en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Problemy i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia współczesnego człowieka

Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.7

Abstrakt

Cel: artykuł podejmuje problem godzenia życia zawodowego z prywatnym, który wydaje się szczególnie istotny we współczesnym, zapracowanym świecie. Okazuje się, że coraz więcej osób poświęca pracy nadmiernie dużo czasu, co w konsekwencji wpływa niekorzystnie na ich życie rodzinne. Celem artykułu jest próba określenia kierunków i sposobów zmian, których intencją byłoby pogodzenie życia zawodowego z osobistym.

Metodologia: Podstawę do prowadzonych w artykule rozważań stanowią wyniki badań
sondażowych przeprowadzonych przez CBOS, GUS, Extended DISC, PENTOR, TNS OBOP oraz badań przeprowadzonych na zlecenie OECD, które uzupełniono badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród uczestników II konferencji z cyklu "Czas na rozwój." Na ich podstawie autorka ukazuje wagę problemu godzenia życia zawodowego z prywatnym i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnego człowieka.

Wnioski: prezentowane wyniki badań wskazują, że współczesny człowiek nie radzi sobie
z zachowaniem symbiozy między życiem zawodowym i prywatnym i nie jest świadomy takiego stanu rzeczy. W konsekwencji nie podejmuje działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków braku harmonii, dlatego też ważne staje się wypracowanie odpowiednich wytycznych. Należy uświadomić współczesnemu człowiekowi wagę zachowania właściwych proporcji pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Wpływ na równowagę życiową mają różne grupy interesariuszy oraz nowoczesne technologie.

Oryginalność: kształtowanie symbiozy życia zawodowego z prywatnym wymaga kompleksowego podejścia do zagadnienia oraz współdziałania wszystkich interesariuszy tego procesu. Dlatego też niezwykle istotne wydaje się kontynuowanie badań i analiz dotyczących sposobów zharmonizowania różnych sfer życia człowieka oraz możliwie
szybka implementacja wniosków z nich w praktyce.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pluta, Anna (2012). Pluta, A. . (2012). Problemy i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia współczesnego człowieka. Central European Management Journal, 20(2), 72-87. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.7 (Original work published 2012)

MLA style

Pluta, Anna. Pluta, A. . „Problemy I Możliwości Godzenia Zawodowego I Prywatnego Życia Współczesnego Człowieka”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 72-87.

Chicago style

Pluta, Anna. Pluta, Anna . „Problemy I Możliwości Godzenia Zawodowego I Prywatnego Życia Współczesnego Człowieka”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 72-87. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.7.