en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa – wnioski z kryzysu

Katarzyna Stabryła-Chudzio
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9975-1899

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.66

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska, a zwłaszcza kraje będące pełnoprawnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej, są w stanie wypracować wspólne rozwiązania w zakresie polityki budżetowej, których konsekwencją może być dalsze pogłębianie procesów integracyjnych.

Metodologia: Skorzystano z literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dokumentów, raportów i sprawozdań instytucji i organów unijnych. Poddano analizie dotychczasowe działania w obrębie Unii Europejskiej dotyczące konsolidacji fiskalnej, teoretyczny format unii fiskalnej oraz jej zasięg, możliwe funkcje wspólnych obligacji skarbowych i konsekwencje ich emisji, i wreszcie rolę procesów dezintegracyjnych w kontekście stanu finansów publicznych.

Wnioski: Do tej pory udało się przygotować i w dużej mierze wdrożyć wspólne prawodawstwo dotyczące przywrócenia równowagi budżetowej. Jest jednak za wcześnie, żeby wyrokować, czy szczegółowe uregulowania przełożą się na działania władz publicznych. Jeśli chodzi o kwestie wskazujące na pogłębianie integracji, to trudno tu odnotować konsensus polityczny. Niepokój wzbudza propozycja stworzenia nowego budżetu tylko dla państw strefy euro.

Implikacje badawcze: Niniejszy artykuł może być przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście polityki fiskalnej.

Oryginalność: Autorka przedstawia własne wnioski i przemyślenia dotyczące bieżących wydarzeń w obrębie finansowej integracji Unii Europejskiej, opierając się na dokumentach Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Prezydenta Rady Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Katarzyna Stabryła-Chudzio (2013). Stabryła-Chudzio, K.. (2013). Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa – wnioski z kryzysu. Central European Management Journal, 21(2), 170-185. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.66 (Original work published 2013)

MLA style

Katarzyna Stabryła-Chudzio. Stabryła-Chudzio, K.. „Czy Unia Fiskalna W Obrębie Unii Europejskiej Jest Możliwa – Wnioski Z Kryzysu”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 170-185.

Chicago style

Katarzyna Stabryła-Chudzio. Stabryła-Chudzio, Katarzyna . „Czy Unia Fiskalna W Obrębie Unii Europejskiej Jest Możliwa – Wnioski Z Kryzysu”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 170-185. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.66.