en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 2

Determinants of selection of the moment of starting running own business

Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński

2014 22 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.99

Abstrakt

Cel: Autor przedstawia wyniki badań nad determinantami wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Metodologia: W pracy zastosowano metodę badań kwestionariuszowych (częściowych). Przeprowadzono je na losowo dobranej grupie 604 studentów studiów stacjonarnych w Polsce. Badania stanowią kontynuację realizowanych począwszy od 2003 roku w
Uniwersytecie Szczecińskim badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES. Dane pozyskane w prezentowanych badaniach porównywano w pracy ze zgromadzonym w poprzednich edycjach badań materiałem międzynarodowym, pozyskanym wśród studentów litewskich, łotewskich, rosyjskich, ukraińskich i węgierskich.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, iż rzeczywista skłonność jednostek do założenia własnej firmy ujawnia się zazwyczaj po kilku latach kariery zawodowej. Tłumaczy to znaczną dysproporcję między odsetkiem osób deklarujących chęć otworzenia własnej firmy a rzeczywistym odsetkiem samozatrudnionych w populacji pracujących. Preferencje w tym zakresie mają wpływ na
kształtowanie się poziomu stopy samozatrudnienia w danym kraju.

Praktyczne implikacje: Materiał zgromadzony w pracy może by użyteczny dla adekwatnych służb publicznych zajmujących się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości obywateli.

Oryginalność: Wyniki prezentowanych badań stanowią próbę uzupełnienia luki występującej w literaturze przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Brakuje bowiem publikacji koncentrujących się na kwestiach czynników determinujących wybór momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kunasz, Marek (2014). Kunasz, M. . (2014). Determinants of selection of the moment of starting running own business. Central European Management Journal, 22(2), 65-79. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.99 (Original work published 2014)

MLA style

Kunasz, Marek. Kunasz, M. . „Determinants Of Selection Of The Moment Of Starting Running Own Business”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 2, 2014, ss. 65-79.

Chicago style

Kunasz, Marek. Kunasz, Marek . „Determinants Of Selection Of The Moment Of Starting Running Own Business”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 2 (2014): 65-79. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.99.