en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne

Grzegorz Tchorek
Uniwersytet Warszawski

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.67

Abstrakt

Cel: Głównym celem artykułu jest próba oceny nowych rozwiązań instytucjonalnych wprowadzonych w UE i strefie euro w reakcji na kryzys gospodarczy i finansowy.

Metodologia: Przegląd literatury w zakresie funkcjonowania strefy euro, źródeł globalnego kryzysu oraz integracji rynków finansowych. Krytyczna analiza źródeł została skoncentrowana na zdefiniowaniu przyczyn nierównowag fiskalnych i makroekonomicznych w strefie euro oraz ocenie wprowadzonych instrumentów mających im przeciwdziałać.

Wnioski: Podstawowa właściwość tzw. sześciopaku oraz uzupełniającego go Semestru Europejskiego polega na zwiększeniu roli elementów związanych z koordynacją polityki makroekonomicznej, strukturalnej i konkurencyjności krajów członkowskich. Dzięki nowym elementom zarządzania gospodarczego Unia Gospodarczo-Walutowa nabiera więcej atrybutów unii gospodarczej. Przyjęte rozwiązania idą w dobrym kierunku, lecz istotne
będą postęp i jakość w ich implementacji.

Implikacje badawcze: Zdefiniowanie silnych i słabych stron przyjętych rozwiązań pozwala na wykorzystanie wniosków w ocenie bilansu korzyści i kosztów przyszłego funkcjonowania strefy euro oraz sformułowanie implikacji dla polityki makroekonomicznej krajów planujących przyjąć euro.

Oryginalność: Autor podejmuje próbę zestawienia źródeł kryzysu w strefie euro z oceną propozycji mających usunąć te słabości w przyszłości. Przedstawione w artykule argumenty wychodzą naprzeciw poglądowi, że to niska jakość polityki fiskalnej krajów członkowskich strefy euro była głównym źródłem kryzysu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tchorek, Grzegorz (2013). Tchorek, G. . (2013). Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne. Central European Management Journal, 21(2), 186-204. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.67 (Original work published 2013)

MLA style

Tchorek, Grzegorz. Tchorek, G. . „Nierównowagi Fiskalne I Makroekonomiczne W Strefie Euro A Nowe Rozwiązania Instytucjonalne”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 186-204.

Chicago style

Tchorek, Grzegorz. Tchorek, Grzegorz . „Nierównowagi Fiskalne I Makroekonomiczne W Strefie Euro A Nowe Rozwiązania Instytucjonalne”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 186-204. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.67.