en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 2

Polscy przedsiębiorcy na rynku pracy: racjonalność oczekiwań na temat zatrudnienia

Emilia Tomczyk
Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstrakt

Jednym z najbardziej istotnych czynników, kształtujących decyzje podmiotów gospodarczych, są ich oczekiwania na temat przebiegu zjawisk i procesów ekonomicznych w przyszłości. W teorii ekonomii powszechnie podkreślane jest kluczowe znaczenie oczekiwań w planowaniu działalności gospodarczej oraz ich niekwestionowany wpływ na obserwowane zachowania podmiotów gospodarczych. Szczególnym zainteresowaniem ekonomistów cieszą się analizy racjonalności oczekiwań. Założenie o racjonalności podmiotów gospodarczych jest nieodłącznym elementem większości teorii ekonomicznych; od lat towarzyszą mu jednak wątpliwości, na ile jest ono uzasadnione. Intuicja podpowiada, że nie ma prostej odpowiedzi na pytanie o stopień racjonalności podmiotów gospodarczych; trudno z góry zgodzić się ze skrajnymi poglądami całkowicie odrzucającymi koncepcję racjonalnego gospodarowania lub też traktującymi ją jako fakt nie ulegający wątpliwości. Rozstrzygnięcie tego dylematu wymaga, między innymi, zdefiniowania terminów "racjonalność" i "oczekiwania podmiotów gospodarczych" oraz wyboru metody formalnej weryfikacji hipotezy o racjonalności oczekiwań.
Celem artykułu jest sformułowanie i zweryfikowanie tezy, że oczekiwania polskich przedsiębiorstw na temat zmian zatrudnienia kształtują się w sposób racjonalny. Pytanie o racjonalność prognoz zmian zatrudnienia jest pytaniem o znaczeniu nie tylko teoretycznym. Oczekiwania na temat kształtowania się zatrudnienia w gospodarce mogą mieć wpływ na politykę płacową i politykę zatrudnienia przedsiębiorcy, a umiejętność skutecznego przewidywania sytuacji na rynku pracy może stanowić jeden z czynników przewagi konkurencyjnej.
Część druga zawiera krótką prezentację definicji i metod obserwacji oczekiwań podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem jakościowych badań ankietowych, których wyniki stanowią podstawę analizy empirycznej. Część trzecia poświęcona jest opisowi danych na temat oczekiwań, pochodzących z testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej oraz ich odpowiedników w oficjalnej sprawozdawczości statystycznej. Zaprezentowane są w niej również wyniki procedury kwantyfikacji oczekiwań, szerzej opisanej w załączniku. W części czwartej przedstawiono zarys hipotezy racjonalnych oczekiwań J.F. Mutha, stanowiącej narzędzie empirycznej analizy oczekiwań polskich przedsiębiorców. Wyniki testów nieobciążoności oczekiwań oraz ortogonalności błędów predykcji opisane są w części piątej. Część szósta zawiera podsumowanie wyników i wnioski. W załączniku przedstawiono procedurę zastosowania regresyjnej metody kwantyfikacji oczekiwań do danych testu koniunktury na temat przewidywanych zmian zatrudnienia. Ostatnią część stanowi wykaz literatury.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tomczyk, Emilia (2004). Tomczyk, E. . (2004). Polscy przedsiębiorcy na rynku pracy: racjonalność oczekiwań na temat zatrudnienia. Decyzje, (2), 67 84. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/216 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Tomczyk, Emilia. Tomczyk, E. . „Polscy Przedsiębiorcy Na Rynku Pracy: Racjonalność Oczekiwań Na Temat Zatrudnienia”. 2014-04-10. Decyzje, nr 2, 2004, s. 67 84.

Chicago style

Tomczyk, Emilia. Tomczyk, Emilia . „Polscy Przedsiębiorcy Na Rynku Pracy: Racjonalność Oczekiwań Na Temat Zatrudnienia”. Decyzje, Decyzje, nr 2 (2004): 67 84. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/216.