/reme.2017.03.003. [Google Scholar]
 95. Drucker, P.F. (1994). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 96. Freeman, Ch. (1997). The Economic of Industrial Innovation. London: Continuum. [Google Scholar]
 97. Glińska-Neweś, A., Sudolska, A., Karwacki, A. and Górka, J. (2017). Innovation among people: how positive relationship at work can trigger innovation creation, E&M Economics and Management, 20(3), 84–100, https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-3-006. [Google Scholar]
 98. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 99. Greenhalgh, T., Glenn, R., Fraser, M., Bate, P. and Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Quarterly, 82(4), 581–629, http://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x. [Google Scholar]
 100. Grudzewski, W.M. and Hejduk, I.K. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 101. Gust-Bardon, N.I. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, 43(1), 105–120, http://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.008. [Google Scholar]
 102. Harman, A. (1971). The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage. Cambridge: Harvard University Press. [Google Scholar]
 103. Heimonen, T. (2012). What Are the Factors that Affect Innovation in Growing SMEs? European Journal of Innovation Management, 15(1), 122–144, https://doi.org/10.1108/14601061211192861. [Google Scholar]
 104. Henrekson, M. and Johansson, D. (2008). Gazelles as Job Creators − a Survey and Interpretation of the Evidence. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics. Sweden IFN Working Paper no. 733, 1–28. [Google Scholar]
 105. Holstein-Beck, M. (1977). Problemy kierowania postępem. In: S. Kowalewski (ed.), Socjalistyczna teoria organizacji: koncepcje – kierunki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 106. Janasz, W. (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 107. Jurczyk-Bunkowska, M. (2014). Istota innowacyjności i jej cele. In: R. Knosala et al. (eds.), Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 108. Kasprzyk, S. (1980). Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych. [Google Scholar]
 109. Kotarba, W. (1987). Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Warszawa: Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji. [Google Scholar]
 110. Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA. [Google Scholar]
 111. Kraśnicka, T., Głód, W. and Wronka-Pośpiech, M. (2016). Innowacyjność polskich gazel biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 132–142. [Google Scholar]
 112. Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Chicago: Free Press. [Google Scholar]
 113. Lewandowska, A. and Stopa, M. (2018). SMEs innovativeness and institutional support system: the local experiences in qualitative perspective. Polish case study. Oeconomia Copernicana, 9(2), 333–351, http://doi.org/10.24136/oc.2018.017. [Google Scholar]
 114. Madej, Z. (1970). Nauka i rozwój gospodarczy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 115. Markman, G.D. and Gartner, W.B. (2002). Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 65–75, http://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-2-00004. [Google Scholar]
 116. Marshall, A. (1920). Industrial Organization, The concentration of Specialized Industries in Particular Localities. In: A. Marshall (ed.), Principles of Economics, 8th edition. London: MacMillan and Co. [Google Scholar]
 117. Mill, J.S. (1848). Principles of Political Economy. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing. [Google Scholar]
 118. Ministerstwo Rozwoju (2017). Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 119. Nieć, M. (2018). Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny. In: A. Skowrońska and A. Tarnawa (eds.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 120. Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 121. Niedzielski, P. and Łobacz, K. (2011). Istota współczesnych innowacji – specyfika, kierunki, trendy. In: J. Perenc and J. Hołub-Iwan, J. (eds.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 122. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [Google Scholar]
 123. Open Science Centre (2018). http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/innovation.all. [Google Scholar]
 124. Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. and Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 125. O’Sullivan D. and Dooley, L. (2009). Applying Innovation. California: Sage Publishing. [Google Scholar]
 126. Parker, J.E.S. (1974). The Economics of innovation. The national and multinational enterprise in technological change. London: Longman. [Google Scholar]
 127. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady działania. Warunki sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 128. Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 129. Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co. [Google Scholar]
 130. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 131. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press. [Google Scholar]
 132. Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. [Google Scholar]
 133. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press. [Google Scholar]
 134. Rothwell, R. (1986). Public Innovation Policy: To Have Or To Have Not? R&D Management, 16(1), 34–63, http://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1986.tb01154.x. [Google Scholar]
 135. Sachpazidu-Wójcicka, K. (2017). Innovation as a determinant of the competitiveness of Polish enterprises. Oeconomia Copernicana, 8(2), 301–316, http://doi.org/10.24136/oc.v8i2.18. [Google Scholar]
 136. Say, J.B. (1855). Of the Labour of Mankind of Nature and of Machinery Respectively. In: C.C. Biddle (ed.), A Treatise on Political Economy. Philadelphia Grambo & Co., http://www.econlib.org/library/Say/sayT7.html. [Google Scholar]
 137. Siau, K. and Messersmith, J. (2003). Analyzing ERP implementation at a public University using the innovation strategy model. International Journal of Human-Computer Interaction, 16(1), 57–80, http://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1601_5. [Google Scholar]
 138. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 139. Silverberg, G. and Soete, L. (1994). The Economics of Growth and Technical Change. Brookfield: Edward Elgar. [Google Scholar]
 140. Smith, A. (1904). Of the Division of Labour. In: E. Canaan (ed.), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co. [Google Scholar]
 141. Stamm, B. (2008). Managing Innovation, Design and Creativity. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. [Google Scholar]
 142. Strożek, P. and Jewczak, M. (2016). Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(957), 101–117, http://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907. [Google Scholar]
 143. Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 144. Szopik-Depczyńska, K. (2015). Effects of Innovation Activity in Industrial Enterprises in Eastern Poland. Oeconomia Copernicana, 6(2), 53–65, http://doi.org/10.12775/OeC.2015.012. [Google Scholar]
 145. Tarde, G. (1902). L’invention considereee comme, moteur de l’evolution sociale. Reveu Internationale de Sociologie, 7, 561–574. [Google Scholar]
 146. Tidd, J. and Bessant, J. (2013). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. London: John Wiley & Sons, Ltd. [Google Scholar]
 147. Timmerman, J.C. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. The Journal for Quality and Participation, 31(4), 4–10. [Google Scholar]
 148. Tokarski, J. (1971). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 149. Urabe, K. (1988). Innovation under Japanese management. In: K. Urabe, J. Child and T. Kagono (eds.), Innovation and Management. Berlin Walter de Gruyter. [Google Scholar]
 150. Urbancová, H. (2013), Competitve Advantage Achievement through Innovation and Knowledge, Journal of Competitiveness, 5(1), 82–96, http://doi.org/10.7441/joc.2013.01.06. [Google Scholar]
 151. Walker, R.M. (2006). Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. Public Administration, 84(2), 311–335, http://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00004.x. [Google Scholar]
 152. Wandelt, K. (1972). Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [Google Scholar]
 153. Webber, R.A. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 154. Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 155. Więckowski, J. and Pasieczny, L. (1981). Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 156. Wildowicz-Giegel, A. (2012). Intellectual Capital and Innovativeness of Polish Enterprises in the context of Europe 2020 Strategy Goals. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 33–45, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.003. [Google Scholar]
 157. Witkowska, J. and Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 158. Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 159. Zygmunt, A. (2017). Innovation activities of Polish firms. Multivariate analysis of the moderate innovator countries. Oeconomia Copernicana, 8(4), 505–521, http://doi.org/10.24136/oc.v8i4.31. [Google Scholar]
 160. Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 161. Allen, J.A. (1966). Scientific Innovation and industrial prosperity. London: Longman. [Google Scholar]
 162. Barnett, H. (1953). Innovation. The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 163. Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 164. Baregheh, A. and Rowley and J., Smabrook, S. (2009), Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation. Management Decision, 47(8), 1323–1339, http://dx.doi.org/10.1108/002517409109 84578. [Google Scholar]
 165. Bogdanienko, J., Haffer, M. and Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 166. Borins, S. (2002). Leadership and innovation in public sector. Leadership & Organization Development Journal, 23(8), 467–476, http://dx.doi.org/10.1108/01437730210449357. [Google Scholar]
 167. Brown, T.E. and Ulijn, M.J. (2004). Innovation, entrepreneurship and culture: The interactive between technology, progress and economic growth. Northampton: Edward Elgar. [Google Scholar]
 168. Brzeziński, M. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 169. Carter, C.F. and Willams, B.R. (1958). Industry and Technological Process. London: Oxford University Press. [Google Scholar]
 170. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555–590, http://dx.doi.org/10.2307/256406. [Google Scholar]
 171. Davidsson, P., Steffens, P. and Fitzsimmons, J. (2009). Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart? Journal of Business Venturing, 24(4), 388–406, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1263088. [Google Scholar]
 172. Delmar, F. Davidsson, P. and Gartner, W.B. (2003). Arriving at the High-growth Firm. Journal of Business Venturing, 18(2), 189–216, http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00080-0. [Google Scholar]
 173. Dolińska, M. (2012). Activity of Companies in Innovation Networks. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 21–31, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.002. [Google Scholar]
 174. Drews, A. (2017). Kooperacja małych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Research on Enterprise in Modern Economy: Theory and Practise, 22(3), 39–53, http://doi.org/10.19253/reme.2017.03.003. [Google Scholar]
 175. Drucker, P.F. (1994). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 176. Freeman, Ch. (1997). The Economic of Industrial Innovation. London: Continuum. [Google Scholar]
 177. Glińska-Neweś, A., Sudolska, A., Karwacki, A. and Górka, J. (2017). Innovation among people: how positive relationship at work can trigger innovation creation, E&M Economics and Management, 20(3), 84–100, https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-3-006. [Google Scholar]
 178. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 179. Greenhalgh, T., Glenn, R., Fraser, M., Bate, P. and Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Quarterly, 82(4), 581–629, http://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x. [Google Scholar]
 180. Grudzewski, W.M. and Hejduk, I.K. (2000). Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 181. Gust-Bardon, N.I. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, 43(1), 105–120, http://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.008. [Google Scholar]
 182. Harman, A. (1971). The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage. Cambridge: Harvard University Press. [Google Scholar]
 183. Heimonen, T. (2012). What Are the Factors that Affect Innovation in Growing SMEs? European Journal of Innovation Management, 15(1), 122–144, https://doi.org/10.1108/14601061211192861. [Google Scholar]
 184. Henrekson, M. and Johansson, D. (2008). Gazelles as Job Creators − a Survey and Interpretation of the Evidence. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics. Sweden IFN Working Paper no. 733, 1–28. [Google Scholar]
 185. Holstein-Beck, M. (1977). Problemy kierowania postępem. In: S. Kowalewski (ed.), Socjalistyczna teoria organizacji: koncepcje – kierunki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 186. Janasz, W. (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 187. Jurczyk-Bunkowska, M. (2014). Istota innowacyjności i jej cele. In: R. Knosala et al. (eds.), Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 188. Kasprzyk, S. (1980). Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych. [Google Scholar]
 189. Kotarba, W. (1987). Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Warszawa: Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji. [Google Scholar]
 190. Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA. [Google Scholar]
 191. Kraśnicka, T., Głód, W. and Wronka-Pośpiech, M. (2016). Innowacyjność polskich gazel biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 132–142. [Google Scholar]
 192. Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Chicago: Free Press. [Google Scholar]
 193. Lewandowska, A. and Stopa, M. (2018). SMEs innovativeness and institutional support system: the local experiences in qualitative perspective. Polish case study. Oeconomia Copernicana, 9(2), 333–351, http://doi.org/10.24136/oc.2018.017. [Google Scholar]
 194. Madej, Z. (1970). Nauka i rozwój gospodarczy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 195. Markman, G.D. and Gartner, W.B. (2002). Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 65–75, http://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-2-00004. [Google Scholar]
 196. Marshall, A. (1920). Industrial Organization, The concentration of Specialized Industries in Particular Localities. In: A. Marshall (ed.), Principles of Economics, 8th edition. London: MacMillan and Co. [Google Scholar]
 197. Mill, J.S. (1848). Principles of Political Economy. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing. [Google Scholar]
 198. Ministerstwo Rozwoju (2017). Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 199. Nieć, M. (2018). Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny. In: A. Skowrońska and A. Tarnawa (eds.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 200. Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 201. Niedzielski, P. and Łobacz, K. (2011). Istota współczesnych innowacji – specyfika, kierunki, trendy. In: J. Perenc and J. Hołub-Iwan, J. (eds.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 202. OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [Google Scholar]
 203. Open Science Centre (2018). http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/innovation.all. [Google Scholar]
 204. Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. and Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 205. O’Sullivan D. and Dooley, L. (2009). Applying Innovation. California: Sage Publishing. [Google Scholar]
 206. Parker, J.E.S. (1974). The Economics of innovation. The national and multinational enterprise in technological change. London: Longman. [Google Scholar]
 207. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady działania. Warunki sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet. [Google Scholar]
 208. Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 209. Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co. [Google Scholar]
 210. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 211. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press. [Google Scholar]
 212. Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. [Google Scholar]
 213. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press. [Google Scholar]
 214. Rothwell, R. (1986). Public Innovation Policy: To Have Or To Have Not? R&D Management, 16(1), 34–63, http://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1986.tb01154.x. [Google Scholar]
 215. Sachpazidu-Wójcicka, K. (2017). Innovation as a determinant of the competitiveness of Polish enterprises. Oeconomia Copernicana, 8(2), 301–316, http://doi.org/10.24136/oc.v8i2.18. [Google Scholar]
 216. Say, J.B. (1855). Of the Labour of Mankind of Nature and of Machinery Respectively. In: C.C. Biddle (ed.), A Treatise on Political Economy. Philadelphia Grambo & Co., http://www.econlib.org/library/Say/sayT7.html. [Google Scholar]
 217. Siau, K. and Messersmith, J. (2003). Analyzing ERP implementation at a public University using the innovation strategy model. International Journal of Human-Computer Interaction, 16(1), 57–80, http://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1601_5. [Google Scholar]
 218. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 219. Silverberg, G. and Soete, L. (1994). The Economics of Growth and Technical Change. Brookfield: Edward Elgar. [Google Scholar]
 220. Smith, A. (1904). Of the Division of Labour. In: E. Canaan (ed.), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co. [Google Scholar]
 221. Stamm, B. (2008). Managing Innovation, Design and Creativity. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. [Google Scholar]
 222. Strożek, P. and Jewczak, M. (2016). Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(957), 101–117, http://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907. [Google Scholar]
 223. Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 224. Szopik-Depczyńska, K. (2015). Effects of Innovation Activity in Industrial Enterprises in Eastern Poland. Oeconomia Copernicana, 6(2), 53–65, http://doi.org/10.12775/OeC.2015.012. [Google Scholar]
 225. Tarde, G. (1902). L’invention considereee comme, moteur de l’evolution sociale. Reveu Internationale de Sociologie, 7, 561–574. [Google Scholar]
 226. Tidd, J. and Bessant, J. (2013). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. London: John Wiley & Sons, Ltd. [Google Scholar]
 227. Timmerman, J.C. (2009). A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency. The Journal for Quality and Participation, 31(4), 4–10. [Google Scholar]
 228. Tokarski, J. (1971). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 229. Urabe, K. (1988). Innovation under Japanese management. In: K. Urabe, J. Child and T. Kagono (eds.), Innovation and Management. Berlin Walter de Gruyter. [Google Scholar]
 230. Urbancová, H. (2013), Competitve Advantage Achievement through Innovation and Knowledge, Journal of Competitiveness, 5(1), 82–96, http://doi.org/10.7441/joc.2013.01.06. [Google Scholar]
 231. Walker, R.M. (2006). Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. Public Administration, 84(2), 311–335, http://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00004.x. [Google Scholar]
 232. Wandelt, K. (1972). Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [Google Scholar]
 233. Webber, R.A. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 234. Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 235. Więckowski, J. and Pasieczny, L. (1981). Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 236. Wildowicz-Giegel, A. (2012). Intellectual Capital and Innovativeness of Polish Enterprises in the context of Europe 2020 Strategy Goals. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Science, 7(1), 33–45, http://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.003. [Google Scholar]
 237. Witkowska, J. and Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 238. Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
 239. Zygmunt, A. (2017). Innovation activities of Polish firms. Multivariate analysis of the moderate innovator countries. Oeconomia Copernicana, 8(4), 505–521, http://doi.org/10.24136/oc.v8i4.31. [Google Scholar]
 240. Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuś, Agnieszka (2020). Kuś, A.. (2020). The Importance of Innovation in the Development of Polish Business Gazelles. Central European Management Journal, 28(1), 32-51. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.14 (Original work published 2020)

MLA style

Kuś, Agnieszka. Kuś, A.. „The Importance Of Innovation In The Development Of Polish Business Gazelles”. 2020. Central European Management Journal, t. 28, nr 1, 2020, ss. 32-51.

Chicago style

Kuś, Agnieszka. Kuś, Agnieszka . „The Importance Of Innovation In The Development Of Polish Business Gazelles”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 28, nr 1 (2020): 32-51. doi:10.7206/cemj.2658-0845.14.